Всички формуляри за стипендии са обработени

Проверете в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ какъв е статусът на формулярите, които се подали. Ако статусът е:

Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на 20 май.

Отказан – означава, че не отговаряте на условията и няма да участвате в класирането. Условията да участвате в класирането са:

  1. Да сте кандидатствали до 27.04 онлайн в сайта на проекта.
  2. Да сте представили до 30.04 разпечатан формуляр в БСУ, стая 19.
  3. Да сте редовен студент през текущата учебна 2013-2014 г.
  4. Да сте положили успешно всички изпити по учебен план.
  5. Да имате среден успех най-малко 4.00 от предходните два семестъра
  6. За специална стипендия средният успех да е най-малко 4.00 от предходния семестър и да е представен документ, удостоверяващ участието в научноизследователски или практически разработки.

Ако прецените, че при обработката на вашите формуляри е допусната техническа грешка или несъответствие, можете да сигнализирате до 14 май включително в Учебен отдел, както и в стая 19 в БСУ, тел. 900 449 и тел. 900 419.