Монографии
 • Местните политики в новата реалност – стратегически елементи и подходи на общините. , 2022
 • Институционален капацитет, удовлетвореност и социален климат в българските общини, 2022
 • Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление, 2020

 

Исследования
 • Децентрализация: модели за реформа през погледа на НСОРБ, Електронно списание „Научен атлас“, 2022
 • Трансгранична децентрализация и интегрирано управление - тенденции и взаимовръзки на примера на общините Одрин, Комотини и Кърджали, Научен атлас Електронно научно списание, 2021
 • Качество и перспективи за развитие на администрацията във връзка с процеса на децентрализация в Гърция, Народностопански архив, Свищов, 2018

 

Статьи
 • ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА И ВЛИЯНИЕТО ? ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНИТЕ , e-Journal VFU, 2022
 • Европа, българските общини и процесът на децентрализация – служебна бележка , Юридически сборник Бургаски свободен университет, 2022
 • Study of the decetralization process - examples of successful practices by sector in the Republic of Turkey, INTCESS 2021- 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18-19 January, 2021, 2021
 • The social aspects of the decentralization process of the administration in the Republic of Turkey, INTCESS 2021- 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18-19 January, 2021, 2021
 • Усъвършенстване на регионалното развитие и подобряване на местното самоуправление чрез засилване на процеса на децентрализация и предоставяне на услуги на гражданите в пограничните общини на България, Гърция и Турция, e-Journal VFU,Администрация, управление и икономика, брой 14/2021г., 2021
 • Удовлетвореност и нагласи на гражданите по отношение на предоставяните им административни услуги от общините, Мениджмънт, маркетинг и туризъм". TOM 17 (2) 2021, 2021
 • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ФОРМИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ МАНДАТ , Електронно списание „Научен атлас“, 2021
 • Местното самоуправление в Гърция и Турция - сравнителен анализ на развитието и прилагането на децентрализацията, Юридически сборник - Център по Юридически науки/ Бургаски свободен университет - том 27, 2020
 • Оценка и анализ на развитието на регионалното и местното самоуправление в Европа след възникване на концепцията Европа на регионите, Научен атлас Електронно научно списание, 2020

 

Отчеты
 • Удовлетвореност и нагласи на гражданите по отношение на предоставяните им административни услуги от общините., Мениджмънт, маркетинг туризъм. Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас, том 17/2/ 2021, 2021
 • ПРАВНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА МЕСТНОТО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ГЪРЦИЯ, Юбилейна международна научна конференция "Развитие на съвременното право - между установените традиции и желаната бъдеща реалност", 2021

 

Учебники и пособия
 • Основи на местното самоуправление, 2020

 

Цитируется
 • Мартин Харизанов, . Развитие на регионите от NUTS-2 - паралелен анализ между България и Румъния, 2022
 • Denislava Angelova, MODELS AND INNOVATING APPROACH TO INSTITUTIONAL REGULATION OF VOLUNTEERISM AS A SOCIAL COMMUNITY, Abstracts & Proceedings of INTCESS 2021- 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences, 18-19 January, 2021, pp. 614-620, ISBN: 978-605-06286-1-6, DOI: https://doi.org/10.51508/intcess.202138. MODELS AND INNOVATING APPROACH TO INSTITUTIONAL REGULATION OF VOLUNTEERISM AS A SOCIAL COMMUNITY, 2021
 • Denislava Angelova. MODELS AND INNOVATING APPROACH TO INSTITUTIONAL REGULATION OF VOLUNTEERISM AS A SOCIAL COMMUNITY, 2021
 • Теодора Петрова, Живо Петров. Стратегически потенциал и общоевропейски проекти за сътрудничество на европейската агенция за отбрана, 2020