Монографии
 • Международно правораздаване (международен арбитраж и Международен съд на ООН). Пето основно преработено издание, 2023
 • Международно правораздаване (международен арбитраж и Международен съд на ООН). Четвърто основно преработено издание., 2020
 • Международно правораздаване (Международен арбитраж и Международен съд на ООН) - трето основно преработено и допълнено издание, 2012
 • Международно правораздаване (международен арбитраж и Международен съд на ООН) Второ преработено изд. , 2006
 • Международно правораздаване, 2004
 • Основания на международната отговорност на държавата за трансгранични вредни последици от правомерна дейност, 1995

 

Глави от монографии
 • Регионално международно правосъдие, 2012
 • Универсално международно правосъдие, 2009

 

Исследования
 • Концепция и процесс формирования субъективного элемента обычной нормы (opinio juris) международного права, сп. Московский журнал международного права, № 3, стр. 17-28, 2023
 • Класификация на международния арбитраж и ролята на Постоянния арбитражен съд в Хага, Годишник на БСУ, 2023
 • Правно действие на субективния елемент (opinio juris) на обичайната норма на международното право , сп. Юридически свят, бр. 1, стр. 11 - 31, 2023
 • Проверка на допустимостта на иска по дело в Международния съд на ООН, Юридически сборник на ЦЮН, 2023
 • Резерви в декларациите за признаване на задължителната юрисдикция на Международния съд на ООН, Юридически сборник на ЦЮН, т. ХХVІІІ, 2022
 • Организация на международния арбитраж, Годишник на БСУ, т. ХLVI, с. 24 - 35 , 2022
 • Механизъм на формирането на субективния елемент на обичайната норма на международното право , сп. Юридически свят, № 1, 2022
 • Понятие за субективен елемент на обичайната норма на международното право, сп. Юридически свят, бр. 1, 2021
 • Произход, развитие и правна природа на индивидуалните мнения на съдиите в Международния съд на ООН, Юридически сборник, т. ХХVІІІ , 2021
 • Историческо развитие на международния арбитраж, Годишник на БСУ, т. ХLIV, 2021
 • Изискването за всеобщност и представителност на практиката на държавите като елемент на обичайната норма в международното право, Сп. Юридически свят, №1, 2020
 • Правилото за изчерпване на вътрешноправните средства за защита като условие за допустимост на иска и жалбата в международния съдебен процес, Сб."Въздействието на международното право и правото на ЕС върху българската правна система". С.: ИК-УНСС, 2019
 • Еднообразието, последователността и продължителността - обективен елемент от обичайната норма в международното право, сп. Юридически свят, № 1, 2019
 • Практиката на държавата като същност на обичайната норма на международното право, сп. Юридически свят, № 1, 2018
 • Международноправният обичай като приложимо право в производството в Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2017
 • Международните договори в юриспруденцията на Международния съд на ООН, Сп. Юридически свят, бр. 1, 2016
 • Индивидуалните мнения и декларациите на съдиите в Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2015
 • Тълкуване, преглед и изпълнение на решението на Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2014
 • Приложимо право в съдебния процес в Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2013
 • Задължителна юрисдикция на Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2012
 • Международно правосъдие при Обществото на народите и ООН, Сб. "Съвременно международно правораздаване", т. 1, 2011
 • Доказване и доказателствени средства в съдебния процес в Международния съд на ООН, Сп. Юридически свят, бр. 1, 2011
 • Встъпване в дело пред Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2010
 • Проверката на юрисдикцията на Международния съд на ООН - същност и процедура, сп. Юридически свят, бр. 1, 2007
 • Преюдициални въпроси в съвещателното мнение на Международния съд на ООН относно правните последици от построяването от Израел на стена в окупираната палестинска територия , сп. Правна мисъл, бр. 2, 2006
 • Съвещателната функция на Международния съд на ООН. Съвещателна юрисдикция и съвещателно производство, Годишник на БСУ, т. ХV, 2006
 • Европейски съд по правата на човека - юрисдикция и съдопроизводство, Годишник на БСУ, т. ХІІІ, 2005
 • Общите принципи на правото в юриспруденцията на Международния съд на ООН, сп. Юридически свят, бр. 1, 2005
 • Индивидуални мнения на съдиите в международния съд на ООН, Трудове по международно право, т.6 - Българска асоциация по международно право, 2003
 • Юрисдикционен стадий на производството пред Международния съд на ООН, Юридически сборник, 2002
 • Прилагане на общите принципи на правото и съдебните решения в производството пред Межд. съд на ООН, Трудове по международно право, т. 5 - Българска асоциация по международно право, 2000

 

Статьи
 • Principle of Persistent Objector in Customary International Law, International Journal of Social Science and Business, vol. 8, N0. 1, р. 40-44, 2024
 • Видове, основания и правен режим на встъпването в дело в Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, т. ХLII, 2020
 • Критерии за избор на съдии в Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, т. XL, 2019
 • Делото "Уимбълдън" и значението му за правния режим на корабоплаването през международните морски канали, Годишник на БСУ, т. XXXVІІІ , 2018
 • Условия за разглеждане на дело в Международния съд на ООН при отсъствие на някоя от страните му, Годишник на БСУ, т. ХХХVІ , 2017
 • Критерии за определяне на временните мерки за защита в международното правосъдие, Годишник на БСУ, т. ХХХІV, 2016
 • Фази на съдебния процес в Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, т. ХХХІІІ, 2015
 • Принципът forum prorogatum в юриспруденцията на Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, т. ХХХ, 2014
 • Изпълнение на решението на Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, т. ХХІХ, 2013
 • Общите принципи на правото в международното право, Годишник на БСУ, т. ХХVІІ, 2012
 • Правен режим на решенията на Международния Съд на ООН, Годишник на БСУ, т. ХХV, 2011
 • Принципът ex aequo et bono в юриспруденцията на Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, т. ХХІІІ, 2010
 • Правомерност на употребата на сила според практиката на Международния съд на ООН, Годишник на БСУ, т. ХХІ, 2009
 • "Действителност на резервите към международните договори", Годишник на БСУ, т. ХІХ, 2008
 • Международна отговорност за вредни последици, възникващи от дейности, незабранени от международното право, Годишник на БСУ, т. ХVІІ, 2007
 • Решаване на делото при отсъствие на една от страните в Международния съд на ООН , сп. Юридически свят, бр. 2, 2006
 • Временните мерки за защита в производството пред Международния съд на ООН - правна уредба и практика по прилагането им , сп. Съвременно право, бр. 5, 2005
 • Допустимост на иска в съдопроизводството пред Международния съд на ООН, Съвременно право, бр. 1, 2005
 • Трансгранично сътрудничество в международното регулиране на някои дейности, потенциално опасни за държавите, Годишник на БСУ, т. ІХ, 2003
 • Трансгранично сътрудничество в международното регулиране на някои дейности, потенциално опасни за държавите, Сборник "Трансгранично сътрудничество", 2003

 

Отчеты
 • Трансграничното сътрудн. в межд. регулиране на някои дейности, потенциално опасни за държавите, конференция в БСУ, 2003

 

Учебники и пособия
 • Регионални международни органи, 2012
 • Универсални международни органи, 2009
 • Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото, 1995

 

Научно-исследовательские проекты
 • Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП). Магистърска програма "Морско право и крайбрежни територии".во, Национален научен или образователен,
 • Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ , Национален научен или образователен,

 

Цитируется
 • Гозанска, Гергана. Съвещателното мнение от 8 март 1932 г. на Постоянния съд за международно правосъдие относно тълкуване на спогодбата Моллов - Кафандарис, 2019
 • Стоилов, Янаки. Категорията "общи принципи" - на и в международното право, 2018
 • Гозанска, Гергана. Особените мнения по делото за въздушния инцидент от 27. 07. 1955 г. (Израел срещу България), 2018
 • Бояджиева, Надя. Международни отношения, 2017
 • Илиева, Ирена. Съотношение между принципите и нормите на съвременното международно публично право, 2017
 • Мулешкова, Ирина . Международно морско публично право, 2016
 • Гозанска, Гергана. Съдебната практика на Международния съд на ООН по отношение на България, 2015
 • Ганев, Маргарит. Международният арбитраж, 2011
 • Колев, Тенчо. История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха., 2010
 • Константинов, Емил. Отговорност за международно противоправно деяние на държавата., 2010
 • Белова - Ганева, Габриела. Конфликтите - международноправни аспекти, 2007
 • Анастасов, Ангел. Основи на международната гражданска служба, 2007
 • Илиева, Ирена. Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм, 2005
 • Мулешкова, Ирина. Отговорността на държавите в международното публично право, 2004
 • Йотов, Борислав. Международно наказателно право., 2004
 • Лозанова, Цветанка. Юбилеен том на "Трудове по международно право", 2003
 • Димитров, Златко. Международно - правни и конституционно - правни аспекти на Kипърския въпрос, 2003
 • Йотов, Борислав. Международно наказателно правосъдие., 2002
 • Ганев, Маргарит. Кодификация и прогресивно развитие на международното право, 1999
 • Видин, Благой. Международно публично право. Обща част, 1999
 • Борисов, Орлин. Международно публично право, 1997