Офис за технологичен трансфер

Офисът на технологичен трансфер (ОТТ) в Бургаския свободен университет е създаден от 2012 г. по проект BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Конкурентоспособност”. Основната цел на Офиса за технологичен трансфер е да  съдейства за подобряването на иновационната инфраструктура, промишления капацитет,  експортния профил и конкурентоспособността на предприятията в Югоизточен регион на България, като ги подпомага  в процеса на търсене и въвеждане на нови услуги и иновационни решения в сферата на информационните технологии и техните приложения. 


Офисът за технологичен трансфер предоставя информация за разработени иновации, търсещи приложение и за потенциални потребители на иновативни идеи и технологии. За целта ОТТ е създал и развива бази данни в областта на иновациите и виртуален офис за технологичен трансфер. Освен това ОТТ се ангажира с разработката на:

 • методика за разпространение на иновативни технологии, създадени от БСУ и други научни звена, сред потенциални бенефициенти;
 • методика за изследване на потребностите на фирмите и разработване на маркетингова стратегия за внедряване на технологии и иновации;
 • стратегия за сътрудничество с големи, малки и средни предприятия за разработване на съвместни иновации и научни изследвания;
 • изследвания на потенциала за внедряване в икономиката на вече разработени иновативни идеи и предоставяне на консултантски услуги;
 • разработване на пилотни демонстрационни проекти за нововъведения и прототипи.

 

Офисът за технологичен трансфер работи в следните приоритетни направления: 

 • Информационни технологии
 • Еко и енергоспестяващи технологии
 • Икономически анализи и оценки

 

Дейността на направленията „Информационни технологии” и „Еко и енергоспестяващи технологии” е свързана с анализ на конкретните потребности от ИТ и иновации в съответните области. Предлагат се готови технологични решения или се сформира екип от експерти от научноизследователски групи и университети за разработването им. Подпомагат се предприятията при внедряването на създадените иновативни предложения.
Дейността на направление „Икономически анализи и оценки” е свързана с изготвянето на оценка за икономическата ефективност от реализацията на иновативни решения в предприятията, с провеждане на маркетингови проучвания за реализацията на създадени иновативни продукти и с изготвяне на прогнози за промяната на конкурентния статус на предприятието на пазара в следствие на приложението на иновативни решения.

Офисът за технологичен трансфер предлага и следните консултантски услуги и дейности:

 • Аналитично изследване на необходимостта от НИРД, достъп до иновации и технологии в съответната област на действие на фирми от региона;
 • Осъществяване на връзка с научни и изследователски групи с оглед анализиране приложимостта на иновационни технологични решения в областите ИТ, еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето;
 • Изготвяне на пилотни проекти за трансфериране на технологично решение;
 • Предоставяне на достъп до базата данни с иновативни технологии и потенциални потребители на такива;
 • Предоставяне на информация за иновативни решения, обучения, семинари, реклами от сайта на ОТТ;
 • Подпомагане на предприемаческата активност на млади хора за стартиране на бизнес с иновативен характер;
 • Осигуряване на правни услуги за защита на интелектуалната собственост.

 

Сайт на Офиса за технологичен трансфер http://ott.bfu.bg/  

За контакти

гл.ас. д-р Янислав Желев
Ръководител 
Тел. +359 56 900 404
БСУ,  стая Б2
jelev@bfu.bg

 

Галина Калчева
Тел. +359 56 900 446
БСУ, стая 16
galia@bfu.bg