Монографии
 • "Стратегии на бизнес организацията", 2016
 • Модел на управление на кариерата в организацията, 2016
 • "Рискът във фирмата", 2010
 • Конкурентоспособност на българската фирма на Единния европейски пазар, 2008

 

Исследования
 • "Предизвикателства на лидера при дистанционно управление на екипа", Годишник на БСУ, 2021
 • Специфика и значимост на длъжността "контролер" в съвременното предприятие, Годишник на БСУ, 2019
 • Стратегически решения спрямо конкурентите в условията на несигурност, сп. Бизнес посоки, , 2/2014, 2014
 • Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите (ГТД) и възприемането им от българското общество - Ръководство на потребителя, Кадко ООД Варна, 2013
 • State of the art and evaluation of the welness and spa management in Bulgaria , сп. Бизнес посоки, бр.2 2012г., 2012
 • Предимства и проблеми при използването на ЕRP системи в процеса на планиране, Флат Бургас, 2011
 • "Развитие на информационното общество в България и Европейска инициатива "i2010", БСУ,Годишник, 2009

 

Статьи
 • Откриване и задържане на талантите в организацията - предизвикателство за съвременния ръководител, Годишник, БСУ, 2023
 • Managing risk in a crises situation in the company, FABA, vol 2, )1/2020, 2020
 • Internal Control of the Organization through Risk Management , сп. Икономическа мисъл, брой 1, с.3-31, 2017
 • Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2016
 • MANAGEMENT OF INVESTMENT RISK OF ЕCONOMIC OPERATORS IN THE BLACK SEA REGION, Journal of Marine Technology and Envcironment, 2016
 • Бюджетирането - ефективен управленски инструмент за реализация на стратегическите цели на предприятието, сп. "Бизнес посоки", бр. 2/2016, 2016
 • Бюджетирането - ефективен управленски инструмент за реализация на стратегическите цели на предприятието , сп. "Бизнес посоки" бр. 2/2015, 2015
 • Стратегически решения спрямо конкурентите в условия на несигурност, сп. "Бизнес посоки", бр.2, 2014
 • Конкурентоспособността - основен проблем на българската фирма в условията на функционираща пазарна икономика, сп. "Бизнес посоки", бр. 2/2014, 2013
 • Развитие на ключови умения и компетентности на персонала - предпоставка за устойчиво развитие на SPA и WELLNESS центровете в България , сп. "Управление и устойчиво развитие" бр.4/2013г., 2013
 • Предимства на ERP системите при управление устойчивото развитие на бизнеса, сп."Управление и устойчиво развитие", изд. ЛТУ - София, 2012
 • Иновативни подходи и умения за изграждане на умения и компетентности в контекста на проект e-mentoring., БСУ - Годишник, 2012
 • "ЕRP системы в помощь упровленческому процесу предприятия", International Scientific Journal, "Mechanism of Econfmic Regulation", 1/2011,ISSN 1726-8699, 2011
 • "Съвместно използване на балансираната система от показатели (BSC) и показателя икономическа добавена стойност (EVA) за оценка ефективността на предприятието", сп. "Бизнес посоки", изд. на ЦИУН на БСУ, бр.2/2011, 2011
 • "Особености и управление на инвестиционния риск във фирмата", сп."Бизнес посоки" бр. 1-2/2010г., 2010
 • Фирмената стратегия - предпоставка за конкурентно предимство и устойчивост, "Управление и устойчиво развитие" ЛТУ София, 2008
 • Стратегия "стойностна иновация" - предпоставка за устойчиво развитие на бизнес организацията., ЛТУ, София, 2007
 • Фактори, определящи конкурентоспособността на фирмата на даден пазар, Годишник БСУ, 2007
 • Приложения нечетких множеств для определения годовых целей организации, Вестник Белорусского государственного экономическо, 2007
 • "Реконструиране на пазарното пространство - алтернативен стратегически ход в конкурентната борба на организациите", сп. "Бизнес посоки", бр.2/2007г., изд. Бряг, 2007
 • "Методологические основы за определения годовых целей организации",, ж. "Персонал",бр. 1, 2006, МАУП - Киев, 2006
 • Определяне на актуалните резултати от SWOT анализа на организацията за годишен период, сп. "Бизнес посоки"бр. 2/2005, 2005
 • Приложение на средствата на размитата логика при оценяване на конкурентния статус на фирма, сп "Управление и устойчиво раз, 2005
 • Особености на дейността по определяне на годишните цели на организацията, сп. "Икономически алтернативи", бр. 12, 2005
 • Изборът на стратегическа позиция на фирмата-предпоставка за устойчиво развитие, сп.Управл. и устойч.разв.,март, 2004
 • Алтернативен подход към оценяване привлекателността на дадена СБЗ за фирмата, сп . "Управление и устойчиво р, 2003
 • Оценка на стратегическа позиция на фирмата, сп.Банки, Инвест., Паз., бр.6, 2000
 • Оценка на бизнесстратегиите, сп. Алтернат, Изд. Стоп.,бр.21, 1999
 • Съображения при разр. на успешна предприемаческа стратегия, Годишник на БСУ, 1999, 1999
 • Реализацияя на стратегиите, сп. "Икономика" бр.3/95, 1995
 • Стратегии в бизнеса, сп. "Икономика"бр.2/95, 1995

 

Отчеты
 • Ефективно обучение в дигитална среда-предпоставка и проблеми, Лидерство,общество, стратегически визии, стр. 91-102, 2023
 • Управление на знанието в интелигентните предприятия, Сборник доклади от конференция Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА , 2021
 • Работодателска марка и управление на талантите в организацията, МНК " Съвременни управленски практики Х "Свързаност и регионално партньорство", Бургаски свободен университет, 2019
 • Assessment of employees' satisfaction with their career status in the organization, International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» Burgas, Bulgaria, Volume I, June 7-8, 2018, 2018
 • Социалната отговорност на бизнеса като атестат за добро корпоративно управление, , межд. конференция "Власт, управление и обществено развитие" НБУ, юни 2017, 2017
 • "Управление талантами - приоритет менеджеров в современных организациях", International Scientific and Practical Conference "Modern Methodology of Science and Education", Dubai, UAE, May, 2016, 2016
 • Basic function of the crisis management, International scientific and practical conference "Modern science problems", Kiev, Ukraine, 05/2016, 2016
 • Лидерският стил - фактор за успешна реализация на организационната стратегия, МНПК - "Лидерството време за промени", С. НБУ, 2015
 • Управление на инвестиционния риск за фирмите инвеститори в Черноморски регион , НК "Екологичен и икономически риск в Черноморски регион" Черноморски институт Бургас , 2015
 • „Знанието като стратегически ресурс в организацията” , НК "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" БСУ , 2015
 • Дистанционното обучение като алтернатива на обучението през 21 век, Научно – практическа конференция на тема „ Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение”, БСУ, 2014
 • Хаотик мениджмънта - проактивен подход за управление на промените в бизнес организациите, МНК на АПИУ на тема "Мениджмънт на промяната", март 2014, 2014
 • Проектите като инструмент за създаване на знание, МНК "Целесъобразност и риск в бизнес проектите", БСУ, юни 2014, 2014
 • Сценариен подход и стратегическо планиране, Конференция УНСС, катедра "Маркетинг и планиране 13,12,2013, 2013
 • Изследване на нагласите на българските граждани за социокултурното приемане на имигрантите (ГТД) в страната, научна конференция с международно участие "Ззнанието - традиции, иновации, перспективи" 14-15 юни 2013г., 2013
 • Иновативен подход за повишаване квалификацията на административния персонал в СПА туризма, Десета международна научна конференция „Съвременният модел на Европейския съюз и мястото на България в него”, МВБУ, 2013
 • ERP-системьі в помощь управленческому процессу предприятия , МНК ГУУ - Мосва, 25-26.10.2012г., 2012
 • Стратегическо управление с балансирана система от показатели за ефективност , Международна конференция, Съвременни управленски практики VІІ: Проекти и региони, БСУ, 2012
 • Роля на риск мениджмънта в управлението на съвременните бизнес организации , Седма международна научна конференция „Икономиката на България – пътят към еврото”, УНСС, ФСФ, 2011
 • "Конкурентоспособность организации в условиях глобализации", МНПК"Экономика и менеджмент: перспективы развития", Сумский государствены университет, Украйна, май, 2011, 2011
 • КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ НА БЪЛГАРСКАТА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ФУНКЦИОНИРАЩА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, МНК Свищов 2010, 2010
 • ЕRP СИСТЕМИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ, МНК БСУ 2010 Бургас, 2010
 • "Целесъобразност от използването на ERP системите при управлението на фирмите в условията на икономическа криза", МНК "Икономика и мениджмънт 2010" Варна, 2010
 • "Ефективно електронно управление", Конференция, БСУ, 2009
 • "Effective Management in the Condition of Crisis", ICSS ”Industrial organization: Theory and Empirical Applications”, Izmir – Тurkey,volume 2, 2009
 • "Балансирана система от показатели за ефективност - инструмент за реализация на фирмената стратегия", МНК „Съвременни управленски практики VІ”, БСУ, 2009
 • Придобиването на нови знания - новото конкурентно предимство на фирмата, МНК „Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, 2008
 • Estimation of the competition company status and possibility of its improvement, Еstonian Business School, Tallinn, Internatinal Scintifik and Praktical Conference, Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness,, 2008
 • "Предпоставки за успешна реализация на процеса на стратегическо управление в организацията", НК с международно участие "Съвременни управленски практики", БСУ, 2007
 • "Оценка и приоритизация на ключовите фактори на близката обкръжаваща среда", НК с международно участие "Съвременни управленски практики", БСУ, 2007
 • Модел на процеса на стратегическо управление в организацията, МНК „Съвременни управленски практики V”, БСУ,, 2007
 • Приложение на размитата логика при оценяване атрактивността на вн.среда, МК "Управление и устойчиво развитие", ЛТУ, 2006
 • СУК и необходимостта от промяна в структурата на организацията: проблеми на връзката маркетинг - управление на качеството, Научна конференция - БСУ, 2006
 • A model for determination annual topical results of SWOT analysis in the organization, МНК „Глобалната икономика като детерминанта на подобряване на бизнес резултатите“, Ниш , 2006
 • Инструменти на стратегическото управление за изследване на вътрешните фактори на, Научна конференция - БСУ, 2005
 • Оценяване степента на привлекателност на външната среда, Научна конференция - Банкя, 2004
 • Анализът на външните фактори - предпоставка за стратег. решения на фирмата, Международен симпозиум - Сл., 2004
 • Методология за разработване и приложение на матриц "привл.на пазара/конкур.стату, БСУ-межд. конференция, 2004
 • Прилож. на изследване на лоялността на потреб. при оценка на конкурентен статус, Научна сес."Икон. и управл.Пло, 2004
 • Разработване на програми за стратегическа промяна в предприятието, Конференция на БСУ-Св.Кирик, 2004
 • Alternative procedure for estimating the competitive status of a firm, МК - Ниш - УНСС, 2004
 • Управл. на промяната, свързана с пробл. на системн. динамика в организацията, Межд.конф. "Качество"-София, 2003
 • Методика за избор на стратегическа позиция на фирмата, Конфер.на УНСС- Равда, 2003
 • Стратегическото управл. като подход за избор и реализац.на страт. позиц. на фирм, Конфер. по менидж.-БСУ-Пампоро, 2003
 • Прил. на матрицата "текущ конкулент статус- текуща атрактивн." при избор на конк, Межд.конфер. УНСС - Равда, 2002
 • Предпоставки за стратегическо планиране, МК - Иконом. унив. - Варна, 1999

 

Учебники и пособия
 • Основи на управлението - учебник, 2018
 • Планиране и прогнозиране в организацията, 2018
 • Планиране и прогнозиране във фирмата - учебно помагало, 2017
 • Стратегическо планиране в публичната сфера - учебник, 2016
 • Стратегии в бизнес организациите - учебно помагало, 2016
 • Организационно поведение - учебник, 2015
 • "Функции на управлението" - учебник, 2007
 • "Основи на управлението" учебно помагало, 2007
 • Основи на управлението- учебник, 2007
 • Избор на стратегическа позиция на фирма - методическо ръководство, 2005
 • Разработване на бизнес план - методическо ръководство, 2005

 

Научно-исследовательские проекты
 • Регионални аспекти при формирането на съвременната демографска картина - сценарий за развитие на населението на България (2030), Национален научен или образователен, УНСС
 • "Заедно в борбата срещу предрасъдъците и стериотипите - заетост и предприемачество на ГТД", Международен друг, Дирекция "Международни проекти" - МВР, фондация "Проджекта"
 • "Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители", Международен друг, НСОРБ, ЕСФ
 • BG051PO001-3.3.07-0002 Студентски практики , Национален, МОН
 • Academic Collaboration for Support of Innovation Activeness of SMEs in Bulgaria and comparison with Iceland, международен, EEA Grants
 • "От Черно до Егейско море - нови възможности за туризма и съпътстващия бизнес", международен, ЕС по програма за трансгранично сътрудничество
 • "Европейски информационен център "Европа Директно", международен, ЕК и БТПП
 • Подсилване на сътрудничеството между Бургаски Свободен Университет и Университета на Рейкявик за съвместен изследователски проект „Университет- Бизнес” , , МОН
 • "By learning you will teach, by teaching you will learn" , Programme KA 2 STR Partnership Projeckt , Еrasmus +
 • Стратегия за предприемачество и адаптация - Бизнес иновации без границите, международен, БТПП, Черноморски институт Бургас
 • "Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, и възприемането им от българското общество", Международен проект, BG EIF 2011/01-04.04, EIF
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата за висшето образование, BG051РО001-4.3.04, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията в Югоизточен регион, национален, ОП Конкурентоспособност
 • е - mentoring: New skills and competences for new job, LLP КАЗМР, EK
 • е - TRAWELSPA, международен проект, ЕАСЕА
 • LLP/Erasmus Programe - College of Economics and Management Praha, международен проект, преподавателска мобилност, BFU
 • Иновации и креативност в управленската и оперативната дейност на персонала в организациите от ИТ отрасъла, външно финансиране, ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • "Теорeтични основи на вътрешен стандарт за измерване и оценка на заплахите към организациите" , външно финансиране, фонд "Научни изследвания" към МОН
 • "Promoting Advanced Resources And Methodologies For New Teachers In Digital Education" (Parmenide) №2005 I/05/B/F/Pp-154064, , Италианска национална агенция Leonardo Da Vinci
 • Подготовка на МСП в България за включване в ЕЕП. Методология за фирмен анализ...., вътрешно университетски, БСУ
 • Изнасяне на лекции в Цвикау - Германия по проект Сократес/Ерязмус, академичен обмен, Европейска комисия
 • Изнасяне на лекции в Бежа- Португалия по проект Сократес/Еразмус, академичен обмен, Европейската комисия

 

Цитируется
 • Ivanova, Radka. ISO 22301:2019 – a Tool to Increase the Organization's Preparedness to Deal with Crises, 2020
 • Царева, Яница. Иновативен модел за обучение и сертификация на кадри в SPA и WELLNESS индустрията, 2019
 • Атанасова, М.. Съвременно кариерно развитие и отговорности на организациите, 2019
 • Вълева, К.. Стратегически алтернативи при криза в предприятие,, 2019
 • Божилова, В.. Кариерно развитие на академичния състав - подход за проучване и анализ на потребностите, 2019
 • Karadzhova, Z.K.. GOOD PRACTICES IN RISK MANAGEMENT IN THE TOUR-ISM INDUSTRY /The case of access control to hotels and restaurants/, 2019
 • Николова, Нели. Предприемачество и устойчиво организационно развитие - управленски и теоретико-приложни аспекти, 2019
 • Николова, Нели. Предприемачество и устойчиво организационно развитие - управленски и теоретико-приложни аспекти, с. 80, 2019
 • Вълева, К. Стратегически алтернативи при криза в предприятията, 2018
 • Атанасова, М.. ОРГАНИЗАЦИОННА ПОДКРЕПА НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ - НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ, 2018
 • Василева, К,. Същност и управление на кариерата на педагогическите специалисти през призмата на нормативните актове, определящи кариерното развитие на педагогическите специалисти в България, 2017
 • Недкова, А.. Приложение на медиите като образователно средство, 2017
 • Стоянов, Ивайло. Стратегическо управление на услугите, София, с. 132, 2017
 • Дилков, Цв., Хр. Сирашки.. Управление на човешките ресурси, с.48, 2016
 • Емилова, Ирена, Хр. Сирашки. Поведение в управлението, с. 68, 2016
 • Ламбовска, Мая. Контрол на екипи, с. 38, 2016
 • Емилова, Ирена, Сирашки, Хр. . Поведение в управлението, с. 67, 2016
 • Дилков, Цв., Дилков, Цв., Хр. Сирашки . Администриране в управлението на човешките ресурси , 2016
 • Емилова, Ирена, Хр. Сирашки.. Поведение в управлението, с.71, 2016
 • Емилова, Ирена, Хр. Сирашки. Поведение в управлението, с. 75, 2016
 • Дилков, Цв., Хр. Сирашки.. Управление на човешките ресурси, с. 60, 2016
 • Дилков, Цв., Хр. Сирашки.. Управление на човешките ресурси, с.77, 2016
 • Дилков, Цв., Хр. Сирашки.,. Управление на човешките ресурси, с.82, , 2016
 • Ламбовска, М.. Контрол на екипи, с. 36, , 2016
 • Ламбовска, М.. Контрол на екипи, с. 51, 2016
 • Караджова, Зл., Я. Вангелова,. "Методи за управление на риска в туризма", 2015
 • Караджова, Златина. Управление на туризма, 2014
 • Караджова, Зл., Ст. Петкова – Георгиева, Я. Вангелова.. Подходи и методи за вземане на решения в условията на криза, промяна и стопански риск в туризма., 2014
 • Ламбовска, Мая. Механизъм за контрол върху представянето на екипи , 2014
 • Ламбовска, М.. Концепция за контрол на екипи в организацията , 2014
 • Златина Караджова, Стоянка Петкова - Георгиева, Яна Вангелова,. Подходи и методи за вземане на решения в условията на криза, промяна и стопански риск в туризма , 2014
 • Зафирова, Цвета. Стратегически аспекти в управлението на организационните кризи , 2014
 • Яна Вангелова, Златина Караджова. Методи за управление на риска в туризма, 2014
 • Златина Караджова. Кадрова политика в туризма, 2012
 • Радостина Недева, СА "Д.А.Ценов" - Свищов. Изследване влиянието на икономическата криза върху продажбите - теоретични и приложни аспекти, 2012
 • Р. Недева, СА " Д. А. Ценов " - гр. Свищов. Изследване влиянието на икономическата криза върху продажбите - теоретични и приложни аспекти, 2012
 • Романенко Юрий Николаевич. Использование нечеткой логики для определения целей развития торговых организаций , 2012
 • Емилия, Вайсилова. Счетоводния анализ на разходите - основно средство за диагностициране на кризи в предприятието, 2012
 • Лилия Рангелова. Приложни аспекти и проблеми на счетоводството при управлението на търговските банки след присъединяването на България към ЕС, 2012
 • Лина Анастасова, Мария Монова-Желева, Янислав Желев. Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в българската индустрия за гостоприемството , 2011
 • JAKA VADNJAL. KNOW-HOW TRANSFER OF PUBLIC SUPPORT PROGRAMS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES FROM SLOVENIA TO THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, 2011
 • Златина Караджова. Управление в туризма, с.140, 2011
 • Караджова, Зл.. Управление на туризма, с. 290, 2011
 • Вяра Славянска. Специфика при управленито на проектен екип в мултипроектна организация, доклад, 2010
 • Анастасова, Л., М. Желева, Я. Желев. Нови аспекти на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в българската индустрия за гостоприемство, доклад, 2010
 • Мая Ламбовска. Управление на разходите за стопанска дейност, стр.16, 2010
 • Ламбовска, М.. Управление на разходите за стопанска дейност, стр. 17, 2010
 • Р. Нейкова. Основи на управлението, стр.60, 2008
 • доц. д-р Мая Ламбовска. Бюджетно управление на стопанските организации, учебник, стр. 11, 2007
 • Ламбовска, М.. Бюджетно управление на стопанската организация, с.28, 2007
 • Ламбовска, М. Бюджетно управление на стопанската организация, с.14, 2007