Кандидатстване за евростипендии – от 8 декември до 13 януари

Кандидатстване за евростипендии – от 8 декември до 13 януари

От 8 декември 2014 г. започва кандидатстването за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2014-2015 г. Средствата са осигурени по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

За стипендия за зимния семестър могат да кандидатстват всички действащи студенти от редовно обучение, с изключение на студентите от първи курс. Студентите от първи курс ще могат да кандидатстват от втория семестър на текущата учебна година.
Стипендиите са два вида: стипендии за успех  - до 600 лв. на семестър и специални стипендии за участие в научни или практически разработки - по 200 лв. на семестър.
За стипендия за успех могат да кандидатстват студентите, които са положили успешно всички изпити по учебен план и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00.
За специална стипендия могат да кандидатстват студентите, които са положили успешно всички изпити по учебен план, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които през текущия или предходния семестър имат участие в научноизследователски или практически разработки.
Кандидатстването става в срок до 13.01.2015 г. онлайн, в интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.
За да участват в класирането, студентите трябва да представят в БСУ, стая 19 разпечатан формуляр за кандидатстване за стипендия. Кандидатите за специална стипендия трябва да представят и копие на документ, удостоверяващ участието им в научноизследователски или практически разработки. 
Подробна информация относно условията за кандидатстване и класиране за европейска стипендия може да намерите в интернет страницата на БСУ, раздел Студентски стипендии , както и в интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.

За контакти:
Димитричка Цонева
Мария Апостолова – Андреева
Тел. + 359 56 900 419
+ 359 56 900 449
БСУ, стая 19
mapostolova@bfu.bg
delovod@bfu.bg