Специалност “Социални дейности” към Центъра по хуманитарни науки получи акредитация с възможно най-високата оценка “Мн. добър” от Националната агенция за оценяване и акредитация

Професионално направление “Социални дейности” към Центъра по хуманитарни науки на БСУ получи от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) възможно най-високата оценка за качествено европейско образование. Агенцията даде и възможно най-дългия срок за акредитация, предвиден в Закона за висшето образование – 6 години. Тази висока оценка е присъдена за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда. Тази оценка е резултат и от отличното представяне на преподаватели и студенти по време на посещението на Експертната група от НАОА, за което деканското ръководство изказва сърдечна благодарност на всички. Колеги, честито! Бъдете здрави и продължавайте да утвърждавате новата идея в образованието, специалност “Социални дейности”, Центъра по хуманитарни науки и Бургаския свободен университет!