Студентската PR агенция стартира успешно. Класиране

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧЕБНАТА PR АГЕНЦИЯ
1. Златина Караджова – Илиева, з.о., ІV
2. Силвия Минчева, р.о., ІV
3. Нели Георгиева, р.о., ІV
4. Пламена Василева, р.о., ІV
5. Гена Франгина, з.о., ІІІ
6. Милена Тонкова, р.о. ІІІ
7. Борислав Георгиев, р.о., ІІІ
8. Ивайло Иванов, р.о., ІІ
9. Валерия Жечева, р.о., ІІ
10. Жанета Симеонова, р.о., ІІ
11. Надежда Гендова, р.о., ІІ
12. Ваня Михайлова, р.о. ІІ
13. Петър Иванов, р.о. ІІ
14. Светлозара Петрова, р.о., ІІ
15. Милан Коев, з.о., І

Асоциирани членове
1. Славейко Йорданов, специалист медии
2. Петя Сурчева, специалист по изобразително изкуство
3. Галя Гочева, специалист по кариерно развитие
4. Бинка Михайлова, специалист външни връзки

Работна среща – 11. 12. 2006 г. в 16.00 в каб. 14

Задача: всеки от членовете на учебната PR агенция да подготви проект за статут и правила на агенцията и предложения за име и лого.

Комисия в състав:
Доц. д-р Соня Алексиева – председател
Доц. д-р Марина Лазарова
Алберта Алкалай, управител на PR агенция “Имидж Едвъртайзинг” ЕООД