Стартира проект за изследване на имигранти

Proekt BSUНа 16 март 2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе пресконференция за представяне на целите на Проект BG EIF 2011/01-04.04 „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество”. В нея взеха участие представители на общини от Област Бургас, Регионалното звено „Миграция” към ОДМВР гр. Бургас, Агенция по заетостта – гр. Бургас, Регионална испекция по образованието към Община Бургас, преподаватели и студенти от БСУ, както и журналисти от електронни и печатни медии.

Проф.д-р Николай Колев – експерт методика и анализи, представи екипа за изпълнение на проекта – гл.ас.д-р Атанас Луизов, гл.ас. Деян Лазаров, гл.ас. д-р Вяра Славянска и гл.ас. Павлина Димитрова. Според него екипът е изправен пред амбициозната задача в кратък срок да разработи и тества уникална за страната методика за измерване и анализ на разминаванията между очакванията на емигрантите и нагласите на приемащото общество.

Proekt BSUКонкретните цели, обхват, целеви групи и дейности бяха представени от гл.ас. д-р Атанас Луизов. В презентацията беше поставен акцент върху резултатите от разработването на методиката и ползите, които тя предлага на служителите в държавни, общински и неправителствени институции, ангажирани с имиграционния феномен. Предвидено е методиката да бъде софтуерно базирана като ще се разпространява върху DVD-носител, придружен от Ръководство за потребителя. В него ще бъдат описани инструментите за набиране на първични данни, показателите и анализите, които методиката ще позволява.

Целият екип изрази надежда за осигуряване на съдействие от институциите за постигане на заложените в Проекта цели.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.