Монографии
 • Индивидуални претенции по колективен трудов договор, 2017

 

Исследования
 • Arbeitsrecht in Bulgarien, Jahrbuch f?r Ostrecht, Band 58 (2017), 2 Halbband, Verlag C. H. Beck M?nchen 2012, 2017
 • Трудовото право в България, Флат, 2017

 

Статьи
 • Отношения, по повод сключване на трудов договор и други отношения, предмет на уреждане от колективен трудов договор, Годишник на Бургаски свободен университет, том 42, 2020
 • За задължението на работодателя да преговаря за сключването наколективен трудов договор, Юридически сборник, т. 24, Бургаски свободен университет, 2017
 • Колективният трудов договор и договорите за временна работа по реда на чл. 107р – 107ч КТ. Правни проблеми., Юридически сборник, том 23, БСУ, 2016
 • Функции на колективния трудов договор, Годишник на Бургаски свободен университет, том XXXII/2015, 2015
 • Проблеми на сключването на колективния трудов договор, сп. "Теза" на Асоциацията на прокурорите в България, 2014
 • Корпоративна социална отговорност. Актуални проблеми., Бизнесюг, БТПП, 2013
 • Правни механизми за защита на интересите на работниците и служителите, Бизнесюг, БТПП, 2013
 • Колективно договаряне на работната заплата, Бизнесюг, Бургаска търговско промишлена палата, 2013
 • Недопускане на дискриминация при колективното преговаряне, сп. "Бизнесюг" Бургаска търговско промишлена палата, 2012
 • Управление на конфликти чрез преговори, посредничество и медиация, сп. Бизнеспосоки, №1, Бургаски свободен университет, 2012
 • Роля на работодателските организации при сключването на колективен трудов договор по общини, Бизнес ЮГ, БсТПП, 2011
 • Работодателските организации като страна в колективен трудов договор на отраслово и браншово ниво, Бизнес ЮГ, БсТПП, 2011
 • Управлението на персонала по време на финансова криза , сп."Бизнеспосоки", БСУ, 2008
 • Възстановяването на трудовото правоотношение след признаване на уволнението на работник или служител за незаконно и отмяната му , Юридически сборник, т. 16, Бургаски свободен университет, 2008
 • Необходимост от колективното трудово преговаряне.Придобиване на благоприятни трудови условия от работниците и служителите, страна по колективния трудов договор , Годишник на Бургаски свободен университет, том XIX/2008, 2008
 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя в срока на предизвестието, отправено от работник или служител, сп. Юридически сборник, 2007 г., Бургаски свободен университет, 2007
 • Незаконност на уволнението по чл. 328, т. 8 от Кодекса на труда на работник или служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, Годишник на Бургаски свободен университет, том XV/2006, Бургас , 2006
 • Отговорност на работодателя да встъпи в преговори за сключване на колективен трудов договор по реда на чл.52 от Кодекса на труда. Преддоговорна отговорност. , сп."Бизнеспосоки", № 1, Бургаски свободен университет, 2006
 • Криза в правораздаването. Трудово правораздаване, Юридически сборник, Бургаски свободен университет, т. 13, 2004, 2004
 • Arbeitsrechtliche Streitigkeiten in Bulgarien – ausgew?hlte Probleme, Jahrbuch f?r Ostrecht, Band 43 (2002) Verlag C. H. Beck M?nchen 2002, 2002

 

Отчеты
 • Колективният трудов договор и договорите за временна работа по реда на чл. 107р-107ч КТ. Правни проблеми., НК" Право и интернет" БСУ, 2016
 • Договори за професионална квалификация и преквалификация, сключвани на осн. Чл. 234, ал.1 КТ., НК " Новата идея в образованието", Бургаски свободен университет, 2016
 • Колективнодоговорната обвързаност. Проблеми на правната уредба, НК Право и бизнес-усъвършенстване на правната уредба", УНСС, 2016
 • Обща рамка на трудовоправните и осигурителноправните отношения , БсТПП, 2013
 • Правни механизми за защита на интересите на работниците и служителите , БсТПП, 2013
 • Управление на конфликти чрез преговори, посредничество, медиация и арбитраж, БсТПП, Регионална служба по заетост, Бургас, 2012
 • Страни в преговорите за сключване на колективен трудов договор, Научна конференция, Югозападен университет Благоевград, 2012

 

Учебники и пособия
 • Василев, Атанас, Иванова, Радостина Трудово и осигурително право. Учебно помагало за студенти-юристи. Методически указания, източници, практика, библиография, казуси.Част II, 1996
 • Василев, Атанас, Иванова, Радостина Трудово и осигурително право. Учебно помагало за студенти-юристи. Методически указания, източници, практика, библиография, казуси.Част I, 1996

 

Научно-исследовательские проекты
 • Advent der Kulturen, Wagrain, Austria, 2022, Международен друг, Kulturverein Blaues Fenster Wagrain, Austria
 • Трудово право за магистърска програма " Здравен мениджмънт", Национален научен или образователен, Бургаски свободен университет
 • Трудово право за магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт", Национален научен или образователен, Бургаски свободен университет
 • Трудово право за квалификационен курс "Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт", Национален научен или образователен, Бургаски свободен университет
 • Advent der Kulturen, Wagrain, Austria, 2019, Международен друг, Kulturverein Blaues Fenster Wagrain, Austria
 • Трудово право за квалификационен курс "Здравен мениджмънт", Международен друг, БСУ
 • Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношение и и превантивни действия за ограничаването й“, Международен друг, БсТПП
 • Проект Европейски информационен център “Европа директно“, Международен друг, БсТПП
 • Проект „Бизнес и иновации без граници“ , Международен друг, БсТПП
 • Проект по програма ТГС България-Турция“ Мобилен агроцентър за иновационни практики, устойчиво развитие и превенция на риска“, Международен друг,
 • Проект "Подкрепа за достоен труд" , Международен друг,
 • Проект" Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й", Международен друг, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд
 • Проект"Мобилен трансграничен агроцентър за иновативни практики, устойчиво развитие и превенция на рисковете" , Международен друг,

 

Цитируется
 • Lubomyr Guedjev. Das internationale Familienrecht in Bulgarien,, 2020
 • Ивайло Стайков. Проблеми на трудовото и осигурителното право /в памет на проф. д-р Атанас Василев/, Научна конференция, 2020
 • Ивайло Стайков. Проблеми на трудовото и осигурителното право /в памет на проф. д-р Атанас Василев/, Научна конференция, 2020
 • G?bor M?lypataki. Civil service law and the right to strike in international context*, 2019
 • G?bor, M?lypataki. A k?zszolg?lati sztr?jkjog alapvon?sai nemzetk?zi ?sszehasonl?t?sban. , 2018
 • Райна Койчева. Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, т. ІХ "Право и социална политика", 2017
 • Хатче Мехмед. Трудов договор, същност, съдържание, скючване, 2017
 • Хатче Мехмед. Трудов договор, същност, съдържание, скючване, 2017
 • Хатче Мехмед. Трудов договор, същност, съдържание, скючване, 2017
 • Виктория Гечева. Трудовоправни проблеми в стартиращи предприятия, 2017
 • Виктория Гечева. Трудовоправни проблеми в стартиращи предприятия, 2017
 • Виктория Гечева. Трудовоправни проблеми в стартиращи предприятия, 2017
 • Михаил Илиев Илиев. Колективен трудов договор и колективно трудово преговаряне. Дисертация. НБУ, 2014
 • Михаил Илиев Илиев. Колективен трудов договор и колективно трудово преговаряне. Дисертация. НБУ, 2014
 • Атанас Василев. Трудово право, 1997