Център за дистанционно обучение

Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) в Бургаския свободен университет организира и провежда дистанционно обучение по магистърски програми и краткосрочни онлайн курсове за продължаващо обучение. 
Цeнтърът за дистанционно обучение осигурява иновативно и ефективно дистанционно обучение, като използва съвременни компютърни и комуникационни технологии, консултира студентите и преподавателите за работа с тях, изработва стандарти за дистанционни курсове и програми и осъществява мониторинг на изпълнението им.  

Дистанционното обучение в Бургаския свободен университет е уеб-базирано електронно обучение. Чрез интернет достъп до системата за електронно обучение на БСУ студентите и курсистите могат да се обучават онлайн, неприсъствено, в удобно за тях време и без допълнителни разходи. 

На студентите и курсистите, записани в дистанционно обучение в Бургаския свободен университет, се предоставя интернет достъп до електронни учебни ресурси като:

  • учебници, учебни пособия и помагала;
  • видеолекции, предварително заснети в аудиторна среда;
  • статии, речници, справочници, презентации;
  • интерактивни елементи  и  мултимедийно съдържание;
  • видео и аудио материали;
  • виртуални ресурси – URL източници, виртуални библиотеки, електронно хранилище, бази данни;
  • примерни и тренировъчни електронни тестове, задачи и казуси с онлайн оценяване.

Дистанционното обучение протича чрез активно взаимодействие с преподавателя, осъществявано синхронно или асинхронно посредством съвременни комуникационни средства – форум или чат в системата за електронно обучение, видеоконферентна връзка, електронна поща и др. Осигурени са и присъствени консултации, които могат да бъдат както групови, така и индивидуални. 
 
Сайт на Центъра за дистанционно обучение http://ucdo.bfu.bg/  

 

За контакти

Проф. д-р Мария Алексиева
Декан на ЦХН
Тел. +359 56 900 534
+359 888 653 330
БСУ, стая 414
malex@bfu.bg

Елка Мавродиева
Началник отдел „Информационно осигуряване”
Тел. +359 56 900 484
БСУ, стая 205
emavrodieva@bfu.bg