Правна клиника

Правната клиника работи към Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. Дейността й се осъществява в партньорство с Бургаския районен съд, териториалното звено на ГД „Изпълнение на наказанията” в гр. Бургас и Териториалните дирекции на МВР. Правната клиниката има за цел от една страна да подпомага работата на институциите-партньори, а от друга да даде възможност на студентите от специалност „Право”, с помощта на техните преподаватели от БСУ, да се заемат с практическа работа по време на семестриалното им обучение.

В Бургаския районен съд Правната клиника участва в работата на специализираната съдебна администрация - студентите от специалността „Право” на БСУ са ангажирани с обработката на граждански и наказателни дела, посещават открити съдебни заседания, проследяват хода на един процес, обсъждат действията на страните по делото, анализират конкретни казуси от съдебната практика. 
В териториалните дирекции на МВР студентите разглеждат юридическите актове, постановявани в досъдебната фаза, участват в реални действия по разследване и се запознават с начина на изготвяне на доказателствените средства в наказателния процес. При съвместната работа с органите на МВР в Правната клиника се обсъждат приключени наказателни производства, анализира се дейността по тях, дискутират се допуснати процесуални нарушения. 
В социален аспект Правната клиниката работи с лишените от свобода в бургаския затвор  - студентите подпомагат и консултират лишени от свобода по конкретни въпроси, свързани с правното им положение, провеждат беседи, насочени към повишаване на правната им култура, запознават ги с основни институти на наказателното право и др.

Наред с практическите занимания Правната клиника организира и лекции, курсове и семинари по актуални проблеми в законодателството и съдебната практика. В тези форуми участват преподаватели от университети в страната и чужбина, практикуващи  юристи и служители в държавната администрация.

 

За контакти:

Гл.ас. д-р Славка Димитрова
Преподавател в Центъра по юридически науки
тел. +359 56 900 528
БСУ, стая 408
sdimitrova@bfu.bg

 

Станка Мирчева
Инспектор в Учебен отдел
тел. +359 56 900 420
БСУ, стая 20
mircheva@bfu.bg