Стартира проект „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион” в БСУ

През м. септември  2012 г. в Бургаския свободен университет стартира проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”.

Планираните дейности ще продължат 24 месеца.

Екипът за управление на проекта за създаване на офис за технологичен трансфер към БСУ е в състав:

Ръководител: гл.ас. д-р Янислав Желев

Членове:

  • проф. д-р Ангел Тошков – ръководител направление „Еко и енергоспестяващи технологии”
  • доц. д-р Галя Куртева – ръководител направление „Икономически анализи и оценки”
  • доц. д-р Евгения Николова – ръководител направление „Информационни технологии”
  • Светлана Скендерска

Екипът за изпълнение на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер към БСУ е в състав:

  • Ръководител „Офис за технологичен трансфер”: Галина Калчева
  • Координатор: Яна Кършийска
  • Специалист обработка на данни: Мартин Маренов

Събития:

1. На 04 Февруари 2013 г. от 9.00 часа в стая №8 на Бургаския свободен университет ще се проведе процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване за изпълнение на целите на проекта.

Адрес: гр.Бургас 8001, бул. "Сан Стефано" 62, БСУ.

2. На 11 Февруари 2013 г. ще бъде проведена процедура на изпълнител на «Създаване на виртуални офиси за технологичен трансфер, Създаване на интернет страница на ОТТ и Създаване на база данни», процедура за избор на изпълнител на «Изработване и монтаж на външно указателно информационно табло, размер 200х100х100» и процедура за избор на изпълнител на «Извършване на одит». Процедурите ще се проведат от 9.00 часа в стая №8 на Бургаски свободен университет, адрес: гр. Бургас 8001, бул. "Сан Стефано" 62.

3. На 18 Февруари 2013 г. ще бъде проведена процедура за  избор на изпълнител на  «Организиране провеждането на работни срещи, семинари, конференции и информационни дни». Процедурата ще се проведе от 9.00 часа в стая №8 на Бургаски свободен университет, адрес: гр. Бургас 8001, бул. "Сан Стефано" 62.

4. Информация за сключен договор