За първа година дистанционно обучение в БСУ

За първа година дистанционно обучение в БСУ

В навечерието на откриването на новата академична година и следвайки философията за новата идея в образованието в Бургаския свободен университет за първа година стартира магистърска програма в дистанционна форма на обучение.

Новата магистърска програма „Публични комуникации и социална психология“ е от каталога на магистърските програми на Центъра по хуманитарни науки и е част от реализацията на проект № BG051PO001-4.3.04-003 „Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
За целите на дистанционното обучение в Университета функционира Университетски център за дистанционно обучение и цялостна система за дистанционно обучение, базирана на средата Moodle.  В платформата изцяло са разработени и ситуирани дистанционните курсове по учебния план на магистърската програма.
Функционира и УЕБ-сайта на Центъра  http://ucdo.bfu.bg,  чрез който настоящи и бъдещи студенти и ползватели на услугите на Центъра ще имат възможност да се информират както за дейностите на студентите, така и за курсовете за допълнително обучение в дистанционна форма.
Вече са реализирани първите дистанционни курсове за външни потребители по: Обучение по математика в 3D  среда; Инструменти за ефективен офис мениджмънт, Поведенческа (бихевиористична) икономика, Развитие на умения за онлайн преподаване и обучение.
Университетският център за дистанционно обучение при БСУ има разработени над 20 курса за всички, които искат да осъвременят и повишат своите професионални компетенции или да придобият нови.
Процесът на дистанционно обучение е осигурен методически, административно и информационно, включително чрез виртуална библиотека, електронно хранилище, виртуална лаборатория, виртуална учебна зала, учебни компоненти, електронни услуги за администриране и обучение в дистанционна форма.