Монографии
 • Общите стопански престъпления по българското наказателно право, 2010
 • Документните престъпления по българското наказателно право, 2009
 • Амнистията по НК на НРБ, 1989
 • Риск и наказателна отговорност - дисертационен труд, 1981

 

Глави от монографии
 • Общественото мнение за наказателния закон, 1987

 

Исследования
 • Alternative Investigation and Sanctioning Systems for Corporate and Corporate Related Crimes in Bulgaria. B: Prevention, Investigation and Sanctioning of Economic Crime. National Perspectives., Mactu Publishers, 2019
 • Оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като средство за борба с пренаселеността в българските затвори, Бургас, изд. Бряг, 2009
 • Реформата в наказателното право и принципите на наказателната политика, Министерство на правосъдието, 2006
 • Strafrechtsentwicklung in Europa. Band I. Landesberichte 1984 - 1986, 79 - 105, Hrsg. Albin Eser, Barbara Huber. Freiburg i. Br. , 1988

 

Статьи
 • Haben wir die B?chse der Pandora ge?ffnet.//Digitalisierung, Globalisierung und Risikopr?vention. B: Festschrift f?r U. Sieber. Teilband II, Berlin, Duncker&Humblot, 2021
 • За субективната страна на престъпленията по чл. 342 и 343 НК. , news.lex.bg/pub/ , 2021
 • К вопросу об эффективности „хозяйственного уголовного права. В: Эффективность уголовно-правового, криминологического и уголовно-исполнительного противодействия преступности. , Москва, Юрлитинформ, 2020
 • . National Criminal Law in Comparative Legal Context. Vol. 5.2. Grounds for rejecting criminal liability. Bulgaria. , Berlin, Duncker&Humblot, 2019
 • The negative consequences of a conviction in Bulgaria. В: Eftichis Fitakis ed. Invisible punishments. European dimension – Greek perspectives, Athens, Ethnico typografeio, 2018
 • National Criminal Law in Comparative Legal Context. Vol. 3.2. Defining criminal conduct. Bulgaria. Berlin, Duncker&Humblot, 2017
 • Наказателният кодекс – състояние и перспективи. Сп. „De Jure”- официално издание на ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017
 • Причинната връзка според В. Ганев и Н. Долапчиев. В: Научни четения в памет на професорите Венелин Ганев и Никола Долапчиев., Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2017
 • Развитие на законодателството относно стопанските престъпления. В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи., Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, 2016
 • Может ли уголовная политика быть эффективной. В: Siuolaikines baudziamoisios teises tendecijos., Vilnius University, 2015
 • Некоторые замечания по регламентации финансовых преступлений в болгарском УК. В: Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен., Юрлитинформ, Москва, 2014
 • Необходима ли е наказателна отговорност за юридическите лица, сп. "Теза" бр.8, 2014
 • Някои бележки по системата и съдържанието на съвременния наказателен кодекс. В: Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право, Унив. издателство „П. Хилендарски“, 2013
 • Някои бележки по системата и съдържанието на съвременния наказателен кодекс. В: Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право, Унив. издателство „П. Хилендарски“, 2013
 • Некоторые заметки об уголовной политике Болгарии. В: Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики. , Владивосток, ДВФУ, 2013
 • Уголовная политика Болгарии – проблемы без перспектив. В: Современная уголовная политика – поиск оптимальной модели, Юрлитинформ, Москва, 2012
 • Роль Верховного Суда в толковании уголовно-правовых норм, сб. Роль Верховного суда в процессе толкования и применения норм материального уголовного права, Върховен съд на РФ и Министерство на правосъдието на РФ, М., 2010
 • Глобализация - уголовноправовые проблемы?. В сб. "Научные основы уголовного права и процессы глобализации", стр. 324 и сл., Проспект, 2010
 • Организираната престъпност и наказателното законодателство - опит за изясняване на понятията. В сб. "Организираната престъпност - вчера, днес и утре", Унив. издателство „П. Хилендарски“, 2008
 • Реформата в българското наказателно право и правораздаване - за или против, сборник от научна конференция "Реформите в наказателното правосъдие: "за" или "против"", Пловдив, унив. изд."П. Хилендарски", 2006
 • Как да се помогне на висшето юридическо образование, сб. "Реформа в юридическото образование", С., изд. Министерство на правосъдието , 2006
 • Някои размисли за разширителното тълкуване и прилагане на чл. 282 НК, сп. "Адвокатски преглед", бр. 7, С., 2002
 • Die neueste Novellen im StGb Bulgariens, ZtStW, Nr. 3-4, 2000
 • Може ли да стане ефективно наказателното правораздаване, Бюлетин на Асоциацията на прокурорите, бр. 4, С., 2000
 • Kriminalpolitik in Bulgarien-positive und negative Tendenzen (Наказателната политика на България -, Kriminalpolitik, № 9, 1998
 • От кръпките в Наказателния кодекс печелят само престъпниците, сп. "Сега", бр. 27, С., 1997
 • По повод измененията в Наказателния кодекс, сп. "Закон", бр. 3, , 1993
 • Състояние и тенденции в развитието на наказателната политика, сп. "Правна мисъл", бр. 1, С., изд. БАН, 1991
 • Общите стопански престъпления и тяхната бъдеща регламентация, сп. "Съвременно право", бр. 6, С., 1991
 • Някои тенденции в развитието на наказателната политика, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, книга 2, том 82, 1989
 • Отговорност и укоримост, сп. "Държава и право", № 6, 1988

 

Отчеты
 • Длъжник ли е правото на образованието, Научна конференция, БСУ, 2008
 • Законодателни аспекти на финансовите престъпления, Юбилейна международна научна конференция "Теория и практика на финансовите престъпления", 29 - 30. ХІ. 2007 г., УНСС, 2007
 • Европейските стандарти и реформата в българското наказателно право и правораздаване, Научна конференция с международно участие, БСУ, 2006
 • Как може да се подобри юридическото образование, семинар- Br. Counsil и Св. бан, 2004
 • Трансгранично сътрудничество в борбата срещу трафика на жени, конференция, 2003
 • Предизвикателства пред законодателството в проц. на присъединяване на Б-я към ЕС, конференция Община Б-с, 2003
 • Мястото на прокуратурата в съдебната система, конференция на Асоциацията на прокурорите, 2000

 

Учебники и пособия
 • Престъпления против околната среда. Ръководство. , 2015
 • Съставът на престъплението в българското наказателно право, Справочник на съдебния заседател, стр. 50 - 57, С., 2006
 • Книга на Гинес за престъпленията, 238 стр. (предговор и научна редакция), С., 2001
 • Учебно помагало по особената част на НК (глави VІІ - ХІ),

 

Научно-исследовательские проекты
 • Достъп до правосъдие, , МФ
 • Политическите затворници в Азърбейджан - създаване на система за ефективен граждански контрол, проект, Права на човека в 21в. - Азърбейджан, Prison Watch
 • Въвеждане на практическо обучение по право, правна клиника, Институт "Отворено общество"

 

Цитируется
 • Д.Косева. Безстопанственост., 2021
 • Р. Йорданова. Освобождаване от наказателна отговорност и административно наказване по българското наказателно право., 2021
 • Б. Велчев. Някои проблеми на обстоятелствата, изключващи обществената опасност., 2021
 • М.Овчаров. Оправданият стопански риск по българското наказателно право, 2020
 • Ю. Матеева. Законодателна техника при очертаване на престъпния субект, сп. De jure, 1/2020, 2020
 • Ю. Матеева. Някои разсъждения относно субекта на престъпното отпечатване на бюлетини по чл. 168а, ал. 1 НК, 2020
 • Н. Кузманова. Наказателноправна защита на политическите права на гражданите , 2020
 • Р.Илкова. Документни престъпления в практиката на ВС и ВКС. , 2017
 • Кр. Манов. Необходимост от нова концепция при регламентацията на стопанските престъпления по българския Наказателен кодекс. В: Наказателният закон – традиции и перспективи., 2016
 • Г. Ковачева. Корпоративната престъпност. , 2015
 • Г. Ковачева. Корпоративната престъпност. , 2015
 • Кр. Манов. Наказателноправна защита на културното наследство в Република България, 2015
 • Кр. Манов. Наказателноправна защита на културното наследство в Република България., 2015
 • Г. Ковачева. Извършителите на корпоративни престъпления в България. В: „Известия на Съюза на учените“ – Варна., 2014
 • Сл. Димитрова-Симеонова . Понятието „длъжностно лице“ в българското наказателно право., 2014
 • Р.Костадинова. Практика на ВКС по прилагането на чл. 343 НК (2012 – 2014 г.) , 2014
 • М. Чинова. Досъдебното производство по НПК. Теория и практика., 2013
 • Б. Велчев. Проблеми на наказателната политика в Република България., 2012
 • Кр. Шекерджиев. Документните престъпления. Практически аспекти, 2012
 • А. Гиргинов. Коментар на Наказателния кодекс, 2002
 • Ал. Стойнов. Наказателно право (обща част), 2000
 • А. Гиргинов. Наказателно право. Обща част. Курс лекции, 2000
 • Б. Йотов. Обща част на наказателното право, 1999