Монографии
 • Ръководство по машинни елементи и механизми, 2015

 

Исследования
 • Образованието и иновациите в основата на конкурентната икономика или /мястото на университетите в създаването на иновации и конкурентноспособност/, "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", 2014

 

Статьи
 • Спасяване на море - операции по търсене и оцеляване, Годишник БСУ, 2023
 • Морска безопасност - доказателства при произшествия, Годишник БСУ, 2023
 • Анализ и оценка на риска на работа на плавателен съд, Годишник БСУ, , 2023
 • Формирование колеса из циклопередачи с большем передаточное число , II международная научно-практическая конференция "Горячкински чтения", российский государственный аграрный университе -МСХА имени К.А.Тимирязева, 17-18 апреля 2018 г. , 2018
 • Управление на риска при опасни събития , Годишник на БСУ , 2018
 • ФАСАДНИТЕ ПОЧИСТВАЩИ РОБОТИ СРЕДСТВО/ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ПРИ ПОЖАР НА ТАНКЕР , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (ЧИСТЯЩИЕ РОБОТЫ) ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И БОЛЬШИХ СТЕКЛЯННЫХ ЗДАНИЙ , 2017
 • СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА СХЕМИТЕ НА ЗАДВИЖВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЗВЕНА НА РОБОТИ С ОГРАНИЧЕН ЪГЪЛ НА ЗАВЪРТАНЕ , XХVI MНТК „АДП-2017” , 2017
 • ОЩЕ ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, Годишник на БСУ , 2017
 • РЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ , Годишник на БСУ , 2017
 • Възможности пред студентите от Центъра по информатика и технически науки в Бургаския свободен университет, Юбилейна научна конференция на Великотърновския университет „25 години ФМИ“, 2016
 • "Эффективность применения фотовольтаических систем в строительстве" , Опубликовано в Донбаська Академия Будiвництва i Архiтектури, Макеевка, Донецька обл., Украiна, 2015
 • Профiлювання формуваннi колеса для обробки фасонних колеса iз зовнiшнiми зубами скоригованой циклопередачей гiпо-iнформацi? зачеплення , Тези доповiдей, нацiональний технiчний унiверситет Укра?ни „Ки?вський полiтехнiчний iнститут, 2015
 • MODELING AND SIMULATION RESEARCH ON CYCLOID GEARS , JILININI, SLOVAKIA, 19-21.XI.2014, 2014
 • "Проектиране и компютърно моделиране на фрикционни планетни предавки " , БСУ, Научна конференция 2014, 2014
 • NEW FRICTION MECHANICAL TRANSMISSION , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING INVENTION, VOLUME 3, ISSUE 7 /FEBRUARY 2014, 2014
 • МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ , ГОДИШНИК НА БСУ, 2013
 • МОДЕЛИРАНЕ НА РЕДУКТОР С ПРОФИЛНО/ВЕРИЖНЖНО/-ЕПИЦИКЛОИДНО ЗАЦЕПВАНЕ , ГОДИШНИК НА БСУ, 2013
 • МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ВЕИ , ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ НА ЦИТН ЗА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, БР. 3, 2013г., 2013
 • МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНА КПТС В БСУ , ГОДИШНИК НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ , 2013
 • СТЕНД ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ , ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ НА ЦИТН ЗА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, БР. 2, 2013г., 2013
 • 3-D МОДЕЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ СЪС ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ , Годишник БСУ, ТОМ XXVII, 2012
 • ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИ ЗА СЛЪНЧЕВО ПРОСЛЕДЯВАНЕ , Годишник БСУ, ТОМ XXVII, 2012
 • СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ , ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ ЗА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2012
 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ АВТОМОБИЛ – СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ И ЕКОЛОГИЧНОСТ, Списание Управление и устойчиво развитие, 2011
 • ANALYSIS UPON THE FUNCTION AND LOAD OF THE PELLETS IN A PELLET MECHANICAL GEAR, Алманах на ВСУ, 2010, 2010
 • Геометрични пресмятания на верижно-епициклоидна предавка, Сп. Механика на машините.ТУ-Варна,кн 5, 2009
 • Математически модел на конусовидни циклоиди от пространствени зъбни предавки, МК по ОМК -Русе, 2009
 • TIME VARIANT DOPPLER FREQUENCY OF MOVING TARGET IN ISAR APPLICATIONS, БСУ - Годишник, 2009
 • Аналитична интерпритация на построението на Bobillier за определяне на центъра кривина на окръжност на инфлексия, Сп. Механика на машините, изд.ТУ-Варна, 2009
 • Систематика на конусовидни пространствени циклоиди, Годишник на БСУ- , 2009
 • Приложение на позиционния анализ за състоянието на пазара на автомобили в България, Сп. Управление и устойчиво развитие-т1, 2008
 • Варианти за задвижване на промишлен робот, Сп. Механика на машините- кн. 7, 2008
 • Моделиране на мотор-редуктор с профилно-епициклоидно зацепване, Годишник на БСУ- , 2008
 • Задвижване на промишлен робот за обслужване, Годишник на БСУ- , 2007
 • Структурен и кинематичен анализ на фрикционна предавка с един в друг съставни елементи, Годишник на БСУ- , 2006
 • ЗАДВИЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТЬОР ЗА СТРУЖКИ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩА МАШИНА , Год. БСУ-том ХIII, 2005
 • Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка, Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • Мотор-редуктор за задвижване на специализирани роботи- GRIPMAT 1 , Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • Проектиране и моделиране на мотор-редуктор с профилно-епициклоидно зацепване, Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • Апроксимиране профила на зъбодълбачни колела, Годишник на БСУ- том ХI, 2004
 • Долчинков Р., Верижно-епициклоидна предавка с високо предавателно отношение, МНК"ТЕ-УР" ЕкоВарна 293-297стр, 2002
 • Долчинков Р., Определяне ъгъла на предаване на силата в хипоциклоидно-профилна зъбна предавка, БСУ- Годишник VII том, 2002
 • Долчинков Р., Определяне ъгъла на зацепване в хипоциклоидно-профилна зъбна предавка, БСУ- Годишник VII том, 2002
 • Долчинков Р., Получаване и приложение на конусовидни циклоиди в пространствени зъбни предавки, МНК "Транспорт 2002" -София, 2002
 • Долчинков Р.,Генов Г. Пневматично изпълнително устройство с двустранно действие, МНК "Транспорт 2002" -София, 2002
 • Dolchinkov R. Genov G. Analysis upon the and load of the pellets in a pellet mechanical gear, MEET/MARIND Varna str. 11-114, 2002
 • Долчинков Р., Мотор-редуктор с хипоциклоидно- профилно зацепване, сп. "Механика на машините", 2002
 • Долчинков Р.,Генов Г., Контактни взаимодействия и методика за изследване износването на профилите, сп."Маш. т-ка и техн."НТС В-на, 2002
 • Генов,Г., Р.Долчинков. Подавателна устройство за дробинкови механ. придавки, БСУ - Годишник, том VI, 2001
 • Долчинков Р., Геометрия и формообразуване на профилни зъбни колела от коригирани цикло-предавки, "Ирита" Казанлък, 2001
 • Генов Г., Долчинков Р. Върху една коаксиална механична предавка с голяма редукция, ЮНК с межд. участие БСУ том I, 2001
 • Генов Г., Долчинков Р. Предавателно устройство за дробинкови механични предавки, БСУ - Годишник том VI 80-84, 2001
 • Долчинков Р., Коригирани циклопредавки с две линии на зацепване-особ. и характер на зацепване, БСУ - Годишник, том II, 1999
 • Добчинков Р., Н. Николов, Получ. на профила на зъба на проф. колело от епи-проф. цикл. пред., БСУ - Годишник, том I, 1998

 

Отчеты
 • INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 12th International Conference, ICTRS 2023, Rhodes, Greece, September 18-19, 2023, Proceedings, 2023
 • VIBRATIONS IN SHIPS AND CREW HEALTH, 12th International Conference, ICTRS 2023, Rhodes, Greece, September 18-19, 2023, Proceedings, 2023
 • Problems of developing a supplier of last resort in the context of the liberalization of the electricity market in Bulgaria, e - International Conference “The circular economy: “the number one priority” for the European Green Deal”, organized on September 19-21, 2022 in Sremska Kamenica, Novi Sad (Republic of Serbia), The circular economy: “the number one priority” for the European Green Deal NEST Association. - Sofia, 2023, 2023
 • Intelligent hybrid system for own energy consumption in a residential building, e - International Conference “The circular economy: “the number one priority” for the European Green Deal”, organized on September 19-21, 2022 in Sremska Kamenica, Novi Sad (Republic of Serbia), The circular economy: “the number one priority” for the European Green Deal NEST Association. - Sofia, 2023, 2023
 • Safety in High-Voltage Marine Systems: Challenges, Solutions and Modernisation, 6th International Conference on Governance and Strategic Management (ICGSM) “ESG Standards and Securing Strategic Industries” CONFERENCE PROCEEDINGS BOOK BFU Burgas, 2023, 2023
 • Analysis and establishment of the root causes of incidents when working with critical infrastructure, 6th International Conference on Governance and Strategic Management (ICGSM) “ESG Standards and Securing Strategic Industries” CONFERENCE PROCEEDINGS BOOK BFU Burgas, 2023, 2023
 • Algorithm for the Control of Intelligent Hybrid Systems for the Production of Electric and Thermal Energy, Telecommunications and Remote Sensing, 11th International Conference, ICTRS 2022, Sofia, Bulgaria, November 21–22, 2022, Proceedings, Pages 85-97, 2022
 • Studying the Impact of PV Plants on Power Quality, Telecommunications and Remote Sensing, 11th International Conference, ICTRS 2022, Sofia, Bulgaria, November 21–22, 2022, Proceedings, Pages 72-84, 2022
 • АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКА , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • МЕТОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ В ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ КЪСИ СЪЕДИНЕНИЯ , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • Метод на преподаване на дисциплината технически експертен анализ на механични конструкции в БСУ , "ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ""НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО"" 20-21 септември 2016 г. " , 2016
 • Циклоидите и тяхното приложение в планетните предавки, "ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ""НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО"" 20-21 септември 2016 г. " , 2016
 • Практическо приложение на оборотите на планетното колело от планетни предавки, "ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ""НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО"" 20-21 септември 2016 г. " , 2016
 • Формообразуване на профилите на зъбните колела на циклопредавки, НКМУ, Сливен, 2015
 • Структурен и кинематичен анализ на планетни предавки с две зъбни колела , Национална конференция по машиностроене и машинознание, МДУ „Ф.Ж.Кюри”, Варна, 8-9 септември, 2015
 • Кинематика и компютърно моделиране на фрикционни планетни предавки , Фундаментални науки и приложения, списание на ТУ-София, филиал Пловдив, том 21, книга 2, 2015
 • Структурен и кинематичен анализ на робот – състояние и тенденции за развитие , МНК “70 години МТФ”, Созопол, 2015
 • Практическо приложение на принципа на планетните колела , МНК “70 години МТФ”, Созопол, 2015
 • Систематика на равнинни циклоидни зъбни колела , НКМУ, БСУ, 2015
 • Кинематичен преглед на планетни предавки с две зъбни колела , НКМУ, БСУ , 2015
 • ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ В NX - СЪВРЕМЕННА CAD СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ , Национална научно-практическа конференция Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето, БСУ, 2014
 • ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ , БСУ- НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ" , 2013
 • TEACHING METHODS IN COMPUTER DESIGN OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS , 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESERCH AND INOVATION, 2013
 • NEW FRICTION MECHANICAL TRANSMISSION , 2-nd Electronic Internacional Interdisciplinary Conference 2013 /EIIC/, 2013
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ , НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ , 2013
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК , Конференция Управление и устойчиво развитие-Лесотехнически университет , 2013
 • АНАЛИЗ И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ФРИКЦИОННИ МЕХАНИЧНИ ПРЕДАВКИ , ДНИ НА МЕХАНИКАТА - ВАРНА , 2013
 • АНАЛИЗ И КОНСТРУКЦИИ НА ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ , НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - СЛИВЕН , 2013
 • ПРОЕКТИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ФРИКЦИОННА МЕХАНИЧНА ПРЕДАВКА , БСУ- НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ЗНАНИЕТО-ИНОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ" , 2013
 • СФЕРИЧНИ ЕПИ- И ХИПОЦИКЛОИДИ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ , "ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ"-ПЛОВДИВ , 2013
 • ИНОВАЦИИ В АЛТЕРНАТИВНИТЕ ВЪЗОБНОВЯЕМЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ , ПРОИНОВАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ НА ОБЩИНА БУРГАС-СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННА МРЕЖА , 2013
 • МЕТОДИКА ЗА КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ , TRAINING WORKSHOP, BSU , 2012
 • ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО CAD СИСТЕМИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ , СБОРНИК ДОКЛАДИ ЦИТН, БСУ , 2012
 • ПЕРСПЕКТИВИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕХАТРОНИКА В ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ , СБОРНИК ДОКЛАДИ ЦИТН, БСУ, 2012
 • РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ- ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО МАСОВО НАВЛИЗАНЕ , XIV МНК-УУР-ЮНДОЛА, 2012
 • ЕКВИДИСТАНТИ НА СФЕРИЧНИ ЦИКЛОИДИ, Международна конференция на БСУ-том III, 2011
 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ АВТОМОБИЛ - СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ И ЕКОЛОГИЧНОСТ, XVI НТК с международно участие-Варна, 2010, 2010
 • Класификация на фрикционни предавки с два съставни елемента-част 2, МНУ -ТЕХСИС-2009, 2009
 • Класификация на фрикционни предавки с два съставни елемента-част 1, МНУ -ТЕХСИС-2009, 2009
 • Техники за подпомагане на анализа на пазара на автомобили в България, БСУ-ЦИУН-конф., 2009
 • Усъвършенстване на транспортната техника в зависимост от екологичните норми, НТК с МУ-ТЕУР-Варна, 2009
 • Екотаксите-регулатор на търсенето на марка автомобили?, XI МНК-УУР-Юндола, 2009
 • Определяне на центъра на тежестта на тренажор по метода на максимално свитата еволюта, НК с МУ на БСУ,т. трети, 2008
 • Образованието и обучението по CAD системи в университетите, НК с МУ на БСУ,т. трети, 2008
 • Перспективи на обучението по Мехатроника в техническите специалности на университетите, НК с МУ на БСУ,т. трети, 2008
 • Класификация на фрикционни предавки с два един в друг съставни елемента, НК - ЦИТН-БСУ, 2007
 • Рационални структури на тренажори за лицеви опори, Межд. Конф.-БСУ, 2006
 • Анализ и конструкции на фрикционни механични предавки със стандартни търкалящи елементи, Национална конференция с МУ Сливен, 2006
 • Структурен и кинематичен анализ на фрикционна предавка с два един след друг съставни елемента, ЮНК,ТУ-София,фил.П-в, 2006
 • Верижен електротелфер с цикло редуктор, Национална конференция по ТММ, Варна, 2005
 • Систематика и синтез и на епициклоидни и хипоциклоидни зъбни предавки. , ХХХII Национален семинар по Динамика на механичните системи, Варна, 2005
 • Лагерен редуктор, Научна сесия на РУ/СУ - Русе, 2004
 • Мотор-редуктор с хипоциклоидно-верижно зацепване и голямо предавателно число, МК-БСУ, 2004
 • Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка, Нац. сименар - Сливен, 2004
 • Малогабаритна монтажна лебедка, Девета научно-техн. конференция, 2003
 • Еволвентно-епициклоиден мотор-редуктор с голямо предавателно число, Девета научно-техн. конференция, 2003
 • Ефективен ъгъл на припокриване и ефективен коефициент наприпокриване, Научна конференция, 2003
 • Dolchinkov R.,Galabov V.,Nikolov N., Research on the character of meshing .., Jahorina-IRMES Volume2 727-732, 2002
 • Nikolov N., Dolchinkov R., Galabov V., Sintesis of epi-cycloid gears,, Jahorina-IRMES Volume2 721-726, 2002
 • Долчинков Р., Методика за геометрично пресмятане на верижно-епициклоидни...., МНК УНИТЕХ Габрово, 2002
 • Долчинков Р., Генов Г., Напрегнато състояние в елементите на дробинкова..., МНК УНИТЕХ Габрово, 2002
 • Долчинков Р., Генов Г., Многостепенни дискретни предавки с челно зацепване, НС на РУ/СУ - Русе, 2002
 • Долчинков Р., Дискретна предавка с челно зацепване, НС на РУ/СУ - Русе, 2002
 • Долчинков Р., Верижно-епициклоиден редуктор, 6 НК сп Механика Варна, 2002
 • Долчинков Р., Редуктор с дискретна механична предавка, 6 НК сп Механика Варна, 2002
 • Долчинков,Р. Върху една коаксиална механична предавка с голяма редукция, БСУ - юбил. сесия, 2001
 • Долчинков,Р. Мотор-редуктор с хипоциклоидно профилно зацепване, 9 НК по ТПМ, Варна, 2001

 

Учебники и пособия
 • Помагало по приложна механика , 2016
 • Ръководство по приложна механика , 2016
 • Визуализация и симулация на 2D и 3D обекти за оптимизиране на процеса на обучение по компютърно моделиране, 2015
 • ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНИЧНИ КОНСТРУКЦИИ, 2015
 • Ръководство за лабораторни упражнения по МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ, 2015
 • МАШИНОЗНАНИЕ - ПЕТО ИЗДАНИЕ , 2013
 • РЪКОВОДСТВО ПО МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ , 2013
 • МАШИНОЗНАНИЕ- четвърто издание, 2010
 • Бъди "PR" на себе си или как да се представим успешно на интервю за работа, 2010
 • Ръководство за решаване на задачи по Теоретична Механика, 2009
 • Помагало за работа с CAD системата Solid Edge, 2009
 • МАШИНОЗНАНИЕ- трето преработено издание , 2008
 • Ръководство за работа със CAD система Solid Edge, 2006
 • МАШИНОЗНАНИЕ- второ преработено издание , 2005
 • МАШИНОЗНАНИЕ- първо издание , 2004
 • Ръководство за курсови задачи по МАШИНОЗНАНИЕ, 2002
 • Долчинков, Р., Кр. Петков. Ръководство за решаване на задачи по теоретична .., 2001
 • Пенков Г., Ю. Маринова, Р. Долчинков, Пом. за самост. раб. по Основи на конст, 1999

 

Научно-исследовательские проекты
 • Дигитализация на процеси , Национален друг,
 • Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП), Национален научен или образователен, Наука и образование за интелигентен растеж
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА АПАРАТИ, ПРЕДОТВРАТЯВАЩИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА В СГРАДНИ СИСТЕМИ, Национален друг,
 • Организация на морски превози , Национален друг,
 • Иновативни приложения на ВЕИ в морския туризъм, Национален друг,
 • BG05M2OP001-2.002-0001 Студентски практики, Национален научен или образователен,
 • СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПРЕСНЯВАНЕ НА МОРСКА ВОДА, Национален друг,
 • NEW POWER BY THE WIND , международен проект, "ХОРИЗОНТ 2020" SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system - Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за ниско-въглеродна и ефективна енергийна система
 • Договор за отпускане на финансова подкрепа № 2015-1-BG01-KA103-013730 , международен проект, Еразъм+
 • BizMOOC , международен проект, Еразъм+ ключова дейност 2 „Сътрудни-чество за иновации и обмен на добри практики“, мярка „Алианси на познанието“
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • BizMOOC, Международен проект, Еразъм+ ключова дейност 2 „Сътрудни-чество за иновации и обмен на добри практики“, мярка „Алианси на познанието“
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на електроенергия за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • BG051PO001 - 3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”, Външен проект, БСУ
 • "ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0003 „Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Външен проект, БСУ
 • СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ С ВЕРТИКАЛНА ОС, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ С МЕХАНИЧЕН ТРАКЕР ЗА СЛЕДЕНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ОРБИТА, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Технологични и методологични аспекти на компютърното проектиране на технологични системи, Вътрешно-университ., БСУ
 • Компютърна симулация на механизми в технологични системи, Вътрешно-университ., БСУ
 • Проектиране на задвижване на манипулатор за леярската промишленост, , SPESIMA-София

 

Цитируется
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 2023
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 2023
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 2023
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Ташев, М., Тодоров, Т.. Dolchinkov, R., Galabov, V., Nikolov, N., Latinovic, V. Synthesis of Hipocycloidal Gears, 2005
 • Ташев, М.. Dolchinkov, R., Galabov, V., Nikolov, N. Research on the character of meshing in epi-cycloid gears, 2005
 • Ташев, М.. Dolchinkov, R., Galabov, V., Nikolov, N., Latinovic, V. Synthesis of Hipocycloidal Gears, 2005
 • Маринов, М.. Долчинков, Р., Методика за геометрични пресмятания на верижно-епициклоидни предавки,, 2005
 • Маринов, М.. Долчинков, Р., Методика за геометрични пресмятания на верижно-епициклоидни предавки , 2004