Лаборатория за психологически и социални изследвания

Лабораторията за психологически и социални изследвания към Центъра по хуманитарни науки в Бургаския свободен университет е изследователско звено, което провежда социални и психологически проучвания в различни аспекти и сфери на обществения живот. В работата на Лабораторията за психологически и социални изследвания са ангажирани психолози, социални работници, педагози, социолози, журналисти и PR специалисти, както и студенти от професионалните направления „Психология”, „Социални дейности” и „Обществени комуникации и информационни науки” в БСУ.

Основни дейности:

  • Реализиране на научни проекти и възложени от организации и институции изследователски и практически задачи;
  • Развитие на сътрудничество с други научни звена и организации в страната и чужбина, работещи в областта на социалните и психологическите изследвания;
  • Осъществяване на съвместни дейности с НПО, социални институции и организации от Бургас и региона;
  • Оказване на методологическа и методическа помощ на социалните работници и консултанти, социолози, журналисти и PR специалисти за прилагане на диагностичен инструментариум.

 

Лабораторията за психологически и социални изследвания има за цел също и да прехвърли мост между научната дейност, обучението и практиката и да съдейства за практическото обучение на студентите от професионалните направления „Социални дейности”, „Психология” и „Обществени комуникации и информационни науки” . Лабораторията за психологически и социални изследвания:

  • Подпомага студентите от БСУ да получат допълнителна информация за научните рамки на психологическите и социологическите изследвания.
  • Предоставя възможност на студентите да провеждат съвместно с преподаватели изследвания, да обработват, анализират и интерпретират получените резултати, да осмислят тяхното приложение в бъдещата си професионална дейност.  
  • Осигурява „поле за дебати” съвместно с преподавателите по интересните за студентите въпроси на социалната и психологическа прогностика и диагностика.
  • Обединява онези студенти, които проявяват интерес към проучването на актуални обществени процеси и научните инструменти/методи за това проучване.
  • Напътства себепознанието и себеориентирането на студентите.


За контакти:
Доц. д-р Йонка Балтаджиева
Ръководител
тел. +359 56 900 444
БСУ, стая 14
baltadjieva@bfu.bg