Съвет на ректорите на висшите училища в България

За първи път в своята история Бургаският свободен университет беше домакин на заседанието на Съветът на ректорите на висшите училища в България. Форумът се проведе в петък (8 юли) и в него взеха участие ректорите на всичките 41 ВУЗ-а в страната.

Заседанието се председа-телстваше от проф. дсн Йорданка Кузманова – Председател на Съвета на ректорите. Гости на форума бяха проф. дхн Иван Панайотов – Предесдател на НАОА, Елка Добрева – Началник Отдел “Политика във висшето образование”, доц. Лили Вълчева – Председател на Националния браншови синдикат “Висше образование и наука” КНСБ, Васил Тодоров – Председател на Националното представителство на студентските съвети.

Беше обсъден графикът за акредитация на професио-налните направления съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО както и дейността на съществува-щите 12 кариерни центрове в страната.

За по-тясна връзка с работодателите Съветът на ректорите ще стане колективен член на Българската стопанска камара.