Лаборатория за психологически и социални изследвания

Лабораторията за психологически и педагогически изследвания към Центъра по хуманитарни науки в Бургаския свободен университет е изследователско и научно-приложно звено, което организира и провежда научни проучвания в различни аспекти и сфери на обществения живот. Лабораторията организира обучения и курсове, които формират компетенции, необходими в работата на психологическите и педагогическите професии. За постигането на тези цели, в дейностите на лабораторията могат да се включват преподаватели от БСУ, както и външни специалисти и експерти, притежаващи необходимата квалификация и компетентност.

Основни дейности:

  • Реализиране на научни проекти и възложени от организации и институции изследователски и практически задачи;
  • Развитие на сътрудничество с други научни звена и организации в страната и чужбина, работещи в областта на психологическите и педагогическите изследвания;
  • Осъществяване на съвместни дейности с НПО, социални институции и организации, както и бизнес организации;
  • Оказване на методологична подкрепа на студентите за реализация на емпирични психологични и педагогически изследвания.

 

Лабораторията за психологически и педагогически изследвания има също така за цел да прехвърли мостове между научната дейност, обучението и практиката и да съдейства за практическото обучение на студентите от професионалните направления „Психология”, „Педагогика“ и „Обществени комуникации и информационни науки” . Лабораторията за психологически и социални изследвания:

  • Подпомага студентите от БСУ да получат допълнителна информация за научните рамки на психологическите и педагогическите изследвания;
  • Предоставя възможност на студентите да провеждат съвместно с преподаватели изследвания, да обработват, анализират и интерпретират получените резултати, да осмислят тяхното приложение в бъдещата си професионална дейност;
  • Осигурява „поле за дебати” съвместно с преподавателите по интересните за студентите въпроси от сферата на обществените науки;
  • Привлича за обучители специалисти и експерти от практиката, с цел организиране на курсове за продължаващо обучение в областта на психологичната наука и педагогиката.


За контакти:
доц. д-р Михаил Проданов
Програмен координатор на ПС по Психология
тел. +359 56 900 534; +359 886 842 473
БСУ, стая 414
mprodanov@bfu.bg