Приключили процедури

Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове)"

Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове)", 1.3 обявен в ДВ, бр. 1/ 3 януари 2017 г.   Рецензия от проф. д-р Здравко Лалчев Рецензия от проф. д-р Марга Георгиева Рецензия от проф. д-р Румен Вълчев Становище…