Всички формуляри за стипендии са обработени

Stipendii BSU

Проверете в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ какъв е статусът на формулярите, които се подали. Ако статусът е:

Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на 15 май.

Отказан – означава, че не отговаряте на условията и няма да участвате в класирането. Условията да участвате в класирането са:

  1. Да сте кандидатствали до 28 април онлайн в сайта на проекта.
  2. Да сте представили до 30 април разпечатан формуляр в БСУ, стая 19.
  3. Да сте редовен студент през текущия семестър на учебна 2012-2013 г.
  4. Да сте положили успешно всички изпити по учебен план.
  5. Да имате среден успех най-малко 4.00 от предходните два семестъра
  6. За специална стипендия средният успех да е най-малко 4.00 от предходния и да е представен документ, удостоверяващ участието в научноизследователски и практически разработки.

Ако прецените, че при обработката на вашите формуляри е допусната техническа грешка или несъответствие, можете да сигнализиране до 13 май включително в Учебен отдел, както и в стая 19 в БСУ, тел. 900449 и тел. 900419.