Успешно приключи международната програма по стратегическо управление в БСУ

На 15.07.2014 г. в Бургаския свободен университет проф. дпн Галя Христозова връчи сертификати на тридесет и тримата успешно завършили Интензивната  Eразъм програма „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда”(2013-ERA-IP-2/24.07.2013).

Връчване на сертификати - ЕразъмВ продължение на петнадесет дни по проект по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми, тридесет и трима студенти от Бургаския свободен университет, Барселонския университет в Испания; Политехническия университет на Бежа, Португалия; Дебреценския университет, Унгария; Университета по икономика и мениджмънт, Прага, Чехия и Тракийския университет, Одрин, Турция придобиха нови знания и формираха компетенции, които ще подобрят гъвкавостта и приспособимостта им като бъдещите млади специалисти и предприемачи към съвременните изисквания на европейските икономики, доразвиха умения като ефективна комуникация, вземане на решения в условия на неопределеност, използване на компютърни системи за обработка на информацията, математически компетенции.

Това е третата по рода си интензивна интердисциплинарна програма, която се организира в БСУ, но първата програма, която обхваща трите области на знанието: стратегически мениджмънт и предприемачество в условия на риск, математически методи в икономиката и управленски информационни системи в бизнеса.

Връчване на сертификати - ЕразъмОбучението се проведе от осем преподаватели от шестте партньорски университета и двама представители от бизнеса. Студентите се запознаха с добри национални практики за оценка и управление на риска и с основни модели и методи на вземане на решения в условия на риск, както и развиваха практически умения за използване на математически модели и информационни системи в управленския процес. Съществен елемент на проекта от гледна точка приложимост на придобитите в учебния процес знания и умения бе запознаването с особеностите на управленския процес в реална организация. Студентите посетиха Лукойл и се запознаха с управленски софтуер за бизнес решения, представен от фирма Business Management Systems.

Информация за проекта може да се намери на адрес http://erasmus-sbdr.bfu.bg и страницата на проекта във Facebook Erasmus IP bfu sbdr 2014.