Международна конференция „Право, сигурност и културно-историческо наследство”

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „Право, сигурност и културно-историческо наследство”, която ще се проведе в периода 28-30 август 2023 г. В рамките на конференцията ще бъдат обособени четири панела:

  1. Сигурност и политика на Европейския съюз;
  2. Гражданскоправни, административни и наказателноправни аспекти на сигурността;
  3. Социално-икономически аспекти на сигурността;
  4. Правни аспекти на опазване на културно-историческото наследство

Работните езици на конференцията ще бъдат български, руски и английски.

 

Организационен комитет:

Проф. д-р Милен Балтов
Проф. д.н. Мария Нейкова
Проф. д.н. Гошо Петков
Проф. д-р Евгени Манев
Доц. д-р Славка Димитрова
Доц. д-р Анна Чолакова
Доц. д-р Евгения Николова
Prof. DSc. Sonia Kosiciarova

 

Важни срокове:

  • Регистрация за участие и анотация – 15 август 2023 г.
  • Заплащане на такса (при ранно записване) – 11 август 2023 г.
  • Заплащане на такса –  до 20 август 2023 г.
  • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 2 октомври 2023 г.

 

Технически изисквания

Регистрация:

Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма ТУК! При участие с доклад въвеждането на анотация на английски език е задължително изискване за успешна регистрация. Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи. Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията, на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес.

Всички доклади следва да бъдат представени в Word формат, Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват авторът(ите), институцията и адресът на ел. поща.

Изпращането на докладите и отправянето на въпроси свързани с Конференцията следва да се отправят на lawconf@bfu.bg.

Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД .

 

Такси за правоучастие:

Таксата правоучастие е в размер на 90 лв., а при ранна регистрация – до 11 август 2023г.– 70 лв., преведени по сметка на БСУ:
IBAN: BG50BUIN78551080025816;
BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ
основание: участие в конференция; Име на участника, институция.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.