СТУДЕНТИ

Студенти в БСУ

СТУДЕНТСКИ ТАКСИ

Таксите за обучение са семестриални, като студентите могат да се възползват от намаление на базовата семестриална такса в зависимост от студентския си и социален статус и от избраната схема на плащане. Таксите могат да бъдат заплатени еднократно в пълен размер или разсрочено – на две равни вноски. Размерът на таксата при еднократно плащане е по-нисък с до 9% спрямо общия размер на вноските по разсрочено плащане.

Повече информация  

 

СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ

Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти. Той е гарантиран от държавата, без обезпечение, нисколихвен, без такси и с гратисен период до една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит. Студентските кредити се отпускат по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Повече информация  

 

СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ

Средствата за стипендии, изплащани на студентите от Бургаския свободен университет, са осигурени по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цел на проекта е студентите да се насърчават да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.

Повече информация  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

Бургаският свободен университет провежда ежегодно Национална конференция за студентско научно творчество, в която участие вземат студенти и докторанти от БСУ и останалите висши училища в страната. Конференцията се провежда всяка година през месец март и е в направленията: Право и политика; Администрация и управление; Финанси и счетоводна отчетност; Маркетинг и мениджмънт; Международни икономически отношения; Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика); Психология; Социални дейности; Техники и технологии; Информатика; Възобновяеми енергийни източници. В рамките на студентската научна конференция БСУ провежда конкурс за преподавател от БСУ с ръководство на най-много и качествено разработени и защитени реферати.

Повече информация  

 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на студентите в Бургаския свободен университет, действащ съгласно Закона за висшето образование. Устройството, управлението и дейността му се уреждат с Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет в БСУ. Съветът включва представители на студентите от всички центрове в БСУ и цели да защитава принципите на доброволност, равнопоставеност, ефективност и полезност на висшето образование, както и утвърждаването на университетската автономия.

Повече информация  

 

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Бургаският свободен университет стимулира студентите за високи постижения и социално реализиране, като създава среда за развитие и изява на техните качества. БСУ поощрява и подпомага финансово и организационно всяка идея, подкрепяща успехите на своите студенти, развиваща конкуретните им професионални предимства и формираща активна и ефективна студентска общност. По идея на студентите в БСУ са създадени студентска PR агенция, различни клубове, ателиета, издания, които отразяват техните интереси и имат за цел да развиват таланта и способностите им, практическите им умения и да ги подготвят за успешна кариера.

Повече информация