Монографии
 • ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ В ЕНЕРГИЙНИТЕ И РЕСУРСНИ МРЕЖИ, 2021
 • Електротехнически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия, 2011

 

Исследования
 • ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ШУМА ВЪРХУ ПЕРСОНАЛ НА РИСКОВИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ, Годишник на БСУ , 2023
 • ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЗАРЯД НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Годишник на БСУ , 2023
 • ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СГРАДИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ДОБРИ ПРАКТИКИ, Годишник на БСУ , 2023
 • ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ, Годишник БСУ, 2022
 • СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КРИТИЧНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, БСУ, 2022
 • ТЕРМОВИЗИОНЕН МОНИТОРИНГ НА МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ КОРАБНИ СИСТЕМИ, ISSN: 1311-221X, Годишник БСУ, 2022
 • СЪДЕБНИ ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ НА iOS МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА, ЮРИДИЧЕСКИ СБОРНИК ТОМ XXIX 2022, 2022
 • СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛАБОРАТОРНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, Компютърни науки и комуникации, Vol 9 № 1 (2020), ISSN 1314-7846,с 2-42, 2020
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, Годишник БСУ, 2020, ISSN: 1311-221X, 2020
 • ЧЕРНО МОРЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ И РЕСУРСИ, Годишник БСУ, 2020, том ХLII, стр. 211-238, 2020
 • Електротехнически и философски аспекти на формите на съществуване на материята, ISBN 978-954-760-245-8, "Колор Принт", АД, Варна, 2011

 

Статьи
 • АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТА НА ПЛАВАТЕЛЕН СЪД, Годишник БСУ, 2023
 • ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНА ВОДА, Годишник на БСУ , 2023
 • An approach for sea waves energy utilization; Издание: Годишник на БСУ; Характер: С научно рецензиране; Обем: стр; Съавтори: Сейменлийски, К.; ISBN/ISSN:, Годишник БСУ, 2023
 • СПАСЯВАНЕ НА МОРЕ - ОПЕРАЦИИ ПО ТЪРСЕНЕ И ОЦЕЛЯВАНЕ, Годишник БСУ, 2023
 • МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ - ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, Годишник БСУ, 2023
 • RESEARCH ON THE DAILY DURATION OF ELECTRICITY PRODUCTION FROM RENEWABLE SOURCES – MAIN FACTOR FOR THEIR EFFICIENCY, BULGARIAN JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH BFU, 2022
 • Web-based Green House Laboratories, DOI: 10.6025/jism/2021/11/2/40-46, Journal of Information & Systems Management Volume 11 Number 2 June 2021, 2021
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МИКРО ВЕИ ЦЕНТРАЛИ ЗА СГРАДИ С ПОЧТИ НУЛЕВА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ, Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ XI, ИНТЕЛИГЕНТНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА, 4-5 ЮНИ 2021 БУРГАС, 2021
 • Web-based Green House Laboratories, Journal of Information & Systems Management Volume: 11, Issue: 2 ( June 2021), 2021
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА с. 11 - 15, Vol 10 № 1 (2021): КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ , 2021
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, Юридически сборник, БСУ, 2021 том XXVIII, 2021
 • СЪДЕБНИТЕ ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ – НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ, Юридически сборник, БСУ, 2021, том XXVIII, 2021
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА МЕЖДУСИСТЕМЕН ОБМЕН С РУМЪНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, БИЗНЕС ПОСОКИ БСУ, 2021, БР.2, ГОДИНА XVII, 2021
 • ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ, Годишник БСУ, 2021, том ХLIV, 2021
 • СТРУКТУРАТА НА ПРОИЗВОДСТВО – ВОДЕЩ ФАКТОР ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, Годишник БСУ, 2021, том ХLIV, 2021
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ, Компютърни науки и комуникации, Vol 9 № 1, 2020
 • ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, Годишник БСУ, 2020, том ХLII, 2020
 • УЧЕБНА ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ ЦЕНТРАЛИ, Годишник БСУ, 2019, том ХL, стр. 234-243, 2019
 • СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС, Електронно списание „Компютърни науки и комуникации”Vol 8 № 1 (2019):стр. 42-47, 2019
 • Current Aspects Of The Environmental Impact Of Electrical Equipment, списание Компютърни науки и комуникации, т.7, бр.1, стр. 200-205, 2018
 • DAMAGE INFLUENCE OF PV - MODULES ON THE EFFICIENCY OF THEIR WORK, ISSN: 1311-221X, 2018
 • DAMAGE INFLUENCE OF PV - MODULES ON THE EFFICIENCY OF THEIR WORK, Годишник на БСУ том XXXVIII, 2018
 • 94. Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Елдар Заеров, Радослав Симионов, Съвременни технологични решения в електроснабдяването, Годишник БСУ, 2018, ISSN: 1311-221-X под печат , Годишник БСУ, 2018
 • 93. Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Елдар Заеров, Радослав Симионов, Влияние на повредите на PV-модули върху ефективността на работата им, Годишник БСУ 2018, ISSN: 1311-221-X под печат, Годишник БСУ, 2018
 • 84. Pavlik Rahnev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Technology Of Cigs Solar Cells For Textil/Clodes Application, National Textile Conference NTC 2017, сп. Текстил и облекло, Special Issue 10/2017, Book of Abstracs, ISSN 1310-912 X, p. 272-273, издателство НТС по ТОК, National Textile Conference NTC 2017, сп. Текстил и облекло, Special Issue 10/2017, Book of Abstracs, ISSN 1310-912 X, p. 272-273, издателство НТС по ТОК, 2017
 • 78. Гинко Георгиев, Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Симулационно изследване на характеристиките на учебна фотоволтаична централа в среда на MATLAB, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр.165-170, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр.165-170, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2017
 • 81. Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Влияние на замърсяването върху производителността на фотоволтаичните модули, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр. 179-189, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр. 179-189, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2017
 • 79. Гинко Георгиев, Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Изследване на лабораторно електрозадвижване в среда MATLAB, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр.126-132, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр.126-132, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2017
 • 80. Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Радостин Димитров, Алгоритъм за зареждане на данни в MATLAB за оценка на спестени емисии вредни атмосферни газове, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр. 189-195, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2017, том ХХXVI, стр. 189-195, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2017
 • 71. Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Даря Сиракова, Разработване на дискретен модел на асинхронен двигател в синхронизирана с полето координатна система, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, стр. 191-195, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, стр. 191-195, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2016
 • 77. Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Study The Performance Characteristics Of Power Systems With Photovoltaic Power Plants, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 5, No 4(2016), ISBN 978-619-7126-57-0, БСУ, Бургас, стр.12-17, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 5, No 4(2016), ISBN 978-619-7126-57-0, БСУ, Бургас, стр.12-17, 2016
 • 70. Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Даря Сиракова, Създаване на непрекъснат модел Модел на състоянието на асинхронен двигател в установена координатна система, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, стр.184 - 190, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, стр.184 - 190, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2016
 • 69. Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Кремена Димитрова, Изследване зависимостта на стойността на защитния кондензатор от динамичните параметри на симистора и на товара, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, стр.- 180-183, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2016 том XXXII, стр.- 180-183, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2016
 • 65. Силвия Лецковска , Камен Сейменлийски, Производство на енергия с използване на слънчево – водородни енергийни системи, Годишник на БСУ 2015 том XXXII, стр.104-108 ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2015 том XXXII, стр.104-108 ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2015
 • ОТНОСНО ЗАВИСИМОСТТА НА СТОЙНОСТТА НА ЗАЩИТНИЯ КОНДЕНЗАТОР ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИМИСТОРА И НА ТОВАРА, БСУ, Годишник 2015, 2015
 • 64. Гинко Георгиев, Кремена Димитрова, Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Възможности за решаване на някои проблеми при векторно управление на трифазен асинхронен двигател, Годишник на БСУ 2015, ТОМ XXXII, стр. 150-159, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2015, ТОМ XXXII, стр. 150-159, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2015
 • 66. Силвия Лецковска, Даря Сиракова, Камен Сейменлийски, Основни положения от теорията на управлението на асинхронен двигател с ориентация на магнитното поле, Годишник на БСУ 2015 том XXXII, стр. 145-149, ISSN: 1311-221-X Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2015 том XXXII, стр. 145-149, ISSN: 1311-221-X Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2015
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА , БСУ, Годишник 2015, 2015
 • 68. Силвия А. Лецковска и Камен Сейменлийски, Изследване възможностите за горещо водоснабдяване при използване на възобновяем източник, Известия на съюза на учените – Сливен, България, 2015, том 29, кн.2, стр. 64-67, издателство: ОБНОВА БТ-СИЕ ЕООД, ISSN 1311 2864, Известия на съюза на учените – Сливен, България, 2015, том 29, кн.2, стр. 64-67, издателство: ОБНОВА БТ-СИЕ ЕООД, ISSN 1311 2864, 2015
 • Silvija А. Letskovska and Kamen D. Seymenliyski, Investigation The Possibilities For Production Of Hot Water With Renewable Energy Source, Yearbook of BFU 2015, Volume XXXII, p. 89-99, ISSN: 1311-221-X, Printing company EKS-PRESS Ltd. - Gabrovo, Yearbook of BFU 2015, Volume XXXII, p. 89-99, ISSN: 1311-221-X, Printing company EKS-PRESS Ltd. - Gabrovo, 2015
 • 60. Silvija Letskovska, Kamen Seymenliyski, Renewable Energy Sources and Pricing of Electrical Power, Journal of Energy and Power Engineering is published monthly in hard copy (ISSN1934-8975) and online (ISSN 1934-7367) by David Publishing Company, US, 2014; Volume 8, Number 5, May 2014(Serial Number 78), p. 896-902, Database of EBSCO Massachusetts USA; Google Scholar; CiteFactor (USA); Electronic Journals Library; Database of Cambridge Science Abstracts (CSA), USA и др., Journal of Energy and Power Engineering is published monthly in hard copy (ISSN1934-8975) and online (ISSN 1934-7367) by David Publishing Company, US, 2014
 • 56. Silvija Letskovska and Kamen Seymenliyski, Monitoring system for evaluation solar energy potential (Система за мониторинг и оценка на енергийния потенциал от слънчева енергия), Годишник на БСУ 2014 том XXX; str-208-213, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2014 том XXX; str-208-213, ISSN: 1311-221-X, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2014
 • 61. Кремена Димитрова, Камен Сейменлийски, Вариантно решение на контур за решаване на модула на вектора на главното потокосцепление на трифазен асихронен двигател, Годишник на БСУ 2014 том XXX; ISSN: 1311-221-X, стр. 250-257, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – ГабровоЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ, Годишник на БСУ 2014 том XXX; ISSN: 1311-221-X, стр. 250-257, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2014
 • 62. Димитър Парашкевов, Камен Сейменлийски, Павлик Рахнев, Праметри на резистивни слоеве от нихром и основни методи на тяхното отлагане, , Годишник на БСУ 2014 том XXX; ISSN: 1311-221-X, стр. 202-207, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник на БСУ 2014 том XXX; ISSN: 1311-221-X, стр. 202-207, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2014
 • СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ОТ СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ, БСУ, Годишник 2014, 2014
 • 55. Kamen Seymenliyski and Silvija Letskovska, Hydrogen As A Renewable Source - Industrial Production And Use, Списание „Компютърни науки и комуникации”, ISBN 978-619-7126-57-0, Том 2, № 4 (2013), стр. 10-14 БСУ, Бургас, Списание „Компютърни науки и комуникации”, ISBN 978-619-7126-57-0, Том 2, № 4 (2013), стр. 10-14 БСУ, Бургас, 2013
 • 50. Д. Попова, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Системи за визуализация на информацията - възможности и перспективи, Годишник БСУ, ТОМ XXIX 2013, ISSN: 1311-221-X стр. 229-235, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник БСУ, ТОМ XXIX 2013, ISSN: 1311-221-X стр. 229-235, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2013
 • Д. Минчев, С. Лецковска К. Сейменлийски, Т. Алексов, М. Иванов, Информационно-справочна система (електронно табло) на база LCD дисплеи, Годишник БСУ, ТОМ XXIX, 2013 ISSN: 1311-221-X, стр. 236-240, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Годишник БСУ, ТОМ XXIX, 2013 ISSN: 1311-221-X, стр. 236-240, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2013
 • 47. К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ст. Моллова, Отразяване характеристиките на качеството на електрическата енергия при тарифиране, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, стр. 218-226, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, стр. 218-226, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, 2012
 • Интелигентно светодиодно осветление, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски" , 2012
 • Лабораторен стенд за изпитване на дефектно токови защити, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски" , 2012
 • TECHNOLOGY STEPS OF POWER THIN FILM RESISTORS, НВУ " В. Левски" - В. Търново, 2012
 • TECHNOLOGY FOR FILM INDUCTANCES AND PCB TRANSFORMERS, НВУ " В. Левски" - ВV Търново, 2012
 • Повишаване ефективността на тарифната политика в електроенергийната система на България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ, 2012
 • Състояние на тарифната политика в електроенергийната система на България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ, 2012
 • Образуване на цените на електрическата енергия в България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ, 2012
 • 40. Ст. Моллова, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Висше техническо образование и дистанционни технологии, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, ISSN: 1311-221-X, стр. 36-39, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово., 40. Ст. Моллова, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Висше техническо образование и дистанционни технологии, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, ISSN: 1311-221-X, стр. 36-39, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово., 2011
 • 39. К. Сейменлийски, С. Лецковска, П. Рахнев, Технически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2011, стр. 74-78, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово.., Годишник БСУ, 2011, стр. 74-78, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово., 2011
 • TRIMMING THE FILM RESISTORS FOR HIGH VOLTAGE AND HIGH CURRENT (POWER) APPLICATION , 15th International Symposium on Power Electronics - Ee2009, 2009
 • USING OPTICAL ANALYZER FOR STUDENT EDUCATION , Siela 2009, 2009
 • 29. К. Сейменлийски, П. Рахнев, С. Лецковска, П. Георгиев, Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в синхронизирана с полето координатна система с оси d и q, Годишник БСУ, 2007. Том XVII, стр. 350-355, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД., Годишник БСУ, 2007. Том XVII, стр. 350-355, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД., 2007
 • 28. К. Сейменлийски, П. Рахнев, С. Лецковска, П. Георгиев, Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в установена координатна система с оси алфа и бета, Годишник БСУ, 2007, Том XVII, стр. 355-360, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД., Годишник БСУ, 2007, Том XVII, стр. 355-360, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД., 2007
 • 27. К. Сейменлийски, Определяне реда на характеристичното уравнение чрез структурни числа, Годишник 2006, БСУ, Том XV, ISSN 1311-221-X, 2006 г., стр. 206-211, Издателство "Ирита" ЕООД, Казанлък., Годишник 2006, БСУ, Том XV, ISSN 1311-221-X, 2006 г., стр. 206-211, Издателство "Ирита" ЕООД, Казанлък., 2006
 • 26. К. Сейменлийски, Приложение на структурните числа за анализ на трифазни вериги, Годишник 2006, БСУ, Том XV, ISSN 1311-221-X, 2006 г., стр. 201-206, Издателство "Ирита" ЕООД, Казанлък. , Годишник 2006, БСУ, Том XV, ISSN 1311-221-X, 2006 г., стр. 201-206, Издателство "Ирита" ЕООД, Казанлък. , 2006
 • 25. К. Сейменлийски, П. Георгиев, С. Лецковска, П. Рахнев, Вариантно решение на крайно стъпало за широчинно - импулсно регулиране на скоростта на постояннотоков двигател, БСУ, Годишник, 2006, Том XV стр. 195-200, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД. , БСУ, Годишник, 2006, Том XV стр. 195-200, ISSN 1311-221 X, издателство ИРИТА ПРИНТ ООД., 2006
 • 23. Силвия Лецковска, Павлик Рахнев, Камен Сейменлийски, Кредитна система и трансфер на кредити, състояние и перспективи на Болонския процес – повод за размишления, Известия на съюза на учените – 2006, Сливен, т. 11, кн.1, стр. 104-108, ISSN 1311 2864, издателство ОБНОВА, Сливен., Известия на съюза на учените – 2006, Сливен, т. 11, кн.1, стр. 104-108, ISSN 1311 2864, издателство ОБНОВА, Сливен., 2006
 • 22. Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Павлик Рахнев, Цанко Цанев, Взаимодействие на преобразувателните устройства със захранващата мрежа в режим на управление на безтоковата пауза, Известия на съюза на учените – 2006, Сливен, т. 11, кн.1, стр. 38-41, ISSN 1311 2864, издателство ОБНОВА, Сливен., Известия на съюза на учените – 2006, Сливен, т. 11, кн.1, стр. 38-41, ISSN 1311 2864, издателство ОБНОВА, Сливен., 2006
 • 21. Павлик Рахнев,Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Топлопроводящи пасти за монтаж на електронните елементи, Известия на съюза на учените – Сливен, 2006, т. 11, кн.1, стр. 35-37, ISSN 1311 2864, издателство ОБНОВА, Сливен., Известия на съюза на учените – Сливен, 2006, т. 11, кн.1, стр. 35-37, ISSN 1311 2864, издателство ОБНОВА, Сливен., 2006
 • Цанев Ц. Т., К. Д. Сейменлийски, С. А. Лецковска, Регулатор на температурата в технологични системи, Годишник, Технически университет – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, стр.166-170 , издателство ТУ –Варна., Годишник, Технически университет – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, стр. 290-295, издателство ТУ –Варна., 2001
 • 9. Рахнев П. Р., С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Контактно съпротивление при слойни резистори, Годишник, ТУ – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, стр. 295-300, издателство ТУ –Варна., Годишник, ТУ – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, стр. 295-300, издателство ТУ –Варна., 2001
 • 10. Рахнев П. Р., С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Изготвяне на силицидни (сихромни) резистори, Годишник, ТУ – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, ISSN 1311-896X, стр. 290-295, издателство ТУ –Варна., ТУ – Варна, 2001, ISSN 1311-896X, ISSN 1311-896X, стр. 290-295, издателство ТУ –Варна., 2001
 • 3. К. Сейменлийски, Ц. Цанев, С. Лецковска, Заместваща cхема на системата захранваща мрежа – преобразувателно устройство за технологични цели, Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том IV, стр. 49-56, ISSN 1311-221-X, 2000, Издателство “Ирита” ЕООД, Казанлък., Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том IV, стр. 49-56, ISSN 1311-221-X, 2000, Издателство “Ирита” ЕООД, Казанлък., 2000
 • The strukture of ferromagnetic materials - metallographical study, ISSN 1109-1606, Institute of Communication and Computer Sistems, Athens, Greece, 2000
 • 6. Симеонов С., С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Ц. Т. Цанев, Микропроцесорна система за изследване на феромагнитни материали, Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том IV, ISSN 1311-221-Х, 2000 г., Издателство "Ирита" ЕООД, Казанлък, стр. 70-74., Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том IV, ISSN 1311-221-Х, 2000 г., Издателство "Ирита" ЕООД, Казанлък, стр. 70-74., 2000
 • Апаратура и методика за металографско изследване на структурата на феромагнитни материали, Бургаски Свободен Университет, Годишник, Том II, стр. 404-409, ISSN 1311-221-X, 1999, Издателство “Ирита” ЕООД, Казанлък., 1999
 • Ограничаване на неблагоприятното влияние на преобразувателни устройства върху качеството на електрическата енергия, Издание на „СЕЕС“Списание „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“,бр. 3-4/1994 г. , 1994
 • АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТА НА ПЛАВАТЕЛЕН СЪД, Годишник БСУ, 0
 • МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ - ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, Годишник БСУ, 0

 

Отчеты
 • Modern methods of designing and building critical infrastructure, CONFERENCE PROCEEDINGS BOOK, 2023
 • Safety in High-Voltage Marine Systems: Challenges, Solutions and Modernisation, Годишник на БСУ , 2023
 • Intelligent hybrid system for own energy consumption in a residential building, International Conference “The circular economy: “the number one priority” for the European Green Deal”, 2023
 • Yovkov Problems of developing a supplier of last resort in the context of the liberalization of the electricity market in Bulgaria, International Conference “The circular economy: “the number one priority” for the European Green Deal”, 2023
 • VIBRATIONS IN SHIPS AND CREW HEALTH, 12th International Conference, ICTRS 2023, Rhodes, Greece, September 18-19, 2023
 • БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ , Сборник с доклади от Международна научна конференция „ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“, 2022, Бургас, изд. БСУ, 2022
 • ИНЦИДЕНТИ СЪС ЗАПАЛВАЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ, Сборник с доклади от Международна научна конференция „ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“, 2022, Бургас, изд. БСУ, 2022
 • МЕТОДИКА ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА СЛУЖБА ПРИ ИНЦИДЕНТ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ, Сборник с доклади от Международна научна конференция „ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“, 2022, Бургас, изд. БСУ, 2022
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ШУМА В РАБОТНА СРЕДА ВЪРХУ ЕКИПАЖА НА КОРАБ , Сборник с доклади от Международна научна конференция „ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“, 2022, Бургас, изд. БСУ, 2022
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ , Сборник с доклади от Международна научна конференция „ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ“, 2022, Бургас, изд. БСУ, 2022
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА PV СИСТЕМИ ЗА БИТОВО ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ , Международна научна конференция „ЧЕРНО МОРЕ – ВРАТА И МНОГО МОСТОВЕ” – 2022 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ © Бургас, 2022 ISBN: 978-619-253-017-4, 2022
 • Проблемы В Эксплуатации Электромобилей, DiTE 2022: I Ежегодный международный научно- практический семинар (конференция) «Цифровая трансформация предприятий реального сектора экономики» (04 марта 2022 г.)., 2022
 • Системы Для Пассивных Зданий И Зданий С Нулевым Потреблением Энергии, DiTE 2022: I Ежегодный международный научно-практический семинар (конференция) «Цифровая трансформация предприятий реального сектора экономики» (04 марта 2022 г.)., 2022
 • ALGORITHM FOR THE CONTROL OF INTELLIGENT HYBRID SYSTEMS FOR THE PRODUCTION OF ELECTRIC AND THERMAL ENERGY, ICTRS ’22, 2022
 • STUDYING THE IMPACT OF PV PLANTS ON POWER QUALITY, ICTRS ’22, 2022
 • Проблемы развития гарантирующего поставщика в условиях либерализации рынка электроэнергии в Болгарии, CIRECON 2022 Novi Sad , 2022
 • Интеллектуальная гибридная система для собственного потребления энергии в жилом здании, CIRECON 2022 Novi Sad , 2022
 • Laboratory complex for training and research of PV-technologies, , International Conference on Technics, Technologies and Education, ICTTE 2020, ISSN 1314-9474, November 4-6 2020, Faculty of Technics and Technologies of Yambol, Trakia University of Stara Zagora, Bulgaria SCOPUS, 2021
 • Application of European Union directives on energy efficiency of building systems in practical training of students in RES technologies, ICTRS ’21, November 15, 16, 2021, https://ictrs.org/ Scopus, 2021
 • ИНОВАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВЕИ В МОРСКИЯ ТУРИЗЪМ, Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ XI, ИНТЕЛИГЕНТНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА, 4-5 ЮНИ 2021 БУРГАС, 2021
 • ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДРОНОВЕ В ТРАНСПОРТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ XI, ИНТЕЛИГЕНТНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА, 4-5 ЮНИ 2021 БУРГАС, 2021
 • Educational technologies in energy efficiency training, International Conference, Economic Aspects of Energy Efficiency of the EU Countries, Workshop on Energy Efficiency in Industrial and Buildings Sectors, , Nizhny Novgorod, Russian Federation, p. 27-35, University named after R. E. Alekseeva. - N. Novgorod, 2020, 246 p., ISBN 978-5-502-01284-3, 2020
 • IoT in Smart University,, International Conference, Economic Aspects of Energy Efficiency of the EU Countries, Workshop on Energy Efficiency in Industrial and Buildings Sectors, 8-11 07. 2019, Nizhny Novgorod, Russian Federation, p. 35-47, University named after R. E. Alekseeva. - N. Novgorod, 2020, 246 p., ISBN 978-5-502-01284-3, 2020
 • ПЕРСПЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МОРСКИЯ РЕСУРС, Международна научна конференция Дигитални трансформации, медии и обществено включване, БСУ, 5 юни 2020, ISBN: 978-619-7126-92-1, стр. 485-492, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2020
 • Изследване на производителностт на микро PV централи, Международна научна конференция Дигитални трансформации, медии и обществено включване, БСУ, 5 юни 2020, ISBN: 978-619-7126-92-1, стр. 444-454, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2020
 • PV SYSTEM MONITORING BY IOT IN SMART UNIVERSITY, ICTRS '20, October 5–6, 2020, Milan, Italy, SCOPUS ISBN: 978-1-4503-6580-2, 2020
 • TRAINING SYSTEM FOR THE STUDY OF COMPUTER CLUSTERS, International Conference on High Technology for Sustainable Development, Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2019) Sofia, Bulgaria, ISBN (Print-On-Demand): 978-1-7281-4557-0, ISBN (Online): 978-1-7281-4556-3, IEEE Catalog Number: CFP19Q62-POD, Proceedings of Papers - р. 134-137 СКОПУС, 2019
 • LABORATORY SYSTEM FOR MONITORING AND FORECASTING THE PARAMETERS OF SEA WAVES, International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2019) Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-1-7281-4557-0, ISBN (Online): 978-1-7281-4556-3, IEEE Catalog Number: CFP19Q62-POD, Proceedings of Papers - р. 138-142, СКОПУС, 2019
 • 53. Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Dimitar Parachkevov and Kamen Seymenliyski, Sputtering of Thin Films on Flexible Substrates, XLVIII International scientific conference ICEST 2013. Proceedings of Papers, ISBN: 978-9989-786-89-1, Volume 2, p. 695-699, Printed by: OFFICE 1 – BITOLA, International scientific conference ICEST 2013. Proceedings of Papers, ISBN: 978-9989-786-89-1, Volume 2, p. 695-699, Printed by: OFFICE 1 – BITOLA, 2019
 • The Training System For The Study Of Computer Clusters(Scopus), International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2019, 2019
 • Laboratory System For Monitoring And Forecasting The Parameters Of Sea Waves (Scopus), International conference onHigh Technology for Sustainable Development HiTECH 2019, 2019
 • Educational Technologies in Energy Efficiency Training , International Conference Economic Aspects of Energy Efficiency of the EU Countries, Workshop on Energy Efficiency in Industrial and Buildings Sectors, 8-11 07. 2019 Nizhny Novgorod, Russian Federation, 2019
 • IoT in Smart University, International Conference Economic Aspects of Energy Efficiency of the EU Countries, Workshop on Energy Efficiency in Industrial and Buildings Sectors, 8-11 07. 2019 Nizhny Novgorod, Russian Federation, 2019
 • A STUDY OF ENERGY EFFICIENCY OF A COMPUTER CLUSTER, ICTRS 2018 : Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Barcelona, Spain, 2018 (Scopus), 2018
 • 87. Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov, Eldar Zaerov, Electrical Equipment Impact On The Environment And Quantity Factor Measurement, ICTRS '18, October 8–9, 2018, Barcelona, Spain ISBN: 978-1-4503-6580-2, https://doi.org/10.1145/3278161.3278168, Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, p. 41-44; Scopus, ICTRS '18, October 8–9, 2018, Barcelona, Spain ISBN: 978-1-4503-6580-2, https://doi.org/10.1145/3278161.3278168, Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, p. 41-44; Scopus, 2018
 • Silviya Letskovska, Eldar Zaerov, Kamen Seymenliyski, Stefan Mikhov, Environmental Influence On Renewable Sources Productivity, International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2018) Sofia, Bulgaria 11-14 June 2018, IEEE Catalog Number: ISBN: 978-1-5386-7040-8, р.209-212; Scopus, International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2018) Sofia, Bulgaria 11-14 June 2018, IEEE Catalog Number: ISBN: 978-1-5386-7040-8, р.209-212; Scopus, 2018
 • REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2018, 2018
 • 90. Kamen Seymenliyski, Eldar Zaerov, Radoslav Simionov, Silviya Letskovska, Reducing The Environmental Impact Of Electrical Installations, International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2018) Sofia, Bulgaria 11-14 June 2018, IEEE Catalog Number: ISBN: 978-1-5386-7040-8, р.206-209 Scopus, International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2018) Sofia, Bulgaria 11-14 June 2018, IEEE Catalog Number: ISBN: 978-1-5386-7040-8, р.206-209 Scopus, 2018
 • 91. Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Радослав Симионов, Актуални аспекти на влиянието на електротехнически съоръжения върху околната среда, Синя икономика, БСУ 2018, с. 257-262, Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-57-0, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, МНК Синя икономика, БСУ 2018, с. 257-262, Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-57-0, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2018
 • 92. Радостин Долчинков, Камен Сейменлийски, Иван Попов, Замърсяване на черно море в резултат на пожар на танкер, Синя икономика, МНК Синя икономика БСУ 2018, с 419 – 428, Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-57-0, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово , МНК Синя икономика и синьо развитие, БСУ, 2018, 2018
 • 88. Stoyanka Mollova, Radoslav Simionov, Kamen Seymenliyski, Electrical Equipment Impact On The Environment And Quantity Factor Measurement, ICTRS '18, October 8–9, 2018, Barcelona, Spain ISBN: 978-1-4503-6580-2, https://doi.org/10.1145/3278161.3278168, Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, p. 51-54; Scopus, ICTRS '18, October 8–9, 2018, Barcelona, Spain ISBN: 978-1-4503-6580-2, https://doi.org/10.1145/3278161.3278168, Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, p. 51-54; Scopus, 2018
 • 85. Pavlik Rahnev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Organic Piezo Materials And Application In Clodes, National Textile Conference NTC 2017, сп. Текстил и облекло, Special Issue 10/2017, Book of Abstracs, ISSN 1310-912 X, p. 274-275, издателство НТС по ТОК, XIX National Textile Conference NTC October 2017, Gabrovo, Bulgaria, 2017
 • 84. Pavlik Rahnev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Technology Of Cigs Solar Cells For Textil/Clodes Application, National Textile Conference NTC 2017, сп. Текстил и облекло, Special Issue 10/2017, Book of Abstracs, ISSN 1310-912 X, p. 272-273, издателство НТС по ТОК, National Textile Conference NTC 2017, сп. Текстил и облекло, Special Issue 10/2017, Book of Abstracs, ISSN 1310-912 X, p. 272-273, издателство НТС по ТОК, 2017
 • 83. Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Ginko Georgiev and Pavlik Rahnev, Laboratory Classes for Saved Emissions of Greenhouse Gases, ICEST 2017: 52TH International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, Nis, Serbia, June 28-30, 2017 Proceedings of Papers, р. 366-370, SSN:2603-3259(Print)ISSN:2603-3267(Online), , ICEST 2017: 52TH International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, Nis, Serbia, June 28-30, 2017 Proceedings of Papers, р. 366-370, SSN:2603-3259(Print)ISSN:2603-3267(Online), , 2017
 • 82. Ginko Georgiev, Silvija Letskovska, Kamen Seimenliyski and Pavlik Rahnev, Сreating Laboratory Models for Auto Backup Power, ICEST 2017: 52TH International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, Nis, Serbia, June 28-30, 2017 Proceedings of Papers, р. 362-366, SSN:2603-3259(Print), ISSN:2603-3267(Online), , ICEST 2017: 52TH International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, Nis, Serbia, June 28-30, 2017 Proceedings of Papers, р. 362-366, SSN:2603-3259(Print), ISSN:2603-3267(Online), , 2017
 • 86. Pavlik RAHNEV', Silviya LETSKOVSKA, Kamen SEYMENLIYSKI Electronics Integrated In Textil Materials. National Textile Conference NTC 2017, сп. Текстил и облекло, Special Issue 10/2017, Book of Abstracs ISBN 1310-912 X, vol.7/2017, p.176-181 издателство НТС по ТОК, National Textile Conference NTC 2017, сп. Текстил и облекло, Special Issue 10/2017, Book of Abstracs ISBN 1310-912 X, vol.7/2017, p.176-181 издателство НТС по ТОК, 2017
 • Pavlik Rahnev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski, Solar Cells On Textil Materials "XVIII National Textile Conference NTC 2016, 26–28 October 2016, Book of abstracts: p. 16, TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE Special issue 10/2016, ISSN 1310-912X, Sliven, Bulgaria, издателство НТС по ТОК, "XVIII National Textile Conference NTC 2016, 26–28 October 2016, Book of abstracts: p. 16, TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE Special issue 10/2016, ISSN 1310-912X, Sliven, Bulgaria, издателство НТС , 2016
 • 73. Pavlik RAHNEV, Silviya LETSKOVSKA, Kamen SEYMENLIYSKI, ELECTRONICS INTEGRATED IN TEXTIL MATERIALS, XVIII National Textile Conference NTC 2016 26–28 October 2016, Book of abstracts: p. 10, TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE Special issue 10/2016, ISSN 1310-912X, Sliven, Bulgaria, издателство НТС по ТОК, XVIII National Textile Conference NTC 2016 26–28 October 2016, Book of abstracts: p. 10, TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE Special issue 10/2016, ISSN 1310-912X, Sliven, Bulgaria, издателство НТС по ТОК, 2016
 • 74. С. Лецковска и К. Сейменлийски, Изследване характеристиките на работа на фотоволтаична система за електроснабдяване Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г. Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-28-0, стр. 561-565, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г. Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-28-0, стр. 561-565, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2016
 • 76. Silviya Letskovska, Kamen Seymenliysk, Ginko Georgiev, Laboratory Equipment for Energy Accumulation from Renewable Sources, ICEST 2016, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, 28 ? 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers р. 455-459, ISBN?10 9989?786?78?X, ISBN?13 978?9989?786?78?5, EAN 9789989786785, Published by: Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, Printing of this edition has been financially supported by EVN Macedonia , ICEST 2016, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, 28 ? 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers р. 455-459, ISBN?10 9989?786?78?X, ISBN?13 978?9989?786?78?5, EAN 9789989786785, Published by: Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, Printing of this edition has been financially supported by EVN Macedonia , 2016
 • 75. Ginko Georgiev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski and Pavlik Rahnev, Determination of Harmonics Level in Local Electrical Distribution System, ICEST 2016, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies 28 ? 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, ISBN?10 9989?786?78?X, ISBN?13 978?9989?786?78?5, EAN 9789989786785, Proceedings of Papers р. 347-351, Published by: Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, Printing of this edition has been financially supported by EVN Macedonia, ICEST 2016, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies 28 ? 30 June 2016, Ohrid, Macedonia, ISBN?10 9989?786?78?X, ISBN?13 978?9989?786?78?5, EAN 9789989786785, Proceedings of Papers р. 347-351, Published by: Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, Printing of this edition has been financially supported by EVN Macedonia, 2016
 • 67. Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Бургаски свободен университет-производител на енергия, Национална конференция с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", Бургас, 2015, стр. 396-402, ISBN 978-619-7126-11-2, „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, НК с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието",Бургас, 2015, 2015
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК, НК с международно участие - Сливен 2015 - Известия на СУ - Сливен, том 29, кн.2, стр. 64-67, 2015
 • 58. Silvija Letskovska Kamen Seymenliyski and Pavlik Rahnev, Laboratory Equipment for Hydrogen Energy Education, ICEST 2014, XLIX Iinternational scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014, Proceedings of Papers, Volume 1, ISBN: 978-86-6125-108-5, p. 315-320, Published by: Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Serbia, Printed by: NAIS PRINT Design, Nis, Serbia , ICEST 2014 - XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014 , 2014
 • 59. Silvija Letskovska Kamen Seymenliyski, Preparation of Germanium Photo Detectors and Photovoltaic, ICEST 2014, XLIX Iinternational scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014, , Proceedings of Papers, Volume 2, ISBN: 978-86-6125-109-2, p. 491-492, Published by: Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Serbia, Printed by: NAIS PRINT Design, Nis, Serbia, ICEST 2014 - XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014 , 2014
 • Организация на практическото обучение за специалисти по възобновяема енергетика, Национална научно-практическа конференция Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето, БСУ, 2014
 • Системи за визуализация на информацията - възможности и перспективи, Годишник БСУ, 2013
 • Информационно-справочна система (електронно табло) на база LCD дисплеи, Годишник БСУ, 2013
 • Технологични етапи при изготвяне на мощни тънкослойни резистори, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ-2012, 2013
 • Технология на слойни индуктивности и трансформатори, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ-2012, 2013
 • 52. К. Сейменлийски, С. Лецковска, Водородът като възобновяем източник - промишлен добив и употреба, Национална конференция с международно участие Знанието - източник на иновации БСУ, 2013, ISBN 978-954-9370-99-7, стр. 64-71, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, НК с международно участие Знанието-източник на иновации БСУ, 2013, 2013
 • Sputtering of Thin Films on Flexible Substrates, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2013
 • Renewable Energy Sources and Tariffng of Electrical Power, XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST 2013 - Macedonia, 2013
 • 54. Silvija Letskovska and Kamen Seymenliyski, Renewable Energy Sources and Tariffng of Electrical Power, XLVIII International scientific conference ICEST 2013. Proceedings of Papers, ISBN: 978-9989-786-89-1, Volume 2, p.739-742, Printed by: OFFICE 1 – BITOLA, XLVIII International scientific conference ICEST 2013. Proceedings of Papers, ISBN: 978-9989-786-89-1, Volume 2, p.739-742, Printed by: OFFICE 1 – BITOLA, 2013
 • 41. Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Стоянка Моллова, Образуване на цените на електрическата енергия в България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 82-91, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“., Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 82-91, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски, 2012
 • 42. К. Сейменлийски, С. Лецковска, П. Рахнев, Повишаване ефективността на тарифната политика в електроенергийната система на България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 91-100, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“., Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 91-100, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“., 2012
 • 43. К. Сейменлийски, Ст. Моллова, П. Рахнев, Състояние на тарифната политика на електроенергийната система на България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 101-105, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 101-105, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, 2012
 • С. Лецковска, К. Сейменлийски, Технологични етапи при изготвяне на мощни тънкослойни резистори, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, 2012,стр.111-117 том 8, ISBN 978-954-753-095-9, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, 2012
 • 46. Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски, Технология на слойни индуктивности и трансформатори, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 106-111, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“., Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, том 8, ISBN 978-954-753-095-9, стр. 106-111, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“., 2012
 • 48. Ст. Моллова, К. Сейменлийски, С. Лецковска, Интелигентно светодиодно осветление, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски", Сборник научни трудове, т. 2, ISSN: 1314-3921,Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 213-217 , Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски", Сборник научни трудове, т. 2, ISSN: 1314-3921,Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 213-217 , 2012
 • 49. К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ст. Моллова, Лабораторен стенд за изпитване на дефектно токови защити, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски", Сборник научни трудове, т. 2, ISSN: 1314-3921, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 218-224, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Епископ Константин Преславски", Сборник научни трудове, т. 2, ISSN: 1314-3921, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 218-224, 2012
 • 38. К. Сейменлийски, Ст. Моллова, С. Лецковска, П. Рахнев, Дистанционно обучение на студентите в техническите вузове, Международна научна конференция, "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, БСУ 2010, ISBN 978-954-9370-72-0, стр. 111-116., Международна научна конференция, "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, БСУ 2010, ISBN 978-954-9370-72-0, стр. 111-116., 2010
 • 36. Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Kamen Seymenliyski, Dimitar Parachkevov, Trimming the film resistors for high voltage and high current (power) application, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Book of Abstracts, p. 11, Novi Sad, Serbia, ISBN978-86 7892-208 -4; printed by STAMPA,F?F, Novi Sad, Serbia , XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Book of Abstracts, p. 11, Novi Sad, Serbia, ISBN978-86 7892-208 -4; printed by STAMPA,F?F, Novi Sad, Serbia , 2009
 • 37. Silvija Letskovska, Pavlik Rahnev and Kamen Seymenliyski, Using Optical Analyzer for Student Education, XV International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8,. p. 183-185 Scopus, XV International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8,. p. 183-185 Scopus, 2009
 • 34. П. Георгиев, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Непосредствен честотопреобразувател с векторна модулация, Научна конференция с международно участие на тема: “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, ISBN 978-954-9370-63-8, стр. 147-151. издателство ИРИТА ПРИНТ, Научна конференция с международно участие на тема: “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, ISBN 978-954-9370-63-8, стр. 147-151. издателство ИРИТА ПРИНТ, 2008
 • 30. Георгиев П. В., К. Д. Сейменлийски, А. Аврамов, М.Ушева , Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в синхронизирана с полето координатна система, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, UNITECH Gabrovo, 23-24 November 2007, ISSN 1313-230X, стр. 180-184, Унив. Издателство ТУ-Габрово, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, UNITECH Gabrovo, 23-24 November 2007, ISSN 1313-230X, стр. 180-184, Унив. Издателство ТУ-Габрово, 2007
 • 31. Георгиев П. В., К. Д. Сейменлийски, А. Аврамов, М.Ушева, Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в установена координатна система с оси алфа и бета, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, UNITECH Gabrovo, 23-24 November 2007, ISSN 1313-230X, стр. 184-187, Унив. Издателство ТУ-Габрово, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, UNITECH Gabrovo, 23-24 November 2007, ISSN 1313-230X, стр. 184-187, Унив. Издателство ТУ-Габрово, 2007
 • 32. Георгиев П. В., К. Д. Сейменлийски, А.Аврамов, Дискретен модел на състоянието на асинхронен двигател в синхронизирана с полето координатна система, Бургаски Свободен Университет, Научна конференция с международно участие – „Съвременни технологии – 07“, БСУ 2007 г., ISSN 1313-2407, стр. 64-69 издателство ИРИТА ПРИНТ ООД, Научна конференция с международно участие – „Съвременни технологии – 07“, БСУ 2007 г., ISSN 1313-2407, стр. 64-69 издателство ИРИТА ПРИНТ ООД, 2007
 • 33. Георгиев П. В., К. Д. Сейменлийски, А.Аврамов, Дискретен модел на състоянието на асинхронен двигател в установена координатна система, Бургаски Свободен Университет, Научна конференция с международно участие „Съвременни технологии – 07“, БСУ 2007 г., ISSN 1313-2407, стр. 81-86 издателство ИРИТА ПРИНТ ООД, Научна конференция с международно участие „Съвременни технологии – 07“, БСУ 2007 г., ISSN 1313-2407, стр. 81-86 издателство ИРИТА ПРИНТ ООД, 2007
 • 35. П. Георгиев, П. Рахнев, К. Сейменлийски, Непосредствен честотопреобразувател за асинхронно електрозадвижване, Научна конференция с международно участие на тема: “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, ISBN 978-954-9370-63-8, стр. 143-147. издателство ИРИТА ПРИНТ, Научна конференция с международно участие на тема: “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008, ISBN 978-954-9370-63-8, стр. 143-147. издателство ИРИТА ПРИНТ, 2007
 • 24. К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ц. Цанев, П. Рахнев, Полупроводникови преобразуватели в режим на постоянна безтокова пауза, Научна конференция с международно участие – „Присъединяване на България към Европейския съюз“, БСУ, Бургас, 2006, ISBN – 10: 954-9370-44-5, ISBN –13: 978-954-9370-44-7, стр. 299-305. Издателство "Ирита Принт" - ООД, Казанлък, Научна конференция с международно участие – „Присъединяване на България към Европейския съюз“, БСУ, Бургас, 2006, ISBN – 10: 954-9370-44-5, ISBN –13: 978-954-9370-44-7, стр. 299-305. Издателство "Ирита Принт" - ООД, Казанлък, 2006
 • 18. P. Georgiev, S. Neykov, P. Rahnev, S. Letskovska, K. Seymenliyski, M. Uscheva, Current State Regulator of Asynchronous Motor Commanded by Field Orientation, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, Makedonia, ISBN: 9989-786-38-0, Proceedings of Papers, p. 653-657, Printed by: MIKENA, Bitola, Macedonia., International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Bitola, Makedonia., 2004
 • 17. Ушева М. П., С. А. Лецковска, П. Р. Рахнев, К. Д. Сейменлийски, Възможности за обективно оценяване работата на студентите, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", 11-13.06.2004 г., БСУ, Бургас, България, ISBN: 954-9370-12-7, стр. 443-449. издателство Ирита принт - Казанлък, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", 11-13.06.2004 г., БСУ, Бургас, България, ISBN: 954-9370-12-7, стр. 443-449. издателство Ирита принт - Казанлък, 2004
 • 19. K. Seimenliyski, T. Zanev, P.Rahnev, S. Letskovska, M. Uscheva, The influence of power converters built with power semiconductor devices on the quality of the electrical energy, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, Makedonia, ISBN: 9989-786-38-0, Proceedings of Papers p. 799-803, Printed by: MIKENA, Bitola, Macedonia. , XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, Makedonia, ISBN: 9989-786-38-0, Proceedings of Papers p. 799-803, Printed by: MIKENA, Bitola, Macedonia. , 2004
 • 20. Георгиев П. В., Д. П. Господинов, К. Д. Сейменлийски, Изследване на компютърен модел на трифазен асинхронен двигател при натоварване със статични моменти, зависещи от честотата на въртене на ротора, Бургаски Свободен Университет, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", сборник доклади, Том III, ISBN:954-937014-3, 2004 г., Издателство "Ирита Принт" - ООД, Казанлък, с. 253-257., Бургаски Свободен Университет, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", сборник доклади, Том III, ISBN:954-937014-3, 2004 г., Издателство "Ирита Принт" - ООД, Казанлък, с. 253-257., 2004
 • 15. P. Rahnev, D. Parashkevov, S. Letskovska, K. Seymenliyski, The NiCr - Al Combination in Thin Film Hybrids, 26th convention MIPRO 2003, 19 - 23.05.2003, Opatija, Hrvatska, Proceedings of Papers, p. 4-42, ISBN 953-6042-93-2., 26 th convention MIPRO 2003, Opatija, Croatia., 2003
 • 16. Ушева М. П., С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Годишните учебни планове и обучението по общо техническите дисциплини, Научна конференция “Съвременни технологии – 03”, БСУ, ЦИТПН, Бургас, ISBN: 954-90611-9-1, стр. 14-19. издателство Ирита принт - Казанлък, Научна конференция “Съвременни технологии – 03”, БСУ, ЦИТПН, Бургас, ISBN: 954-90611-9-1, стр. 14-19. издателство Ирита принт - Казанлък, 2003
 • 14. Kamen D. Seymenliyski, Pavlik R. Rahnev, Silvija A.Letskovska, Tzanko T. Zanev, Interaction processes of converters with power network, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, October 2-4, 2002, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia, Proceedings of Papers, p.393-394, ISBN 86-80135-69-0., Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia, 2002
 • 13. Silvija A. Letskovska, Pavlik R. Rahnev, Jordan G. Genov, Kamen D. Seymenliyski, Computer based equipment for measuring of limited deformation, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, October 2-4, 2002, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia, Proceedings of Papers, p. 168-170, ISBN 86-80135-69-0., International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia., 2002
 • W. Ivancheva, P. Rahnev, S. Letskovska, K. Seymenliyski, T. Tzanev, High-Resistant Thick Silicon Epitaxial Layers, MEMIA'2001, IEEE, NSTU, Novosibirsk, Russia, Proceedings of Papers IX, р. 156-158, 2001, ISBN 0-7803-6743-X.Scopus, Web of Science., MEMIA 2001, IEEE, NSTU, Novosibirsk, Russia,, 2001
 • 8. Tzanko Tzanev, Kamen Seymenliyski, Pavlik Rahnev, Silviya Letskovska, Weselka Ivancheva, Thyristor Based Thermoregulator for Technological Ovens, MEMIA'2001, IEEE, NSTU, Novosibirsk, Russia, Proceedings of Papers IX, р. 220-223, 2001, ISBN 0-7803-6743-X. Scopus, Web of Science, MEMIA 2001, IEEE, NSTU, Novosibirsk, Russia, 2001
 • 12. П. Р. Рахнев, Д. Д. Парашкевов, С. А. Лецковска, К. Д. Сейменлийски, Тънки резистивни слоеве в хибридните интегрални схеми, Десета юбилейна научна конференция с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001, ISSN 1311-221 Х, стр. 148-152, издателство ИРИТА ЕООД- гр. Казанлък.., Десета юбилейна научна конференция с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, 2001, 2001
 • Seymenliyski K., Letskovska S., Simeonov S., The structure of ferromagnetic materials - metallographical study, Second international symposium of Trans Black Sea Region on applied electromagnetism, organized by Demokritian University of Thrace, Xanthi, Greece 27-29 juni 2000, Proceedings of Papers, p. 126-127 , Second international symposium of Trans Black Sea Region on applied electromagnetism, organized by Demokritian University of Thrace, Xanthi, Greece 27-29 juni 2000, Proceedings of Papers, p. 126-127 , 2000
 • 8. Камен Д. Сейменлийски, Ц.Т.Цанев, И.С. Спасов, Компютърна система за оптимизиране показатели на качеството на напрежението на мрежата при взаимодействието и с преобразувателни устройства, Международна конференция „Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания – SAER’93, 1993 г., с. 107 – 111, ISBN 954-438- 575-4, State Agency for Information Technology and Communications, Technical University of Sofia, SAER Forum Group, Международна конференция „Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания – SAER’93, 1994
 • 4. Сейменлийски, К. Д., Изследване взаимодействието на тиристорни регулатори на променливо напрежение със захранващата мрежа в режим на стабилизация на на изходното напрежение, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992 г., с. 163-168. ISSN 1313-230X, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992
 • 5. Цанев Ц.Т, К. Д. Сейменлийски, Сравнителен анализ на влиянието на тиристорни регулатори на променливо напрежение с малка и средна мощност върху фактора на мощността на захранващатата мрежа Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992 г., с. 158-163. ISSN 1313-230X, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, , 1992
 • 6. Сейменлийски, К. Д., Ц.Т.Цанев, Влияние на тиристорните преобразуватели с малка и средна мощност върху качеството на напрежението на захранващата мрежа, Юбилейна научна конференция, ТУ – Варна, 1992 г., с.130, ISSN 1311-896X, Юбилейна научна конференция, ТУ – Варна, 1992
 • 7. Сейменлийски, К. Д., Ц.Т.Цанев, Изследване възможностите за ограничаване влиянието на тиристорните преобразуватели върху качеството на напрежението на захранващата мрежа, чрез използване наиндуктивни филтри, ТУ – Варна, 1992 г., с.131, ISSN 1311-896X, Юбилейна научна конференция, ТУ – Варна, 1992
 • 9. Сейменлийски, К. Д., Ц.Т.Цанев, Г. С. Тянова, Влияние на тиристорните регулатори на променливо напрежение върху хармоничния състав на тока на захранващата мрежа. Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992 г., с. 148-152. ISSN 1313-230X, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992 , 1992
 • 10. Сейменлийски, К. Д., Ц.Т.Цанев, Г. С. Тянова, Е.П.Леонов, Съвременни проблеми на взаимодействието преобразувателни устройства с промишлената мрежа. Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992 г., с. 153-158. ISSN 1313-230X, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992, 1992
 • 11. Булатов О. Г., Ц. Т. Цанев, Г. С. Тянова, К. Д. Сейменлийски, Анализ автономного инвертора тока в составе тиристорного компенсатора, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992 г., с. 323-327. Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992 г., ISSN 1313-230X, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992, 1992
 • 12. Жуйков В. Я., И. Б. Дяк, Ц. Т. Цанев, П. Д. Петрова, К. Д. Сейменлийски, Г. С. Тянова, Диалогова програмна система за моделиране и изследване на преобразувателни устройства, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992 г„ с. 143-147. Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1992 г., ISSN 1313-230X, ВМЕИ - Габрово, 1992, 1992
 • 1. Джонов Ц., С. Воденичаров, К. Д. Сейменлийски, Система за оценяване научното развитие на кадрите в техническите университети, Пленарен доклад., Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1991 г., с. 1-12., ISSN 1313-230X, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1991 г, 1991
 • 2. Тянова Г. С., Ц. Недков, К. Д. Сейменлийски, Върху състоянието и проблемите при моделиране на силови полупроводникови прибори в преобразувателните устройства, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1991 г., с. 21-25. ISSN 1313-230X, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1991
 • 3. Цанев Ц.Т, К. Д. Сейменлийски, П.Д. Петрова, Особенности на взаимодействието на тиристорни регулатори на променливо напрежение със захранващата мрежа в режим на постоянна безтокова пауза, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1991 г., с. 94-98. ISSN 1313-230X, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово,, 1991
 • 4. Цанев Ц.Т, К. Д. Сейменлийски, Г. С. Тянова, Н.П.Николов, Върху някой аспекти на взаимодействието на тиристорни регулатори на променливо напрежение със захранващата мрежа в режим на постоянна безтокова пауза, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1991 г., с. 78-83. ISSN 1313-230X, Научна конференция, ВМЕИ - Габрово, 1991 г., , 1991

 

Учебники и пособия
 • Електротехника - електронно помагало, 2012
 • Сейменлийски К.Д., Индивидуален дневник на студента за лабораторни упражнения по теоретична електротехника, ISBN 978-954-760-232- 8, 2011
 • Ушева М. П., К. Д.Сейменлийски, Теоретична електротехника, ISBN 978-954-760-176- 3, 2008
 • Ушева М., Р. Пенова, С. Савов, К. Костадинов, К. Сейменлийски, Теоретична електротехника във въпроси и отговори, БСУ, ISBN 954-731-205-9, 2003
 • Ушева М. П., К. Д. Сейменлийски, Ръководство за лабораторни упражнения по Теоретична Електротехника, ISBN 954-760-006-0, 2001
 • Ушева М. П., К. Д. Сейменлийски, Ръководство за лабораторни упражнения по Електротехника, ISBN 954-760-006-0, "Колор Принт" - АД, Варна, 2001
 • Ушева М. П., К. Д. Сейменлийски, Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника - I част (стационарни режими в ЛЕВ), ISBN 954-760-015-Х-(Ч1), 2001
 • Ушева М. П., К. Д.Сейменлийски, Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника - II част (преходни процеси в ЛЕВ), ISBN 954-760-015-Х-(Ч1), 2001

 

Научно-исследовательские проекты
 • Дигитализация на процеси 2023-2024, Национален друг, БСУ
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА АПАРАТИ, ПРЕДОТВРАТЯВАЩИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА В СГРАДНИ СИСТЕМИ 2021 -2023, Национален друг, БСУ
 • Организация на морски превози 2021 -2023, Национален друг, БСУ
 • Иновативни приложения на ВЕИ в морския туризъм 2021 -2023, Национален друг, БСУ
 • Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ 2021 -2023, Международен научен или образователен, МОН
 • СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПРЕСНЯВАНЕ НА МОРСКА ВОДА, Национален друг, БСУ
 • BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", 2022 - 2024, Национален научен или образователен, БСУ
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА АПАРАТИ, ПРЕДОТВРАТЯВАЩИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА В СГРАДНИ СИСТЕМИ, Национален научен или образователен, БСУ
 • Съвременни технологии за опресняване на морска вода, Национален научен или образователен, БСУ
 • Организация на морски превози, Национален научен или образователен, БСУ
 • Иновативни приложения на ВЕИ в морския туризъм, Национален научен или образователен, БСУ
 • BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", Международен научен или образователен, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища",
 • Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS), Международен научен или образователен, Horizon 2020, topic BG-11-2020 Towards a productive, healthy, resilient, sustainable and highly-valued Black Sea
 • ИЗГОТВЯНЕ НА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА МОРСКИТЕ ВЪЛНИ И МОРСКИТЕ ТЕЧЕНИЯ, Национален друг, БСУ
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА ПРИ ЗАХРАНВАНЕ С ПРОМЕНЛИВА ЧЕСТОТА, Национален друг, БСУ
 • ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦИТН И ЦИУН НА БСУ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОФТУЕРНИ ИНЖЕНЕРНИ ПРОДУКТИ, Национален друг, БСУ
 • Студентски практики - фаза I, Външен, МОН
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, ВУ, БСУ
 • Обучение на преподавателите и студентите от ЦИТН и ЦИУН на БСУ за провеждане на научни изследвания с използване на съвременни софтуерни инженерни продукти , ВУ, БСУ
 • Изследване на експлоатационната надеждност на електро-механични устройства при захранване с променлива честота, ВУ, БСУ
 • Студентски практики - фаза I, националин, МОН
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, вътрешно-университетски, БСУ
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, вътрешно-университетски, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, вътрешноуниверситетски,
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на производството на водород с горивна клетка и ВЕИ за нуждите на БСУ, вътрешен, БСУ
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на електроенергия за нуждите на БСУ, вътрешен, БСУ
 • BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, външен, БСУ
 • BG051PO001 - 3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”, външен, БСУ
 • ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0003, външен, БСУ
 • ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНА СИСТЕМА НА БАЗА LCD ДИСПЛЕИ, ,
 • Аварийно алтернативно енергоефективно осветление на база горивна клетка, ,
 • Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Изследване на преходни процеси в съвременното електрообзавеждане, ВУ, БСУ

 

Цитируется
 • Vasil IVANOV, Ivaylo STOYANOV and Selahattin KOSUNALP. APPLYING A PROBLEM-BASED LEARNING IN THE TOPIC OF MODELLING OF THE POWER AND IMPROVEMENT THE VOLTAGE STABILITY OF WIND TURBINES, 2023
 • Radostin Dolchinkov, Atanas Yovkov, Velizar Todorov, Kristian Ventsislavov . INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 2023
 • Radostin Dolchinkov, Atanas Yovkov, Velizar Todorov, Kristian Ventsislavov . INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 2023
 • Radostin Dolchinkov, Atanas Yovkov, Velizar Todorov, Kristian Ventsislavov . INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 2023
 • Radostin Dolchinkov, Atanas Yovkov, Velizar Todorov, Kristian Ventsislavov . INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 2023
 • Radostin Dolchinkov, Atanas Yovkov, Velizar Todorov, Kristian Ventsislavov . INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 2023
 • Radostin Dolchinkov, Atanas Yovkov, Velizar Todorov, Kristian Ventsislavov . INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 2023
 • Radostin Dolchinkov, Atanas Yovkov, Velizar Todorov, Kristian Ventsislavov . INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 2023
 • Radostin Dolchinkov, Atanas Yovkov, Velizar Todorov, Kristian Ventsislavov . INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 2023
 • Radostin Dolchinkov, Atanas Yovkov, Velizar Todorov, Kristian Ventsislavov. INTEGRATED PLATFORM FOR VEHICLE CHARGING BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES, 2023
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ,, 2023
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. Радослав Симионов, Велизар Тодоров, ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 2023
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 2023
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 2023
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кольо Орешков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Кристиан Венциславов. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ С ГОРИВНА КЛЕТКА, 2023
 • Полина Градинарова. СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА, 2023
 • Полина Градинарова. СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА, 2023
 • Misho Matsankov, Stoyan Petrov . Induced voltage modeling for a disconnected ungrounded conductor of a three-phase power line, 2022
 • Misho Matsankov, Stoyan Petrov . Induced voltage modeling for a disconnected ungrounded conductor of a three-phase power line, 2022
 • ?ahin G?k?earslan, Hatice Yildiz Durak & Nil?fer Atman Uslu. Acceptance of educational use of the Internet of Things (IoT) in the context of individual innovativeness and ICT competency of pre-service teachers, 2022
 • Mustafa Muwafak Alobaedy1*, Ali A. Khalaf2, Yousef Fazea3 1School of Information & Communication Technology, HELP University, Kuala Lumpur, Malaysia 2Computer Science Department, College of Science, University of Baghdad, Baghdad, Iraq 3Department of Computer & Information Technology, Marshall University, 1 John Marshall Drive, Huntington, WV 25755, USA. Distributed Multi-Ant Colony System Algorithm using Raspberry Pi Cluster for Travelling Salesman Problem, 2022
 • Beatriz Prieto 1,* , Juan Jos? Escobar 1 , Juan Carlos G?mez-L?pez 1 , Antonio F. D?az 1 and Thomas Lampert 2 1 Department of Computer Architecture and Technology, CITIC, University of Granada, E-18071 Granada, Spain 2 ICube, University of Strasbourg, F-67081 Strasbourg, France. Energy Efficiency of Personal Computers: A Comparative Analysis, 2022
 • Radoslav Simionov. ENERGY POLICY OF THE BLACK SEA BASIN COUNTRIES – A FACTOR INFLUENCING THE EXCHANGE OF ELECTRICITY, 2022
 • Radoslav Simionov. ENERGY POLICY OF THE BLACK SEA BASIN COUNTRIES – A FACTOR INFLUENCING THE EXCHANGE OF ELECTRICITY, 2022
 • Radoslav Simionov. ENERGY POLICY OF THE BLACK SEA BASIN COUNTRIES – A FACTOR INFLUENCING THE EXCHANGE OF ELECTRICITY, 2022
 • Radoslav Simionov. ENERGY POLICY OF THE BLACK SEA BASIN COUNTRIES – A FACTOR INFLUENCING THE EXCHANGE OF ELECTRICITY, 2022
 • Radoslav Simionov*. ENERGY POLICY OF THE BLACK SEA BASIN COUNTRIES – A FACTOR INFLUENCING THE EXCHANGE OF ELECTRICITY, 2022
 • Radoslav Simionov. ENERGY POLICY OF THE BLACK SEA BASIN COUNTRIES – A FACTOR INFLUENCING THE EXCHANGE OF ELECTRICITY, 2022
 • Стоянка Моллова, Силвия Лецковска, Кольо Орешков, Елдар Заеров, Кристиян Лодкаджиев Бургаски свободен университет, ЦИТН. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА RASPBERRY PI БАЗИРАН КОМПЮТЪРЕН КЛЪСТЕР, 2022
 • Стоянка Моллова, Силвия Лецковска, Кольо Орешков, Елдар Заеров, Кристиян Лодкаджиев. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА RASPBERRY PI БАЗИРАН КОМПЮТЪРЕН КЛЪСТЕР, 2022
 • доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов. THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING USING THE SOFTWARE WITH INTEGRATED CIRCUIT MODELS - PART 1, 2022
 • проф. д-р инж. Радостин Долчинков. ПОДВОДЕН РОБОТ-ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ, 2022
 • проф. д-р инж. Радостин Долчинков. ПОДВОДЕН РОБОТ-ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ, 2022
 • Николина Драгнева. ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ПРОБЛЕМИТЕ В ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, 2022
 • Николина Драгнева. ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ПРОБЛЕМИТЕ В ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, 2022
 • Nikolina Dragneva. THE GREEN DEAL AND THE PROBLEMS IN THE TRANSPORT SERVICE, 2022
 • Nikolina Dragneva. THE GREEN DEAL AND THE PROBLEMS IN THE TRANSPORT SERVICE, 2022
 • Николина Драгнева. ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ПРОБЛЕМИТЕ В ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, 2022
 • Николина Драгнева. ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ПРОБЛЕМИТЕ В ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, 2022
 • Николина Драгнева. ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ПРОБЛЕМИТЕ В ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, 2022
 • Nikolina Dragneva. THE GREEN DEAL AND THE PROBLEMS IN THE TRANSPORT SERVICE, 2022
 • Nikolina Dragneva. THE GREEN DEAL AND THE PROBLEMS IN THE TRANSPORT SERVICE, 2022
 • доц. д-р Даниела Марева. СИНХРОНЕН ЕДНОФАЗЕН ТОКОИЗПРАВИТЕЛ – ЧАСТ-1, 2022
 • Assoc. Prof. Daniela Mareva, PhD. SYNCHRONOUS SINGLE-PHASE RECTIFIER – PART-1, 2022
 • доц. д-р Даниела Марева. СИНХРОНЕН ЕДНОФАЗЕН ТОКОИЗПРАВИТЕЛ – ЧАСТ-2, 2022
 • Assoc. Prof. Daniela Mareva, PhD. SYNCHRONOUS SINGLE-PHASE RECTIFIER – PART-2, 2022
 • Полина Градинарова. ЧЕРНО МОРЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА СЛАДКА ВОДА, 2022
 • Полина Градинарова. ЧЕРНО МОРЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА СЛАДКА ВОДА, 2022
 • Полина Градинарова. ЧЕРНО МОРЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА СЛАДКА ВОДА, 2022
 • Polina Gradinarova. BLACK SEA AS A SOURCE OF FRESHWATER, 2022
 • Polina Gradinarova. BLACK SEA AS A SOURCE OF FRESHWATER, 2022
 • Polina Gradinarova. BLACK SEA AS A SOURCE OF FRESHWATER, 2022
 • Polina Gradinarova. BLACK SEA AS A SOURCE OF FRESHWATER, 2022
 • Полина Градинарова. ЧЕРНО МОРЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА СЛАДКА ВОДА, 2022
 • Полина Градинарова. ЧЕРНО МОРЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА СЛАДКА ВОДА, 2022
 • Polina Gradinarova. BLACK SEA AS A SOURCE OF FRESHWATER, 2022
 • Ginko Georgiev Борислав Б. Цветанов. ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ , 2022
 • Ginko Georgiev Борислав Б. Цветанов. ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ , 2022
 • Ginko Georgiev Борислав Б. Цветанов. ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ , 2022
 • Hatice Yildiz Durak and Nil?fer Atman Uslu . Acceptance of educational use of the Internet of Things (IoT) in the context of individual innovativeness and ICT competency of pre-service teachers ?ahin G?k?earslan , , 2022
 • Mustafa Muwafak Alobaedy1 *, Ali A. Khalaf. Distributed Multi-Ant Colony System Algorithm using Raspberry Pi Cluster for Travelling Salesman Problem, 2022
 • Beatriz Prieto, Juan Jos? Escobar, Juan Carlos G?mez-L?pez, Antonio D?az, Thomas Lampert. Energy Efficiency of Personal Computers: A Comparative Analysis, 2022
 • Kaylee Williams. HONORS THESIS Submitted to Texas State University in partial fulfillment of the requirements for graduation in the Honors College, 2022
 • Гинко A. Георгиев*, Борислав Б. Цветанов . ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ ПРИ СЪВМЕСТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ МЕЖДУ ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА , 2022
 • Гинко A. Георгиев*, Борислав Б. Цветанов . ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ ПРИ СЪВМЕСТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ МЕЖДУ ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА , 2022
 • S. Mollova, R. Simionov and K. Seymenliyski, A study of the energy efficiency of a computer cluster, New York, NY, USA:Association for Computing Machinery, 2018.. A Hands-on Approach for Scalable Parallel Applications Development: From Testbed to Petascale, 2022
 • Misho Matsankov, Stoyan Petrov. Induced voltage modeling for a disconnected ungrounded conductor of a three-phase power line,, 2022
 • Misho Matsankov, Stoyan Petrov. Induced voltage modeling for a disconnected ungrounded conductor of a three-phase power line, 2022
 • Misho Matsankov, Stoyan Petrov. Induced voltage modeling for a disconnected ungrounded conductor of a three-phase power line,, 2022
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection Of Buildings For Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection Of Buildings For Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection Of Buildings For Energy Efficiency, 2021
 • Matsankov M, St. Petrov. Modeling of the induced voltage in a disconnected grounded conductor of a three-phase power line, 2021
 • Matsankov M, St. Petrov. Modeling of the induced voltage in a disconnected grounded conductor of a three-phase power line, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection Of Buildings For Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection Of Buildings For Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection of Buildings for Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection Of Buildings For Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection of Buildings for Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection Of Buildings For Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection of Buildings for Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection of Buildings for Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection of Buildings for Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection of Buildings for Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection of Buildings for Energy Efficiency, 2021
 • Silviya, A., Letskovska, Nikolay, A., Mollov, Eldar, D., Zaerov. Inspection of Buildings for Energy Efficiency, 2021
 • Matsankov M, St. Petrov. Modeling of the induced voltage in a disconnected grounded conductor of a three-phase power line, 2021
 • J. N. Bakardjieva, M. .I Matsankov and Svatoslav Slavov. SECTIONING OF BRANCHES OF DISTRIBUTION NETWORKS WITH CONNECTED WIND POWER PLANTS, 2020
 • J. N. Bakardjieva, M. .I Matsankov and Svatoslav Slavov. SECTIONING OF BRANCHES OF DISTRIBUTION NETWORKS WITH CONNECTED WIND POWER PLANTS , 2020
 • R. Simionov, S. Mollova* and R. Dolchinkov. INTEGRATED LABORATORY COMPLEX, 2020
 • R. Simionov, S. Mollova and R. Dolchinkov. INTEGRATED LABORATORY COMPLEX, 2020
 • R. Simionov*, S. Mollova* and R. Dolchinkov*. Integrated laboratory complex, 2020
 • R. Simionov*, S. Mollova* and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex, 2020
 • R. Simionov*, S. Mollova* and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex, 2020
 • Kostadin Yotov 1, Emil Hadzhikolev 1, Stanka Hadzhikoleva 1. Influence of the price of electricity for the industry on the consumption in the economic sector in Bulgaria, 2020
 • R. Simionov*, S. Mollova* and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex , 2020
 • R. Simionov*, S. Mollova* and R. Dolchinkov. Integrated laboratory complex , 2020
 • Yuliya Zatsarinnaya, Alla Logacheva, Denis Amirov,. Contamination of Solar Panels as Factor in Selecting Location for Construction and Operation of Solar Power Plants in Russia, 2019
 • . V. Georgieva, R. Dolchinkov. Fuzzy Models for Managing a Micro Grid PV System, 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) May 2019, DOI: 10.23919/MIPRO.2019.8756654 Scopus, 2019
 • P. V. Georgieva, R. Dolchinkov. Fuzzy Models for Managing a Micro Grid PV System, 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) May 2019, DOI: 10.23919/MIPRO.2019.8756654 Scopus, 2019
 • P. V. Georgieva, R. Dolchinkov. Fuzzy Models for Managing a Micro Grid PV System, 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) May 2019, DOI: 10.23919/MIPRO.2019.8756654 Scopus, 2019
 • Plamen Stefanov Dzhevelekov, Severina Georgieva Plamen Stefanov Dzhevelekov, Severina Georgieva Dzhevelekov, Dzhevelekova. USING RENEWABLE ENERGY SOURCES TO POWER AN AUTOMOTIVE REPAIR SHOP, ГОДИШНИК БСУ, TOM XXXIX, 2019, стр.11-16, ISSN: 1311-221X, 2019
 • Plamen Stefanov Dzhevelekov, Severina Georgieva Plamen Stefanov Dzhevelekov, Severina Georgieva Dzhevelekov,Dzhevelekova. USING RENEWABLE ENERGY SOURCES TO POWER AN AUTOMOTIVE REPAIR SHOP,ГОДИШНИК БСУ, TOM XXXIX, 2019, стр.11-16, ISSN: 1311-221X, 2019
 • Krassimir Zlatev, Georgi Kirilov. USE OF DIGITAL DEVICES FOR THE REGISTRATION OF METEOROLOGICAL EXPRESSIONS, ГОДИШНИК БСУ, TOM XXXIX, 2019, стр.248-252, ISSN: 1311-221X, 2019
 • Krassimir Zlatev, Georgi Kirilov,. SE OF DIGITAL DEVICES FOR THE REGISTRATION OF METEOROLOGICAL EXPRESSIONS, ГОДИШНИК БСУ, TOM XXXIX, 2019, стр.248-252, ISSN: 1311-221X, 2019
 • Krassimir Zlatev, Georgi Kirilov. USE OF DIGITAL DEVICES FOR THE REGISTRATION OF METEOROLOGICAL EXPRESSIONS, ГОДИШНИК БСУ, TOM XXXIX, 2019, стр.248-252, ISSN: 1311-221X, 2019
 • Plamen Hinkov,Angelo Aristotelov, Eldal Zaеrоv. PV PANEL THERMO-VISION DIAGNOSTICS, ГОДИШНИК БСУ, TOM XXXIX, 2019, стр.101-106, ISSN: 1311-221X, 2019
 • Radoslav Simionov, Kaloyan Totev, Hrusav Hrusafov. IOT IN ADVANTAGE OF THE UNIVERSITY, ГОДИШНИК БСУ, TOM XXXIX, 2019, стр.87-92, ISSN: 1311-221X, 2019
 • маг. Инж. Николай Димитров Паунков. Дисертационен труд за присъждане на образователна степен "Доктор" на маг. Инж. Николай Димитров Паунков, катедра "Електротехника" - ТУ-София, филиал Пловдив, Тема: Виртуална лаборатория за изследване на слънчеви енергопреобразуващи системи, н.р. проф.д-р Стефка Неделчева, стр. 169, 2019, 2019
 • Radoslav Simionov, Kaloyan Totev, Hrusav Hrusafov. IOT IN ADVANTAGE OF THE UNIVERSITY, ГОДИШНИК БСУ, TOM XXXIX, 2019, стр.87-92, ISSN: 1311-221X, 2019
 • Plamen Stefanov Dzhevelekov, Severina Georgieva DzhevelekovaPlamen Stefanov Dzhevelekov, Plamen Stefanov Dzhevelekov, Severina Georgieva Dzhevelekov, Dzhevelekova. USING RENEWABLE ENERGY SOURCES TO POWER AN AUTOMOTIVE REPAIR SHOP, ГОДИШНИК БСУ, TOM XXXIX, 2019, стр.11-16, ISSN: 1311-221X , 2019
 • P. V. Georgieva, R. Dolchinkov. Fuzzy Models for Managing a Micro Grid PV System, 2019
 • . Control and optimization of alternate electrical power system with renewable energy sources), 2016, 33(12):1555-156, ISSN 1000-8152 1(“973”??)(2012CB215203), 2018
 • Радослав Симионов. Радослав Симионов, СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГОВИ РЕШЕНИЯ В СГРАДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, Годишник , 2018, под печат, 2018
 • Радослав Симионов. Радослав Симионов, СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГОВИ РЕШЕНИЯ В СГРАДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, Годишник , 2018, под печат, 2018
 • Радослав Симионов. Радослав Симионов, СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГОВИ РЕШЕНИЯ В СГРАДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, Годишник , 2018, под печат, 2018
 • Радослав Симионов. Радослав Симионов, СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИНЖЕНЕРИНГОВИ РЕШЕНИЯ В СГРАДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, Годишник , 2018, под печат, 2018
 • Елдар Заеров. Елдар Заеров, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕРОВСКИТА В СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГЕТИКА Годишник , 2018, под печат , 2018
 • маг. Никола И. Иванов, доц. д-р Пенка В. Георгиева. маг. Никола И. Иванов, доц. д-р Пенка В. Георгиева, МЕТОДИКА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА МАЛКИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ Годишник БСУ, 2018, под печат , 2018
 • маг. Никола И. Иванов, доц. д-р Пенка В. Георгиева. маг. Никола И. Иванов, доц. д-р Пенка В. Георгиева, МЕТОДИКА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА МАЛКИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ Годишник БСУ, 2018, под печат , 2018
 • Радостин Димитров, Тони Ганчев, Благовест . Радостин Димитров, Тони Ганчев, Благовест Рачев, СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕСТЕНИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ ОТ БСУ, 2017
 • Pavlik Rahnev, Dimitrina Kiryakova, Silviya Letskovska,. Pavlik Rahnev, Dimitrina Kiryakova, Silviya Letskovska, ORGANIC PIEZO MATERIALS AND APPLICATION IN CLODES, 2017
 • Pavlik Rahnev, Dimitrina Kiryakova, Silviya Letskovska,. Pavlik Rahnev, Dimitrina Kiryakova, Silviya Letskovska, ORGANIC PIEZO MATERIALS AND APPLICATION IN CLODES, 2017
 • Радостин Димитров, Тони Ганчев, Благовест Рачев. Радостин Димитров, Тони Ганчев, Благовест Рачев, СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕСТЕНИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ ОТ БСУ, ISSN: 1311-221-X, БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017, стр. 236-245, 2017
 • Радостин Димитров, Тони Ганчев, Благовест Рачев. Радостин Димитров, Тони Ганчев, Благовест Рачев, СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕСТЕНИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ ОТ БСУ, ISSN: 1311-221-X, БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017, стр. 236-245, 2017
 • Радостин Димитров, Тони Ганчев, Благовест Рачев. СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕСТЕНИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ ОТ БСУ, 2017
 • Радостин Димитров, Тони Ганчев, Благовест Рачев. СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕСТЕНИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ ОТ БСУ, ISSN: 1311-221-X, БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017, 2017
 • Georgi Jetchev. TACKLING BOOM AND BUST IN THE RENEWABLE ENERGY SECTOR: THE CASE OF BULGARIA Submitted to Central European niversity, 2016
 • Гинко Георгиев и Силвия Лецковска. Гинко Георгиев и Силвия Лецковска, Изследване на възможни причини за аварии на асинхронно електро задвижване, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г, Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-28-0, , стр. 513-520, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2016
 • Гинко Георгиев и Силвия Лецковска. Гинко Георгиев и Силвия Лецковска, Изследване на възможни причини за аварии на асинхронно електро задвижване, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г, Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-28-0, , стр. 513-520, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2016
 • Гинко Георгиев и Силвия Лецковска. Гинко Георгиев и Силвия Лецковска, Изследване на възможни причини за аварии на асинхронно електро задвижване, Юбилейна научна конференция с международно участие"Новата идея в образованието", БСУ, 20-21 септември 2016 г, Сборник доклади, ISBN 978-619-7126-28-0, , стр. 513-520, Печатница „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, 2016
 • Ginko Georgiev, Silvija Letskovska. Ginko Georgiev, Silvija Letskovska, Study Of Possible Causes Of Failure Asynchronous Motors, Списание „Компютърни науки и комуникации”, ISBN 978-619-7126-57-0, Vol 5 № 2 (2016), БСУ, Бургас, 2016
 • Ginko Georgiev, Silvija Letskovska. Ginko Georgiev, Silvija Letskovska, Study Of Possible Causes Of Failure Asynchronous Motors, Списание „Компютърни науки и комуникации”, ISBN 978-619-7126-57-0, Vol 5 № 2 (2016), БСУ, Бургас, 2016
 • Ginko Georgiev, Silvija Letskovska. Ginko Georgiev, Silvija Letskovska, Study Of Possible Causes Of Failure Asynchronous Motors, Списание „Компютърни науки и комуникации”, ISBN 978-619-7126-57-0, Vol 5 № 2 (2016), БСУ, Бургас, 2016
 • ????????????. ????????????(Control and optimization of alternate electrical power system with renewable energy sources), 2016, Journal of Control Theory and Application, 33(12):1555-1556, ISSN 1000-8152 1 , 10.7641/CTA.2016.60660???????????? (“973”??)(2012CB215203)???????? ??????????????? ?? ??·?? http://jcta.alljournals.ac.cn/cta_cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=CCTA160660&flag=1 Фонд Проект: Фонд Проект: Национален фонд за научни изследвания на младите хора (51325702), Проект за научни и технологични проекти на Грид Корпорейшън (Технически модел и метод за цялостно оценяване за планиране на електроенергийната система с мащабно производство на нова енергия) , 2016
 • Кан Чунцин, Дю Ершун, Джан Нинг, Чен Цисин, Хуан Вей, У Шенгю. ???????????:?????, Renewable Energy Trading in Electricity Market: Review and Prospect???,???,??,???,??,???.???????????:?????[J].??????,2016,10(3):16-23 Кан Чунцин, Дю Ершун, Джан Нинг, Чен Цисин, Хуан Вей, У Шенгю.Участие на възобновяема енергия в енергийния пазар: преглед и перспективи [J]. ,10 ?? ??, 2016,10 (3): 16-23. https://nfdwjs.csg.cn/nfdwjs/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603001608&flag=1 ??????????????? ?ICP?12051072?-1 Авторско право "Южна енергийна мрежа" списание magazine ICP 5 12051072 ? -1 , 2016
 • Димитър Тодоров, Керемедчиев Недко, Насков Ралев, Стоян Димитров Ефремов. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СГРАДА , 2016
 • Димитър Тодоров, Керемедчиев Недко, Насков Ралев, Стоян Димитров Ефремов. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СГРАДА , , 2016
 • Лиу Дживей, Уан Уей, Ху Янг, Лиу Дънан, Ли Минянг). (Control and optimization of alternate electrical power system with renewable energy sources), 2016, Journal of Control Theory and Application, 33(12):1555-1556, , 2016
 • Г. Георгиев. Възможно решение за ретрофит на електрозадвижване на елеватор,НК с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието",Бургас, 2015, 2015
 • Г. Георгиев. Енергиен мениджмънт на електроснабдителната система на фирма "Пластмасови изделия - АД-Средец, НК с МУ "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието",Бургас, 2015 , 2015
 • Г. Георгиев. Възможно решение за ретрофит на електрозадвижване на елеватор, НК с международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", , 2015
 • Lyudmila Borisova, Dimitrina Kiryakova and Atanas Atanassov. Lyudmila Borisova, Dimitrina Kiryakova and Atanas Atanassov, Electrical Properties of Piezo Organic Materials and Application, ICEST 2014, Serbia, Proceedings of Papers, Volume 2, p.450-454, ISBN: 978-86-6125-109-2, Printed by: NAIS PRINT Design, Nis, Serbia, 2014
 • Антонио Цачев. Антонио Цачев, Черно море като възобновяем източник на енергия, Годишник Студентско научно творчество, т. ХХVIII, ISSN: 1311-221-X 2013, стр. 458-464, издателство Експрес - Габрово, 2013
 • Егор Гальцев Михайлович, Артем Тарасов Петрович, Евгений Долганов Александрович, Eльдар Заеров Динарович. ТЕСЛА- ТЕОРИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТ, 2013
 • Егор Гальцев Михайлович, Артем Тарасов Петрович, Евгений Долганов Александрович, Eльдар Заеров Динарович. ТЕСЛА- ТЕОРИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТ, 2013
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, . Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, 2012
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, . Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, 2012
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, . Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, 2012
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, . Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, 2012
 • Ст. Моллова, Г. Николова, С. Лецковска, . Енергоефективно светодиодно осветление с възобновяем източник на енергия, 2012
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, . Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, 2012
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев. С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, стр. 256-264, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, 2012
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев. С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, стр. 256-264, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, 2012
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев. С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, стр. 256-264, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, 2012
 • С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев. С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, стр. 256-264, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, 2012
 • Ст. Моллова, Г. Николова, С. Лецковска. Ст. Моллова, Г. Николова, С. Лецковска, Енергоефективно светодиодно осветление с възобновяем източник на енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, стр. 264-271, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, 2012
 • Ст. Моллова, Г. Николова, С. Лецковска. Ст. Моллова, Г. Николова, С. Лецковска, Енергоефективно светодиодно осветление с възобновяем източник на енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X, стр. 264-271, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, 2012
 • Borislav Georgiev Naydenov ; Antim Hristov Yordanov ; Aleksandar Petrov Milev. Borislav Georgiev Naydenov ; Antim Hristov Yordanov ; Aleksandar Petrov Milev. Analysis of the properties of thin poly crystalline layers used in solar photocells, 012 20th Telecommunications Forum (TELFOR 2012): Belgrade, Serbia, 20 - 22 November 2012 Page(s):963-- 966 Publisher:IEEE ISBN:9781467329835 IEEE Catalog Number: CFP1298P-PRT, INSPEC Accession Number: 13265103 https://ieeexplore.ieee.org/document/6419369/references , 2012
 • С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова. С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова, Специфични особенности при тарифиране на електрическата енергия, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, ISSN: 1311-221-X, стр. 33-36, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово., 2011
 • С. Лецковска. С. Лецковска, Научно-технически методи за криминалистично изследване на материали, вещества и изделия, Годишник БСУ, ТОМ XXV, 2011, ISSN: 1311-221-X, стр. 27-33, Печат: ЕКС-ПРЕСООД - Габрово., 2011
 • Марева Д., Е. Марев. Марева Д., Е. Марев, Изследване на чувствителността на LLCC инвертор за индукционно нагряване, Конференция с международно участие: “Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения”, проведена на 24 и 25 юни 2011 г., БСУ.,ISBN 978-954-9370-80-5 стр. 133-140, Печат: ЕКС-ПРЕСООД – Габрово, 2011
 • Димитър Парашкевов. Димитър Парашкевов, Вакуумно получаване на ниско и високоомни резистивни слоеве, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", София, ТУ, 2008 Технология на електронното производство (по отрасли) Диплома No/дата: 32795 / 12.01.2009, утвърдено с Протокол No/дата: 13 / 10.11.2008 , 2008
 • Георгиев П. Георгиев П., Електронни регулатори за електрозадвижване, Университетско издателство „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – Габрово, 2007, ISBN 954 – 683 – 103 – 4., 2007 г., 120 с, 2007
 • Юдов Д., А. Димитров. Юдов Д., А. Димитров, Изследване на фактора на мощност на понижаващ конвертор, 2004
 • С. Лецковска. Цитиран в автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” на тема: „Влияние на траекторията на натоварване върху пределната степен на пластично формоизменение на листов метал в условията на двумерно напрегнато състояние” С. Лецковска, София, 2003 г., 2003
 • Радослав Симионов, Велизар Тодоров. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 0