Матури и приемни изпити

За всички специалности приемът е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури). Можете да кандидатствате също и с приемен изпит в БСУ или с оценка от приемен изпит, положен в друг университет. За специалност „Право” приемните изпити са по български език и по история на България.

 

Какво съдържа тестът по български език:

 • Първата задача е за проверка на правописа на отделни думи и форми. Тя съ­дър­­­жа 60 словоформи. Някои от тях са из­­пи­са­ни правилно, а някои - погрешно. Кандидат-студентите трябва да под­чертаят с права линия само верните. 
 • Втората задача включва изречения, в които са допуснати гра­мати­чес­ки и правописни грешки от различен характер  Изре­че­ния­та се преписват, като се отстраняват до­пус­на­тите грешки. 
 • Третата задача е пунктуационна. Текстът се преписва, като се пос­та­­вят пропуснатите препинателни знаци, без да се променят границите на изреченията. 
 • Продължителността на изпита е 3 часа. Примерни тестове по български език - Вариант 1 , Вариант 2  

 

Какво съдържа тестът по история на България:

 • Първата част включва 33 въпроса от т. нар. задачи с избираем (или структуриран) отговор. Чрез тях се цели да бъдат проверени знанията на кандидат-студентите за определени факти, събития, явления, процеси и личности от историята на българите, а също уменията им да се ориентират в някои важни исторически термини и понятия
 • Втората част се състои от съществен въпрос от българското минало, на който кандидат-студентите трябва да дадат свободен писмен отговор в обем до три страници. Целта е да бъдат проверени уменията им да изложат съответстващи на въпроса исторически факти и събития, да ги анализират и да формулират убедителни изводи.
 • Продължителността на изпита е 4 часа. Примерен тест

Какво съдържа тестът СТОП:

 • СТОП е абревиатура на Студентския тест за обща подготовка. Създаден e от БСУ по подобие на теста SAT и проверява способността за бързо, адаптивно и логическо мислене.
 • Съдържа три раздела – езикови, математически и логически задачи. Всеки верен отговор носи 1 точка.
 • Времето за решаване на теста е 60 минути, като целта е да се постигнат максимален брой точки за кратко време.
 • Примерни СТОП тестове – Вариант 1  и Вариант 2 

 

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg