Монографии
 • Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна, 2011

 

Исследования
 • АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АКУМУЛАТОРНИ УСТРОЙСТВA, А. Тошков, А. Димитров, Я. Желев, М. Желева, КНК,Том 4, № 1 (2015), 2015
 • ОСНОВНИ РЕЖИМИ НА ЗАРЯД НА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ, А. Димитров, А. Тошков, Я. Желев, М. Желева , КНК, Том 4, № 2 (2015), 2015
 • БИЗНЕС КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ НАУКА С ПОМОЩТА НА ОТТ, Я. Желев, А. Тошков, Е. Николова, М. Желева, , Електронно списание „Компютърни науки и комуникации” , 2015 , 2015
 • Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), Желев, Тошков, Николова, Желева,, Списание "Бизнес посоки", 2015 , 2015

 

Статьи
 • An innovative tailored instructional design for computer programming courses in engineering, U Porto Journal of Engineering 9(3):209-222, 2023
 • Design and development of an IoT device controlled by Amazon's Alexa voice assistant, Hi Tech, 2022
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЕРИГИТЕ В СИМЕТРИЧНИ КАБЕЛИ, Хай Тек, 2021
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА НАДЕЖДНИ ИМПУЛСНИ ТРАНСФОРМАТОРИ, Хай Тек, 2021
 • ФИРМЕНА КУЛТУРА ИЛИ КУЛТУРА НА РАБОТНОТО МЯСТО, Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 45-50, дек. 2020., 2020
 • FOSTERING YOUTH DIGITAL SKILLS THROUGH OPEN EDUCATIONAL RESOURCES , ICERI2019: 12th annual, Web of Science indexed, 2019
 • ENHANCING INNOVATION CAPACITY OF SMES IN BALKAN-MEDITERRANEAN AREA THROUGH REGIONAL BASED CENTERS OF EXCELLENCE AS TECHNOLOGY DRIVERS , ICERI2019: 12th annual , Web of science inexed, 2019
 • FOSTERING THE INNOVATION CAPACITY OF SMES BY ESTABLISHING A CENTRE OF EXCELLENCE AND DEVELOPMENT OF RELATED TOOLS, Списание КНК, кн.1, 2018 г., 2018
 • Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и концентрацията на легиращите материали в силициеви оптични влакна , Списание HiTech, 2018
 • ОПИТЪТ НА ОФИСА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ В АЛФА ТЕСТВАНЕ НА ПРОТОТИПИ, КНК, Том 4, № 3 (2015), 2015
 • БИЗНЕС КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ НАУКА С ПОМОЩТА НА ОТТ, КНК, Том 4, № 2 (2015), 2015
 • АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА, Електронно списание за компютърни науки и комуникации, Том 2, кн 3, 2013
 • ПРИМЕРИ ЗА ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА В ОПТИЧНИ ВЛАКНА, KNK Vol 2 № 2 (2013), 2013
 • МЕТОДИКА ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СИМЕТРИЧНИ КАБЕЛИ, КНК Vol 2 № 1 (2013), 2013
 • Application of bridge methods for measuring the characteristic resistance Zw and the attenuation constant a of symmetrical and coaxial cable circuits, Elsevier, Sciencedirect.com, Procedia Technology 1 ( 2012 ) 362 – 366, 2012
 • !!! ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ НА БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, ojs.bfu.bg, Електронно списание за компютърни науки и комуникации, 2012, БСУ-Бургас, 2010
 • ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗВОЙНА СИСТЕМА НА БАЗАТА НА ПРОГРАМИРУЕМИ МАТРИЦИ ОТ ФАМИЛИЯТА XILINX, ХI-та Международна научна конференция"Управление и устойчиво развитие" , 20-22 март 2009, Юндола, 2009
 • УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА, БСУ, Годишник, 2009 г., 2009
 • SIMULATION OF BASIC TYPES OF MODULATORS FOR OPTICAL LINES, Списание E+E 2009 г. кн. 1-2, 2009
 • РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНА РАЗВОЙНА СИСТЕМА ЗА СХЕМИ С ПРОГРАМИРУЕМА ЛОГИКА, ХI-та Международна научна конференция"Управление и устойчиво развитие" , 20-22 март 2009, Юндола, 2009
 • ПРОГРАМАТОР ЗА ISP; Ангел Тошков, Марко Иванов, Янчо Иванов, Годишник на БСУ за 2008 г., 2008
 • Съвременно състояние и перспективи за развитие на плазмените дисплеи, Res. Commun. Of USB branch Dobrich, vol. 9 2007, 2007
 • Реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология с възможност за възстановяване на работата на мрежата при отказ на връзката , БСУ, годишник 2007 г., 2007
 • Избор на мрежово устройство поддържащо STA за реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология, с възможност за въсзтановяване на работата на мрежата при отказ на връзката, БСУ, Годишник 2007 г., 2007
 • Разпределено измерване на температура на базата на оптично влакно., Годишник на БСУ, том XIV - 2006 г., Бургас, БСУ, 2006
 • Предимства на разпределеното пред точковото измерване на температура, Годишник на БСУ, том XIV - 2006 г., Бургас, БСУ, 2006
 • Оптични мрежи с абонатен достъп. Концепции на развитие, Годишник на БСУ том XIII 2005 г., 2005
 • Влияние на поляризационната модова дисперсия при предаването на информация по оптични влакна, София, Е+Е, 2005, 2005
 • Потенциален и реален ресурс на оптичните влакна , София, София, Е+Е,2005, 2005
 • Класификация на напълно оптичните мрежи, Годишник на БСУ том XIII 2005 г., 2005
 • Анализ на структурата на кабелното производство и производството на съобщителни кабели, БСУ - годишник, 2004
 • Математически модел при пресмятане параметрите на проводници с изолация от полиетилен, БСУ - годишник, 2004
 • Метод за практическо пресмятане на максималната стойност на относителното отклонение на ефективните стъпки на усукване", София, София, Е+Е, 2004, 2004
 • Методика за пресмятане на първичните и вторичните параметри на съобщителни кабели посредством измерване на входното съпротивление на веригата по метода на късо съединение-празен ход, София, Е+Е, 1997, 1997
 • Върху някои въпроси свързани с оптималните стъпки на усукванепри съобщителните кабели три тяхното производство, сп. Машиностроене, София, кн. 4/94 г. сигн. 91, 1991

 

Отчеты
 • Online/Hybrid Course Design for Programming Languages in Engineering Education, Higher Education Learning Methodologies and Technologies Online (pp.433-445), book, 2023
 • Designing for Student-Centered Hybrid Learning Environments: A Framework for Programming Languages Course Design, HELMeTO 2022, September 21-23, 2022
 • FACTORS IN INTRODUCING MARKETING INNOVATIONS IN THE ACTIVITY OF THE COMPANIES FROM THE SOUTH BULGARIA, Бургаски свободен университет, 2021
 • Comparative analysis of the costs for research , Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията, БСУ, 2021 http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream/123456789/1218/1/Angel%20Toshkov%2c%20Veselina%20Zhecheva%2c%20Evgeniya%20Nikolova.pdf, 2021
 • Examination of smes performance and its relationship to innovations in bulgaria and balkan-mediterranean region, Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията, БСУ, 2021 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1056336, 2021
 • Factors in introducing marketing innovations in the activity of the companies from the south bulgaria, Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията, БСУ, 2021 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1056334, 2021
 • EXAMINATION OF SMES PERFORMANCE AND ITS RELATIONSHIP TO INNOVATIONS IN BULGARIA AND BALKAN-MEDITERRANEAN REGION, Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията, БСУ, 2021, 2021
 • COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COSTS FOR RESEARCH, Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията, БСУ, 2021, 2021
 • Factors for smes innovation activity influence on business innovations in Bulgaria, Proceedings of ICERI2020 Conference 9th-10th November 2020, 2020
 • ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ , доц. д-р Е. Николова, гл.ас. д-р Я. Желев, проф. д-р А. Тошков, Конференция на ОТТ, “Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион” , 2015 , 2015
 • Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на Офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет, Международна научна конференция ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТО, БСУ,, 2015
 • Макровизуализация на разпространението на светлината в оптично влакно, Публикувана в сборника на "Офис за технологичен трансфер". Научна конференция с международно участие - Знанието- източник на иновации, БСУ, 2013 г., 2013
 • ПРИМЕРИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПРЕЧУПВАНЕ НА ЯДРОТО И ОБВИВКАТА ПРИ ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА, ТУ-Варна, III-ти международен научен конгрес, 04-06 Октомври, Варна, 2012
 • ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА ПОДХОДЯЩИ ЗА СТАНДАРТА G.657, ТУ-Варна, III-ти международен научен конгрес, 04-06 Октомври, Варна, 2012
 • Влияние на глобализацията на познанието върху качеството на обучението в областта на информатиката и комуникационните технологии, Наука и образование, Сборник доклади от семинари по случай 20г. БСУ, Влияние на глобализацията на познанието върху качеството на обучението в областта на информатиката и комуникационните технологии, 2012
 • “Application of bridge methods for measuring the characteristic resistance Zw and the attenuation constant ? of symmetrical and coaxial cable circuits, Аngel Toshkov, INSODE 2011, Bahcesehir university, 02-03 September, 2011, Istanbul – Turkey, INSODE 2011, Bahcesehir university, 02-03 September, 2011, Istanbul – Turkey, 2011
 • “The quality of teaching and the quality of management - key factors for the success in the crisis”, Angel Toshkov, GEBA 2011, alexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, GEBA 2011, alexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, 2011
 • Influence of globalization of knowledge over the quality of teaching students in Bachelor degrees who are studying in the fields of informatics, computer technics and communication technologies, Angel Toshkov, ICERI2011, Madrid, 2011, ICERI2011, Madrid, 2011, 2011
 • “Connection between high-school education and curriculum design of bachelor degree of computer sciences, computer systems and technologies and telecommunications systems and technologies”, Angel Toshkov, ICERI2011, Madrid, 2011, ICERI2011, Madrid, 2011, 2011
 • “Open platform for conference organization, based on the “Open conference system”, realized under a research project of Burgas free university, D.Minchev, D.Binev, Angel Toshkov, ICERI2011, Madrid, 2011, ICERI2011, Madrid, 2011, 2011
 • “Нелинейни ефекти на Раман и Брилюен в оптичните влакна”, Ангел З. Тошков, БСУ, Международна научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, БСУ, 2011, БСУ, 2011
 • „Нелинейни ефекти в оптичните влакна и тяхното влияние върху параметрите на предаване”, Ангел З. Тошков, БСУ, Международна научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, БСУ, 2011, Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения, 2011
 • „Електронни интернет-базирани системи за организиране на конференции и публикуване на електронни издания” , Ангел Тошков, Димитър Минчев, Димитър Бинев, БСУ, Международна научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, БСУ, 2011, БСУ, 2011
 • Internet-based system for e-journals, based on the “Open journal system”, realized under a research project of Burgas free university”, Angel Toshkov, D. Binev, D. Minchev ICERI2011, Madrid, 2011, ICERI2011, Madrid, 2011, 2011
 • Изглаждане на дискретни данни в реално време при снемане на сигнал от OTDR върху паралелна конфигурация с топология на n-мерен хиперкуб, Динко В. Гичев , Ангел. З. Тошков , БСУ - Научна конференция с международно участие - "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25-26 юни 2010 г., 2010
 • Сравнителен анализ на изпълнението на задачата за изглаждане на данни от OTDR в реално време върху паралелна виртуална ram, Динко В. Гичев , Ангел З. Тошков , БСУ - Научна конференция с международно участие - "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25-26 юни 2010 г., 2010
 • "Oстровна система" за автономно захранване от възстановяеми източници на енергия, Ангел З. Тошков, Димитър Юдов , БСУ - Научна конференция с международно участие - "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25-26 юни 2010 г., 2010
 • Mетод за снемане на акустични вълни, модулиращи оптичен сигнал в оптично влакно, доц. д-р А. Тошков, доц. д-р Д. Гичев, , БСУ - Научна конференция на тема " Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 2010
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ, ТЕЛЕКОМ 2009, МДУ "Ф.Ж.Кюри", Варна, 2009
 • ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРО МАГНИТНОТО ПОЛЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ И ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ, ТЕЛЕКОМ 2009, 8-9 октомври 2009г. МДУ - Ф.Ж.Кюри, Варна, 2009
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕКТЪРА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ИЗЛЪЧВАНИЯ, ТЕЛЕКОМ 2009, 8-9 октомври 2009г. МДУ - Ф.Ж.Кюри, Варна, 2009
 • FIBER OPTIC DISTRIBUTED SENSING SYSTEMS FOR INCREASING METROPOLITAN RAILWAY SAFETY., SIELA 2009, 4-6 June 2009, Burgas, 2009
 • ENHANCING THE QUALITY OF STUDENTS EDUCATION BY USING A NEW METHOD FOR DESIGNING OPTICAL FIBERS AND ANALYSIS OF THEIR PARAMETERS, SIELA 2009, 4-6 June 2009, Burgas, 2009
 • Подобряване на точността при разпределено измерване на температура, “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, 2008
 • Принцип на разпределеното измерване на физични величини, “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, 2008
 • Използване на оптичните влакна като сензори за измерване на физични величини, Ангел Тошков, Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2008, София, 29-30 май 2008 г.;, 2008
 • Разпределено или точково измерване на температура, Ангел Тошков, , Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2008, София, 29-30 май 2008 г, 2008
 • Някои приложения на оптичните влакна в измервателната техника, Съвременни технилогии 07 - 05-06 юли 2007 г. БСУ, 2007
 • Автономна система за слънцеследене при фотоволтаични панели за производство на електроенергия, Съвременни технилогии 07 - 05-06 юли 2007 г. БСУ, 2007
 • Application of Baye­sian Techniques to Reliability Prediction of the Structural Elements of the Electronic Apparatus, Anton Sl. Georgiev, Angel Z. Toshkov, TEHNONAV 2006, Ovidius University premises in Constanta, Romania, 19-21 May 2006., 2006
 • Practical determination of electrical parameters of cables of communication in the production. Angel. Z. Toshkov, N. Georgieva, TEHNONAV 2006, Ovidius University premises in Constanta, Romania, 19-21 May 2006., 2006
 • Изследване на някои неосновни загуби в оптичните влакна, Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи, 2006, Бургас, БСУ, 2006
 • Оптични модулатори. Преглед на подходщите модулатори за използуване в системи за симулация на оптични линии за целите на телекомуникациите, Научна конференция "Съвременни технологии 2006', гр. Дряново, 2006
 • Технически параметри на някои от основните типове модулатори подходщи за използуване в системи за симулация на оптични линии за целите на телекомуникациите, Научна конференция "Съвременни технологии 2006', гр. Дряново, 2006
 • Globalization, the ongoing financial, economic and demographic crisis and their impact on the quality of university education in Bulgaria”, Angel Toshkov, GEBA 2011, alexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, GEBA 2011, alexandru ioan cuza university of Iasi, Iasi, Romania, 2005
 • Подобряване на точността при разпределено измерване на температура, “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, 2005
 • Application of bridge methods for measuring the characteristic resistance Zw and the attenuation constant ? of symmetrical and coaxial cable circuits, Elsevier, Procedia Technology 1 ( 2012 ) 362 – 366, 2005
 • Оптимизация на сателитни приемни системи по отношение на качеството на телевизионния прием, Национална конференция, Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията ", Свободен университет, Бургас, 2004, 2004
 • Angel Zahariev Toshkov, Increasing the quality of teaching of the students by a new method of design of optic fibres and analysis of their parameters, ELECTRONICS'2004, 22-24 September, Sozopol, BULGARIA, 2004
 • Analysis on the influence of some constructive parameters on the value of the working capacity in cables of paper isolation, ELECTRONICS'2004, 22-24 September, Sozopol, BULGARIA, 2004
 • Analysis of relation between the diameter of the core of silicia optic fibers and the bending losses, V Международной научно-технической конференции по квантовой электронике - 22-25 ноября 2004 г., г. Минск., Беларус, 2004
 • Localization and measurement of the frequency of the critical non-periodical signal, ELECTRONICS'2004, 22-24 September, Sozopol, BULGARIA, 2004
 • Анализ на влиянието на диаметъра на сърцевината на едномодови оптични влакнавърху затихването от микроогъвания, , Бургас, Свободен университет, годишник , том IX, 2003, 2003
 • Анализ на влиянието на диаметъра на сърцевината на едномодови оптични влакна върху затихването от мaкроогъвания, , Бургас, Свободен университет, годишник , том IX, 2003, 2003
 • Оптични влакна с компенсирана хроматична дисперсия, Съвременни технологии - 03", Свободен университет, Бургас, 2003, 2003
 • Оптични влакна с отместена нулева точка на хроматичната дисперсия, Съвременни технологии - 03", Свободен университет, Бургас, 2003, 2003
 • Оптимизиране на резервирането в електронните системи, София, Национална конференция с международно участие - Електроника '2002', 2002, 2002
 • Някои възможности за повишаване на надеждността на мултиплексните системи, София, Национална конференция с международно участие - Електроника '2002', 2002, 2002
 • Метод за определяне на стойността на постоянната съставяща на коефициента на електромагнитна връзка, София, Национална конференция с международно участие - Електроника '2002', 2002, 2002
 • Пресмятане на коефициента на електромагнина връзка за различни конструкции съобщителни кабели, София, Национална конференция с международно участие - Електроника '2002', 2002, 2002
 • Аnalysis on the influence of the coefficient on the axial overlapping ka, the thickness of the band of paper dл and the step of a rest of the band of paper hл on the value of the working capacity between the conductors of the working chain, Burgas Free University, Аnnual, Volume VII, Burgas, 2002, 2002
 • Investigating on the influence of the step of a rest ot the thread of paper hk and the thickness of the band of paper d/к on value of the capacity of working between the conductors of the working chain, Burgas Free University, Аnnual, Volume VII, Burgas, 2002, 2002
 • Някои проблеми при проектирането и оптимизацията на симетрични съобщителни кабели, Автореферат на дисертация за получаване на научна степен доктор, 1996
 • Върху някои характеристикина еднопроводни линии с повърхностна вълна след 15 годишна експлоатация, ТУ- Габрово, Научна конференция, 23-25 октомври 1991, 1991
 • Оптимизация на избора на радиотехнически елементи, XXV научна сесия " Ден на радиото '90", София, Май, 1990, 1990
 • Комплекс програми за оптимизация на инженерни решения, XXV научна сесия " Ден на радиото '90", София, Май, 1990, 1990
 • Оптимизацията в система за автоматизирано проектиране на кабелни изделия,, Четвърта национална младежка школа с международно участие. Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания, Албена,01-06 октомври, 1990, 1990
 • Технология за монтаж на оптични кабел, Берлин KWO - 22-28 юни, 1990 г., Германия, 1990
 • Система за автоматизирано проектиране на кабелни изделия, Четвърта национална младежка школа с международно участие. Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания, Албена,01-06 октомври, 1990, 1990
 • Автоматизирано създаване и поддържане на нормативно-справочната база на система за управление на многономенклатурно производство, Четвърта национална младежка школа с международно участие. Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания, Албена,01-06 октомври, 1990, 1990
 • Разработка на система за автоматизирано проектиране на кабели и проводници САПКИ, Висш политехнически институт - Томск, Русия, СИБКАБЕЛ,10-16.април.1989 г. , Томск. Русия, 1989
 • Използуване на система „Батусер", Висш политехнически институт - Томск, Русия, СИБКАБЕЛ,10-16.април.1989 г. , Томск. Русия, 1989
 • Изследване в областта на създаване на симетрични конструкции кабели. кабели за уплътняване с вторични цифрови системи, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Нормиране на разхода на труд на базата на операционния подход в системата за автоматизирано проектиране, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Относно описването на кабелните изделия посредством последователност от технологични операции, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Системният подход при провеждане на анализи на развитието на кабелното производство, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • По някои въпроси на системата за автоматизирано проектиране на кабелни изделия, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Програмно-технически средства на САПКИ, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Организация на разчетните модули в системата за автоматизирано проектиране, НТК с международно участие "ЕЛИЗОТ - КАБЕЛ' 88", Дружба -Варна, 1988, 1988
 • Полагане на вълнообразен метален екран, Институт по кабели - Варшава - 17-23.октомври.1988 г. Полша, 1988
 • Кабели с надлъжно положен метален екран, Институт по кабели - Варшава - 17-23.октомври.1988 г. Полша, 1988
 • Методи за измерване на оптични влакна и оптични кабели, Берлин - KWO - 14-20.09.1987 г. Германия, 1988
 • Присъединителна апаратура и съединители за оптични влакна, FABRIKA KABLOVA, 15-19.06. 1987, Светозарево,Сърбия, 1987
 • Технология на заварка на оптични влакна, FABRIKA KABLOVA, 15-19.06. 1987,Светозарево, Сърбия, 1987

 

Учебники и пособия
 • Интернет на нещата - Допълнителни примери. Ръководство за упражнения, 2023
 • Основи на компютърната техника и програмирането - Допълнителни примери. Ръководство за упражнения, 2023
 • Кибер сигурност - ръководство за упражнения, 2023
 • Интернет на нещата, 2022
 • Оптични комуникации - ръководство за упражнения, 2022
 • Бизнес информационни системи - учебен курс, 2022
 • Помагало за учебна практика, 2022
 • Компютърна сигурност, 2021
 • Интернет на нещата - ръководство за упражнения, 2021
 • Компютърни мрежи и комуникации - ръководство за упражнения, 2021
 • Бизнес информационни системи, учебник, 2021
 • Методика за пресмятане на параметрите на симетрични кабели - ръководство за изготвяне на курсова задача, 2020
 • Основи на компютърната техника и програмирането, 2019
 • Ethernet в оптичните комуникации, 2011
 • Оптични мрежи, 2011
 • Практикум по интернет комуникации , 2011
 • Проектиране и изграждане на оптични мрежи, 2011
 • Оптоелектроника и оптични комуникации - учебник, 2005
 • Оптоелектроника и оптични комуникации - ръководство за упражнения, 2005
 • Методическо пособие за лабораторни упражнения по комутационни вериги, 2004
 • Измерване в електрониката и електротехниката - учебник, 2004
 • Ръководство за лабораторни упражнения по измерване в електрониката и електротехниката - ръководство за упражнения, 2003
 • Методическо пособие за лабораторни упражнения по оптoeлектроника, 2003

 

Научно-исследовательские проекты
 • Increasing the Quality of Vocational Education With the Samples of Artificial Intelligence Technology in Different Fields (EU2AI), Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships
 • e-mentoring: a new qualification for continuing education and training (eMentEdu), Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships
 • Redesigning Introductory Computer Programming Using Innovative Online Modules (RECOM), Международен научен или образователен, Erasmus+,KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness
 • Development of Innovative Learning and Practicing Modules, Implemented in Cloud Computing and IoT in Digital Industry, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships
 • Immersive Learning in Information Security (MISSILE), Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • Digital Heroes, Национален научен или образователен, Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships
 • Girls Technology Coding (GITEC), Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • I Tech: youth do digital science, Международен научен или образователен, Erasmus+, К2
 • Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterenean Area (InnoPlatform), Международен научен или образователен, Balkan-Mediterranean
 • Development of Innovative Learning and Practicing Modules, Implemented in Cloud Computing and IoT in Digital Industry, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • Digital Heroes, Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network (DICMEM), Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • Immersive Learning in Information Security (MISSILE), Международен научен или образователен, Erasmus+, KA2
 • СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ОФИС ЗА ТРАНСФЕР НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН" , BG 161PO0003-1.2.02-0022-С0001 , Оперативна Програма "Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика
 • E.C.H.O : European Culture Heritage Observation, Хоризонт 2020, H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
 • In-a-bit: The network of recovered places in support of young leaderships and local communities, H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 , Хоризонт 2020
 • ENLIGHTEN - Enabling Innovation in Careers Guidance and make effective the Young Adults Employment through Models from Social Sciences and Humanities, H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015, Хоризонт 2020
 • EUROSAPIENS - European Sustainable Alternatives for Public Involvement and Engagement in Science, H2020-ISSI-2015-1 , Хоризонт 2020
 • PRORESCIS: Promoting The Role Of Research Centers In Science Through The Knowledge Sharing, H2020-ISSI-2015-1 , Хоризонт 2020
 • SiLQ: Science for Life Quality, H2020-ISSI-2015-1 , Хоризонт 2020
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион , Национален,
 • Интернет базирана система за електронни списания, Вътрешно-университетски, БСУ, Бургас
 • Teaching maths trough innovative learning approach and content, Международен проект,
 • e-Mentoring - New skills and competencies for new jobs, Международен проект ,
 • Електронна платформа за организиране на конференции, Вътрешно университетски, БСУ, Бургас
 • Разработка на периферни устройства управлявани от схеми с програмируема логика, Научно-технически проект, БСУ - Вътрешно университетско финансиране
 • Разработка на програматор за схеми с програмируема логика, Вътрешно-университетски проект, Внедрен, Програматорите се изпозват за обучение на студенти, БСУ
 • Изграждане на директна АТМ връзка и реализация на изнесени телефонни постове на учрежденска телефонна централа в отдалечен офис на Първа инвестиционна банка - АД, клон Бургас, Проучване, проектиране и реализация. Внедрен с икономически ефект., Първа инвестиционна банка АД
 • Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на 1.25 Gbit оптична мрежа с кръгова топология за предаване на данни между офиси на ПИБ АД, клон Бургас, Проучване, проектиране и изграждане. Внедрен. с икономически ефект, Първа инвестиционна банка АД
 • Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на 100 Мbit/s оптична линия за предаване на данни между офиси на ПИБ АД клон Бургас, Проучване, проектиране и изграждане. Внедрен. с икономически ефект, Първа инвестиционна банка АД
 • Измерване на параметрите на съобщителни кабели по време на производство и експлоатация, Програма за съвместно сътрудничество. Внедрена., ЕМКА-Севлиево
 • Участие в САПКИ ( Система за Автоматизирано Проектиране на Кабелни Изделия), Програма за съвместно сътрудничество. Внедрена окончателно 2011 г., КЗ-Елкабел - Бургас
 • Изследване на връзката между конструктивните и работните параметри на оптични влакна в процеса на тяхното проектиране, Научно-техническа разработка, БТК
 • Примерна методика за проектиране и изграждане на оптична кабелна линия, Научно-техническа разработка, БТК
 • Градски кабели с надлъжна херметизация, Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Министерство на съобщенията
 • Междуселищни кабели с надлъжна херметизация, Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Министерство на съобщенията
 • Оптични градиентни влакна, Научно-техническа разработка, Кабелен завод - Бургас
 • Технология за полагане на вълнообразни екрани „Zetabon", Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Кабелен завод - Бургас
 • Оптимизиране на конструкциите на съобщителни кабели, Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Кабелен завод - Бургас
 • Комбинирани кабели с оптични градиентни влакна, Научно-техническа разработка. Внедрена., ИКП-Бургас; к.з."Емка" Севлиево
 • Технология за монтаж на оптични кабели, Научно-техническа разработка. Внедрена., Кабелен завод - Бургас
 • Прогнозиране на потребностите от кабелни изделия, Научно-техническа разработка. Внедрена., Кабелен завод - Бургас
 • Кабели за системи с ИКМ, Научно-техническа разработка. Внедрена с икономически ефект., Министерство на съобщенията
 • Методи за измерване на параметрите на оптични влакна, Научно-техническа разработка. Внедрена., ИКП-Бургас; к-з "Емка" Севлиево
 • Проучване за производство на кабели по VDE, Научно-техническа разработка. Внедрена., Кабелен завод - Бургас
 • Нормиране на разход на труд при операции изолиране, усукване и каблиране, Научно-техническа разработка, Внедрена с икономически ефект., Кабелен завод - Бургас
 • Повишаване на качеството на професионалното обучение чрез примери за технологията на изкуствения интелект в различни области (EU2AI), 2021-2123г., Международен научен или образователен, Erasmus+

 

Цитируется
 • Merve ?zt?rk, Muhammet Bezirci, Yunus Ceran. Impact of Climate Change and the Role of Accounting & Accountants on Water Management, 2023
 • Anton Georgiev. Надеждност на медицинска апаратура, 2022
 • Milen Baltov. Regional Innovation Factors and the Future of Work, 2022
 • Young Joong, Damin Lee, JiKwang Ho Kim. Design of multi-phase materials for cathodes in high-performance supercapacitors, 2022
 • Damin Lee, ChoiMin Chang, KimHyejeong, JiKwang Ho Kim. Design and mechanism study of multi-phase materials for cathodes in high-performance supercapacitors, 2022
 • Ivan Stankov. Knowledge Management Information Systems in Education and Science, 2020
 • Anton Georgiev, Rosen Vasilev. Maintenance Strategies Where the Moment in Which Next in Line Preventive Repair of the Medical Apparatus Will Begin, is Known in Advance, 2020
 • Anton Georgiev, Rosen Vasilev. Comparison of Some Variants of Emergency Maintenance Strategy, 2020
 • Anton Slavchev Georgiev, Rosen Nikolov Vasilev. Comparison of Some Variants of Emergency Maintenance Strategy, 2020
 • P Toncho. A REVIEW OF RELIABILITY MODELING METHODS FOR ELECTRONIC DEVICES, 2018
 • T.H. Papanchev. ОБЗОР НА МЕТОДИТЕ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ, 2018
 • Y Zhelev, E Nikolova. Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на ОТТ, 2018
 • Anton Georgiev. "DEVELOPMENT, RESEARCH AND ANALYSIS OF NEW ELECTRONICS DEVICES", 2018
 • dissertation for vouchsafe with scientific degree "Doctor of Science" . "DEVELOPMENT, RESEARCH AND ANALYSIS OF NEW ELECTRONIC DEVICES" , 2018
 • инж. Тофдорка Георгиева. Становище на дисертация за придобиване на ОНС - Доктор, 2013
 • инж. Николай Недев . Рецензия на дисертация за придобиване на ОНС - Доктор , 2013
 • доц. д-р Антон Славчев Георгиев. Рецензия на монография - "Нова концепция за повишаване на експлоатационната надеждност на електронни системи” , 2013
 • доц. д-р Христо Иванов Гигов,. Рецензия на учебник по Измервателна електроника , 2013
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Даниела Марева, Емил Марев. Ръководство за упражнения по оптични комуникации , 2011
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Т. Андреев. Игра "Alien Scum" реализирана на Microsoft Small Basic", 2011
 • Е.Петров. Разработка на компютърна игра "Метеоритна защита", 2011
 • С. Калъчев. Разработка на компютърна игра 'Пъзел', 2011
 • Адреане Димитрова. Разработка на компютърна игра "WordGame", 2011
 • Е. Орлинова. Създаване на вълнови план за напълно оптична мрежа, 2011
 • Е. Орлинова. Създаване на вълнови план за напълно оптична мрежа, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Емил Марев, Даниела Марева. Ръководство за упражнения по измерване в електрониката и електротехниката, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Къдрев В., А. Гушев. "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти , 2011
 • Къдрев В., А. Гушев . "Комутационна и мултиплексна техника", Учебник за студенти, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Марко Иванов, Янчо Иванов. Ръководство за работа с Xilinx In System programmable CPLD family, 2011
 • Автор доц. д-р инж. Антон Славчев Георгиев. Тестове по Конструиране и технология в електрониката , 2009
 • : проф. д-р Д. Юдов. Електроника и електротехника, 2007
 • доц. д-р инж. Антон Славчев Георгиев. Тестове по Конструиране и технология в електрониката , 2006
 • А.С. Георгиев. Конструиране и технология на електронна апаратура, III-то преработено издание, 2006
 • доц. д-р Инж. А. Георгиев, ТЪ-Варна. Реценция на статия - БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ С АВАРИЙНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ, ЧИЙТО ОБЕМ ЗАВИСИ ОТ МОМЕНТА НА НАСТЪПВАНЕ НА ОТКАЗА, 2005
 • доц. д-р Инж. А. Георгиев. Рецензия на статия - БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ С МИНИМАЛНИ АВАРИЙНИ И ПЪЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ, 2005
 • А.С. Георгиев. Конструиране и технология на електронна апаратура, (тестове за самоподготовка и самооценяване на знанията към III-то издание) , 2005
 • PSPICE СИМУЛАЦИИ НА ОПТОЕЛЕКТРОННИ ИМПУЛСНИ ГЕНЕРАТОРИ БЕЗ РЕАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ. Реценция на статия - д-р. Христо Събев, 2005
 • А.С. Георгиев. Конструкция и технология на електронна апаратура, II-ро преработено издание, 2005
 • Georgiev A. Sl. 'New Possibilities for the Construction of the Microstrip Slot-Line Transformer', International Scientific Journal "Acta Universitatis Pontica Euxinus" , 2003
 • А.С. Георгиев. Конструкция и технология на електронна апаратура, 2003
 • Georgiev A. Sl. "The designing of the parallel-coupling filter", 13th INTERNATIONAL Czech-Slovak Scientific CONFERENCE "Radioelektronika 2003". 6-7 May 2003,, 2003