Монографии
 • Прехвърляне на вземания в търговски оборот, 2010

 

Статьи
 • Въпроси относно прехвърлянето на бъдещи права на вземане, сп. Търговско право, 2019
 • Regarding the Notion of Subjective Commercial Deal, International Journal of Humanities, Social Sciences and Education, Volume-5 Issue-9, 2018 Page No : 92-95, 2018
 • Относно отговорността на цедента по чл. 100, ал. 1 от ЗЗД, сп. Адвокатски преглед, бр. 10-11/2010, 2010
 • За някои задължения в тежест на цедента, Търговско и конкурентно право, сп. Търговско и конкурентно право, бр. 11/2010, 2010
 • Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията, сп. Търговско и конкурентно право, бр. 4/2010, 2010
 • Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията, Търговско и конкурентно право, сп. Търговско и конкурентно право, бр. 3/2010, 2010
 • Въпроси относно съотношението между цесията и договора за прехвърляне на вземане, сп. Търговско право, бр. 4/2010, 2010
 • Въпроси относно прехвърлимостта на вземанията, сп. Съвременно право, бр. 6/2009, 2009
 • По въпроса за правната същност на договора за факторинг, сп. Съвременно право, бр. 1/2008, 2008
 • За значението на обичая по чл.288 от Търговския закон, сп. Правна мисъл, бр. 2/2007, 2007
 • Мълчанието, равнозначно на приемане по чл.292 ТЗ, сп. Търговско и конкурентно право, бр. 9/2007, 2007
 • Договорът за наем на сейф, сп. Търговско и конкурентно право, бр. 6/2007, 2007
 • За началото на погасителната давност относно правото на възстановяване на запазената част, накърнена от завещания, сп. Собственост и право, бр. 4/2007, 2007
 • По въпроса за злоупотребата с право по търговски сделки, сп. Търговско право, бр. 6/2006, 2006
 • Някои бележки по относителните търговски сделки, сп. Пазар и право, бр. 8/2006, 2006
 • Въпроси на особения залог, сп. Съвременно право, бр. 3/2006, 2006
 • Относно действието на търговското право на задържане, сп. Пазар и право, бр. 5/2006, 2006
 • Относно предпоставките на обикновения търговски залог, сп. Пазар и право, бр. 2/2006, 2006
 • Залогът върху налични акции, облигации и поименни удостоверения, сп. Пазар и право, бр. 11/2005, 2005
 • По някои въпроси относно търговските обезпечения с менителнични ефекти, сп. Търговско право, бр. 4/2005, 2005
 • По някои въпроси за функциите на задатъка по чл. 93 от Закона за задълженията и договорите, сп. Съвременно право, бр. 5/2005, 2005
 • По въпроса за оригинерното придобиване на заложно право върху ценни книжа, Научни известия, издание на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2005
 • Законният търговски залог върху ценни книжа в полза на комисионера, сп. Търговско право, бр. 3/2005, 2005
 • Относно предпоставките на търговското право на задържане, Спл Търговско право, бр. 2/2005, 2005

 

Учебники и пособия
 • Търговски сделки и несъстоятелност. Със синтез на юриспруденцията., 2017
 • Курс по търговски сделки и несъстоятелност, 2013
 • Курс по търговско право, 2013