Монографии
 • Човешки капитал, икономически растеж, пазар на труда, 2021
 • Икономика на многонационалната корпорация: предпоставки, практики, последици, 2018
 • Изследване на образованието на работната сила и влиянието му върху икономическия растеж, 2012

 

Глави от монографии
 • Инвестиции в продължаващо обучение на мениджмънта в българските предприятия, 2023
 • Investing in our future: Quality Investment in Education and Training, DOI: 10.2766/45896, 2023

 

Исследования
 • Factors and Obstacles Determining the Investments in Continuing Education and Training of Managers: The Case of Bulgarian Enterprises, European Journal of Training and Development, vol. 10, 2022, https://doi.org/10.1108/EJTD-03-2022-0033, p. , 2022
 • Qualification (Mis)Match for Upper Secondary and Higher Education, Social Sciences. vol. 10(9), 2021, https://doi.org/10.3390/socsci10090327, 2021
 • Квалификационни несъответствия на пазара на труда, Годишник, том XLIV, Бургаски свободен университет, с. 65-76, 2022, 2021
 • Overeducation and Economic Growth: Theoretical Background and Empirical Findings for the Region of Central and Eastern Europe, Икономически изследвания, 2020
 • How might the negative impact of higher education on growth be explained: the role of vertical qualification mismatch in an MRW-type model, Economics of Transition and Institutional Change, vol. 27(4), p.943-969, 2019
 • Higher educational attainment for growth: the MRW model for Iceland , Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 63, , 2019
 • Secondary vs. Higher Education for Growth: the case of three countries with different human capital's structure and quality, Quality and Quantity, 50(6), p. 2367-2393, 2016
 • Ефекти на средното и висше образование върху икономическия растеж: коинтеграционен модел за България, Икономически изследвания, бр. 4, 2015
 • Does Higher Level of Education of the Labor Force Cause Growth: Evidence from Bulgaria?, Economic Change and Restructuring, vol. 46(3), 321-339, 2013
 • Does Public Expenditure on Education Matter for Growth in Europe?: A comparison between Old Member States and Post-communist Economies, Post-communist economies, vol. 22(2), 141-164, 2010
 • Човешкият капитал в теоретичните и емпирични изследвания за растежа, Годишник на БСУ, 2009

 

Статьи
 • Qualification mismatch and Growth in the Eastern European Region, International Balkan and Near Eastern Series on Economics, Business and Management, vol. 6(4), с. 357-364, 2020
 • Неокласическа срещу ендогенна теория на растежа: влияние на човешкия капитал, Авангардни научни инструменти в управлението, бр. 14 , 2019
 • Human capital and vertical skill mismatch: the case of new EU member states from Eastern Europe, Publishings of Kostanaya State Pedagogical Institute, vol. 50(2), p. 63-69, 2018
 • MRW моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателствa, сп. Бизнес посоки, бр.3, с. 7-12, 2017
 • Човешкият капитал в съвременните икономически изследвания: систематичен преглед на литературата за страните от ЦИЕ, Бизнес посоки, бр. 1, 2016
 • The Role of education for the economic growth of Bulgaria, Economics, Management, and Financial Markets, vol. 9(1), p. 182-190., 2014
 • Education and Human Capital: A comparative analysis of Bulgaria and Hungary vs. EU, Kommunikacio, Media, Gazdasag, vol. XI(1), 2014
 • Some aspects of the impact of education on output growth in Bulgaria, Peter Lang Verlag, Germany, 2012
 • Измерване и състояние на образованието на човешкия капитал в сферата на туризма, сп. Управление и образование, том VIII (1) , 2012
 • Влияние на глобалната криза върху съвкупната активност в българската икономика, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2011
 • Determinants of non-linear effects of fiscal policy: the case of Bulgaria., South East European Journal of Economics and Business, vol.4, 2009
 • Публични разходи за образование и икономически растеж, Икономическа мисъл, бр. 6, 2008
 • The stabilizing role of fiscal policy: theoretical background and empirical evidence, IBSU Scientific Journal, issue 1. p.7-22, 2008
 • Пактът за стабилност и растеж: основни принципи и насоки във фискалната политика в ЕС, Бизнеспосоки, бр. 2, 2007
 • Влияние на фискалната политика върху съвкупното производство в българската икономика, Икономическа мисъл, бр. 3, 2007
 • Non-Keynesian effects of government expenditure on output in Bulgaria: an HP filter approach, Post-communist economies, 18(1), 1-12, 2006
 • Динамика на държавните разходи в условията на паричен съвет, сп. Бизнес посоки, бр. 1, 2006
 • Влияние на фиска върху макроикономическите колебания в българската икономика, сп. Икономическа мисъл, бр. 3, 2005

 

Отчеты
 • ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА ТРУДА, Балтова, С. (ред.), Устойчиво развитие - кръгова икономика, стратегически инфраструктури, зелен преход, Издателство МВБУ - Ботевград, 2023
 • Continuing training of Bulgarian managers and entrepreneurs, Сборник с доклади, Юбилейна научна конферецния "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО", 6-8.10.2022г., Изд. комплекс - УНСС, том 2, с. 176-183, 2023
 • Workers' qualification as a factor for labor market disequilibriums, Сборник доклади, 6th International Conference on Governance and Strategic Management (ICGSM) “ESG Standards and Securing Strategic Industries”, Бургаски свободен университет, с. 311-315, 2023
 • Качествени инвестиции в образование и обучение в условия на дигитална трансформация: от научни изследвания към образователни политики, Белоев, Хр. (ред.) ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ, ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ Сборник, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 21-25., 2023
 • От образованието към пазара на труда: фактори и последици от несъответствията, Мавров, Хр. и др. (ред.) Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, изд. Наука и икономика, ИУ- Варна, с. 192-198, 2023
 • Продължаващото обучение като фактор за иновативната активност на българските предприятия от югоизточна България, Черно море – врата и много мостове сборник, , с. 38-43., 2022
 • IS COMPANY'S COMMITMENT TO LEARNING A FACTOR FOR MARKETING INNOVATIONS?, International Conference of Education, Research and Innovation 2022 Proceedings, p. 274-281, , 2022
 • Complementarity between managers’ vocational training, management consulting and company’s innovation activity., International Conference of Education, Research and Innovation 2022 Proceedings, p. 274-281, , 2022
 • От образованието към пазара на труда: фактори и последици от несъответствията, Сборник доклади научна конференция „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия“, 2022
 • Нагласи на българските предприемачи към продължаващото обучение и управленското консултиране, Сборник доклади научна конференция "Съвременни управленски практики XI", 2021
 • Конкурентноспособност на МСП чрез прилагане на концепцията LEAN, Сборник доклади научна конференция "Съвременни управленски практики XI", 2021
 • Дигитализация и квалификационни несъответствия на пазара на труда, Сборник доклади, научна конференция "Дигитализация, медии и обществено включване",, 2020
 • Determinants of Qualification Mismatch: background and empirical evidence, Vanguard Scientific Instruments in Management, 2020
 • Съвременни теории и модели за управление на икономическия растеж, Съвременни управленски практики X, 2019
 • Determinants of vertical qualification mismatch in Eastern Europe , International Conference "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", Odesa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, 2018
 • Impact of vertical qualification mismatch on economic growth., Научна конференция "Синя икономика - синьо развитие" - БСУ, 1-2 юни, 2018
 • Човешки капитал и икономически растеж: предизвикателства пред образователната политика в контекста на научните изследвания , Сборник доклади "ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ", 2017
 • The augmented neoclassical model of growth: description and developments, Годишна конференция на Стопанския факлутет при СУ "Кл. Охридски", 2017
 • When higher educational attainment harms growth: the role of vertical qualification mismatch, ICGSM, 4th Ed. "Circular Economy", БСУ, 2017
 • Сравнително изследване на ефекта на образованието върху растежа., юбилейна конференция, ЦИУН, м. май, 2016
 • Modernization of higher education in Engineering Sciences - ACADEMICA concept and approach, конференция, Samarkand Agricultural University, Узбекистан, 2016
 • A model of curriculum improvement and modernization, конференция, Kokshetau University, Казахстан, 2016
 • Съвременни изследвания относно влиянието на човешкия капитал върху растежа, Юбилейна конференция, БСУ, м. септември, 2016
 • Web-based and blended learning for interdisciplinary studies in universities., Proceedings; 6th Intern. Conference, 2015
 • Electronic and blended learning approaches to training in strategic business decision making., 18th International multiconfrence, Josef Stefan, Slovenia, 2015
 • Количество на човешкия капитал, качество на образованието и икономически растеж., Научна конференция "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", БСУ, юни, 2015
 • Уеб-базирано обучение с интердисциплинарен и проектно-ориентиран подход - един ефикасен подход в обучението на студентите, БСУ, научна конференция, м. ноември, 2014
 • Актуализация на учебната програма - ключ към успешна реализация на студента, БСУ, научна конференция, м. ноември, 2014
 • The role of education for the economic growth in Bulgaria, Spiru Haret University, Romania, 2013
 • Роля на средното и висше образование за икономическия растеж в българската икономика, БСУ, 2013
 • Влияние на предкризисната среда върху проявлението на световната рецесия в страните от ЕС, Икономически университет - гр. Варна, 2012
 • Образование и мотивация на заетите в туризма., съавт., Научна конференция, БСУ, 2012
 • В търсене на факторите за ефекта на световната криза върху икономиките, БСУ, 2011
 • Отражение на световната криза върху страните от централна и източна Европа, КИА-Пловдив, 2011
 • Човешкият капитал - фактор за растежа?, конференция БСУ, м. юни, 2010
 • Education of the labor force and growth in Bulgaria, Междунар. конференция, София, 2009
 • Качество на работната сила и производителност на труда в българската икономика., КИА, Пловдив, 2008
 • Публични разходи за образование в ЕС., БСУ, Научна конференция, м.юни, 2008
 • Държавните разходи в България от позицията на Пакта за стабилност и растеж, БСУ, Международна конференция, 2006
 • The stabilizing role of government spending and taxation in Bulgaria, International Black See University Conference, 2005
 • Управление на държавните разходи: ефекти на фискалната консолидация, БСУ, Съвременни управленски практики III, 2005
 • Дискреционна фискална политика и макроикономическа динамика, ИУ-Варна, Финанс.-счетов.практ, 2004
 • Основни насоки в съвременната емпирика на фискалната политика, БСУ, межд. конфер., 2004
 • Избор на валутен режим и икономическа стабилност (конференция на ЦИУН по Управл., БСУ,Съвременни управленски практики II, 2004
 • Приватизацията-фактор за икономическа ефективност (конфер. "Благосъстояние и ик., конференция УНСС-София, 2003

 

Учебники и пособия
 • Бизнес икономика, 2021
 • Управленска икономика: учебно помагало, 2019
 • Микроикономика: учебно помагало, 2016
 • Микроикономика: лекционен курс, 2010
 • Икономика. Сборник тестове, 2006
 • Микроикономика. Сборник тестове, 2005

 

Научно-исследовательские проекты
 • Нагласи на българските предприемачи и мениджъри към ППОО на човешкия ресурс в организацията, Национален научен или образователен, ФНИ
 • BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, Международен научен или образователен,
 • Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea - DOORS, Международен научен или образователен, Хоризонт 2020
 • Диагностика на управленските компетенции - сравнение на полската и българската система, Международен научен или образователен, ОП "PO WER - Knowledge Education Development”; ЕСФ
 • Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика, Национален научен или образователен, ФНИ, МОН
 • BizMOOC – Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business, ,
 • Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asia through curriculum modernisation and development, международен проект, EC, Erasmus
 • Преподавателска мобилност "Еразъм+", образователен, лекция , БСУ
 • Човешки капитал и икономически растеж: сравнение между България и Исландия, научно изследвателски, Фонд за стипендии на ЕИП. Мобилност във висшето образование и науката
 • Accessibility and Harmonization of Higher Education in Central Asis through Curriculum Modernization and Development, образователен, международен, EC, Erasmus+
 • Strategic Business Decisions in a Risky and Rapidly Changing Environment, ИП "Еразъм", LLP, EC
 • Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда, образователен, ОП УЧР
 • Education of the Labor Force and Growth, изследователски, МОН, ОП РЧР
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот, ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” , Европейски социален фонд
 • Програма за преподавателска мобилност "Еразъм", приложен , международен проект на ЕК
 • Изследване на факторите за кризата в България, научно-изследователски, Бургаски свободен университет
 • Влияние на образованието на работната сила върху икономическия растеж в българската икономика, научно-изследователски проект, БСУ
 • Актуализиране на учебното съдържание на лекционен курс, приложен, стипендия, Фондация "Отворено общество"

 

Цитируется
 • Freitas, D.. Da Limita??o na Fixa??o de Vagas em Cursos do Ensino Superior com Desemprego Relevante: "Limita??es Quantitativas", DOI: 10.13140/RG.2.2.36349.44003, 2024
 • Alice Duggan, Anastasios Karakolidis, Aidan Clerkin, Lorraine Gilleece, Rachel Perkins. Trends in educational inequalities in Ireland’s primary schools: an analysis based on TIMSS data (2011–2019)., 2024
 • Baltov, M.. Circular economy impact over the blue growth and the blue careers, 2024
 • Ghernouk, C., M. Liouaeddine. IMPACT DES SECTEURS DE L’?DUCATION ET DE LA SANT? SUR LA CROISSANCE ?CONOMIQUE : BENCHMARKING ENTRE LE MAROC ET LE S?N?GAL, 2023
 • Караджова, З.. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИЗМА И КАЧЕСТВОМ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ПРОФ. Д-РА АСЕНА ЗЛАТАРОВА В ГОРОДЕ БУРГАСЕ И БОЛГАРСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА НА ЮЖНОМ ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ , 2023
 • Г. Стоянова. Застрахователните измами - предизвикателство за управлението на риска в застраховането, 2022
 • Besnik Fetai, Abdylmenaf Bexheti, Liza Alili Sulejmani,Veland Ramadan. Does fiscal policy accelerate economic growth in transition economies: the case of Republic of North Macedonia, 2022
 • Sinem EY?BO?LUS, Simge Yilmaz-Uysal. Examining the Relationship between Preprimary Education and Economic Growth in Developing Countries, 2022
 • Wen, Q. . . Estimating Education and Labor Market Consequences of China’s Higher Education Expansion, 2022
 • Takyi, L.N., Naidoo, V. Is recapitalisation regulation a disrupter? Survival and sustainability of indigenous Ghanaian banks, 2022
 • Szyma?ska, A.. Economic performance in post-soviet and post-communist countries–evidence from panel data and multivariate statistical analysis, 2021
 • Караджова, З.. Обучението по туризъм и възможностите за професионална реализация на студентите от българската диаспора в Молдова и Украйна., 2020
 • Pata, U. T?rkiye'de E?itim ve Ekonomik B?y?me ?li?kisi: Fourier-Shin E?b?t?nle?me Testi, 2020
 • Bouchakour, R., M. Saad, C. Guermat. Higher education teaching and training system and economic performance: an empirical investigation, 2019
 • Amir-ud-Din, R., M. Usman, F. Abbas, S. A. Javed . Human versus physical capital: issues of accumulation, interaction and endogeneity, 2019
 • Mutiu A. Oyinlola, Abdulfatai A. Adedeji, Modupe O. Bolarinwa. Exploring the nexus among natural resource rents, human capital and industrial development in the SSA region, 2019
 • Chibi, A., Chekouri, S.M., Benbouziane, M.. The Impact of Fiscal Policy on Economic Activity over the Business Cycle: An Empirical Investigation in the Case of Algeria, 2019
 • Велев, М.. Велев, М. Безработица и икономически растеж. , 2019
 • Mihalyi, P.. Four Obstacles to Improving the Quality of University Education: The Case of Hungary", Visvizi, A., Lytras, M. and Sarirete, A. (Ed.) Management and Administration of Higher Education Institutions at Times of Change (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology), 2019
 • Zaid, S., K. Saidi. Environmental pollution, health expenditure and economic growth in the Sub-Saharan Africa countries: Panel ARDL approach, 2018
 • Zhou, Y.. Human capital, institutional quality and industrial upgrading: global insights from industrial data, 2018
 • Velev, M.. The influence of the factor of seasonality on the real GDP of Bulgaria. , 2018
 • MARYSKA, M., P. DOUCEK. Influence of Entrance Exams Results on Foreign Students in Economics Studies at University of Economics, Prague, 2018
 • Мавров, Х.. Макроикономическа теория и политика за макроикономическа стабилизация – поява и развитие до глобалната финансова криза от 2008-2009 година, 2018
 • Stevanovi?,Т., M. Ivanovi?-?uki?, T. Ra?enovi?, O. Radovi?. The impact of national intellectual capital on the economic growth in the South-Eastern European Countries, 2018
 • Radenovic, T., B. Krsticin. The impact of human capital development on competitiveness, 2017
 • Khanfir, M., . Keynesian or Non-keynesian Effects of Fiscal Policy Changes: the Case of Tunisia , 2017
 • Rosas-Rodrнguez, B.. Attracting foreign direct investment in Mexico: The effect of the level educational, 2017
 • Franco, C., D. Lacouture, A. Martinez. Impact of education on the level of GDP: Colombian case , 2017
 • Arshad Ali, Roslan Abdul Hakim, Hussin Abdullah. Relationship between government spending on education and economic growth in Pakistan, 2017
 • Велев. M. . Зависимост между безработицата и икономическия растеж: национално и регионално равнище, 2017
 • Khen, V., S. Sun, S. Anwar. Foreign direct investment and human capital in developing countries: a panel data approach, 2017
 • Sefa Awaworyi Churchill, Mehmet Ugur, Siew Ling Yew. Does Government size affect per capita income growth? A hierarchical meta regression analysis, 2016
 • Kami?sкa, W.. Education level of rural workforce in Poland, 2016
 • Farkas, B.. Models of capitalism in the European Union: Post-crisis perspectives, 2016
 • Караджова, Зл.. Управление на времето в туризма, 2016
 • Mari Del Cristo, M.L. , Gomez-Puig, M.. Fiscal sustainability and dollarization: the case of Ecuador, 2016
 • I. Iwasaki, K. Suganuma. Foreign direct investment and regional economic development in Russia: an econometric assessment, 2015
 • Караджова, Зл.. Тиймбилдингът - ефикасен метод за подобряване на компетентността на човешките ресурси в отрасъл "туризьм". , 2015
 • Galbacs, P. . The theory of New Classical Macroeconomics: A positive critique, 2015
 • Saad, M., C. Guermat, L. Brodie. National innovation and knowledge performance: the role of higher education teaching and training, 2015
 • Караджова, Зл.. Управление на малкия бизнес в туризма, 2014
 • Borys, P., P. Cizkowicz, A. Rzonca. Panel data evidence on the effects of fiscal impulses in the EU New Member States, 2014
 • Topal, P.. Threshold effects of public debt on economic growth in the Euro Area Economies, 2014
 • Kovacs, O.. The transformative power of fiscal consolidation - towards the concept of innovative fiscal policy. PhD Thesis, , 2013
 • Besomi, D.,. La scuola e la crescita economica. , 2013
 • Yuan Wenting. Export of international trade and labor supply matching research., 2013
 • Sen Huseyin, Kaya, Ayse. The relationship between fiscal impulse and economic growth, 2013
 • Караджова, Зл.. Съвременни бизнес практики при подбор на кадри в туризма, 2013
 • Караджова, Зл.. Кадрова политика в туризма. , 2012
 • Gokhan Dokmen. The paradigms on the effectiveness of fiscal policies: a survey of the literature, 2011
 • Караджова, З.. Управление на туризма, 2011
 • Peter, M.. Utoleresi kiserletek Magyarorszagon, 1870-2030 (Catching-up experiments in Hungary), 2011
 • Владимиров, Вл.. Фискални влияния върху дългосрочния икономически растеж, 2011
 • Borys, Pawel & Cizkowicz, Piotr & Rzonca, Andrzej,. Panel data evidence on non-Keynesian efects of fiscal policy in the EU New Member , 2011
 • Хубенов, Ат., В. Бошнаков. Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението” в страните от ЕС след 2000 г., 2010
 • BOGDAN VOICU. Impactul valorilor sociale asupra rezultatelor scolare (Social impact of education). , 2010
 • Ryan Edwards. Cross-border fiscal multipliers, 2010
 • Serkan Erkam. Maliye Politikalarinin etkinligi:teori ve bir uygulama (Ефективност на фискалната политика: теория и практика), 2010
 • Wen-jen Hsieh, Ph.D. Professor of Economics Yu Hsing, Ph.D. Professor of Economics. Application of the Monetary Policy Function and Uncovered Interest Parity to Output Fluctuations: The Case of a New EU Country, 2009
 • Schneider-Deters, W., P. Schulze, H. Timmermann. Die Europaische Union, Russland und Eurasien:die Ruckkehr der Geopolitik., 2008
 • Mikek, P. . Alternative monetary policies and fiscal regime in new EU members, 2008