Административни такси

Заповед

№ ФСО-46 от 09.03.2016 год.
На основание чл.12, т.8"д" от Правилника за дейността на БСУ определям следните такси за:

 

1. Издаване на документ за студентско състояние (уверение, служебна бележка)
1.1. на български език 10,00 лева
1.2. на чужд език 80,00 лева
2. Издаване на документ за резултатите от обучението (академична справка):
2.1. на завършили студенти  -  на български език 160,00 лева
2.2. на завършили студенти  - на чужд език 210,00 лева
2.3. за преместване в друга специалност или форма на обучение в БСУ, за кандидатстване в магистърски програми в БСУ или за кандидатстване за стипендия  (на български език) 60,00 лева
3. Издаване на дубликат на изгубен или унищожен документ:
3.1. на диплома 250,00 лева
3.2. на друг документ 60,00 лева
4. Експресно издаване на диплома 280,00 лева
4.1 Заверка на диплома за висше образование, издадена от БСУ 40,00 лева
5. Разрешение за преместване:
5.1. в друга специалност 220,00 лева
5.2. от редовно в задочно обучение 200,00 лева
5.3. от задочно в редовно обучение 50,00 лева
5.4. от друго висше училище в БСУ 200,00 лева
5.5. от БСУ в друго висше училище 1100,00 лева
6. Възстановяване на студентски права и/или презаписване 80,00 лева
7. Явяване на изпит:
7.1. семестриален изпит при условията на допълнителна сесия (ликвидация), вкл. за повишаване на оценка 50,00 лева
7.2. семестриален изпит пред комисия 100,00 лева
7.3. държавен изпит, вкл. за повишаване на оценка  и дипломна защита - поправка и ликвидация 250,00 лева
7.4. държавен изпит, вкл. за повишаване на оценка - за чуждестранни студенти 300,00 евро
7.5. явяване на допълнителен семестриален изпит - за чуждестранни студенти 50,00 евро
7.6. явяване на допълнителен изпит по български език - за чуждестранни студенти 100,00 евро 
8. Участие в кандидатстудентски конкурс:
8.1. с един изпит 35,00 лева
8.2. с два изпита 55,00 лева
8.3. с три изпита 70,00 лева
8.4. с четири изпита 80,00 лева
9. Участие в кандидатстудентски конкурс по документи 30,00 лева
10. Признаване на оценка от държавен зрелостен изпит (матура) 30,00 лева
11. Издаване на документ (служебна бележка):
11.1. За резултатите от кандидатстудентските изпити 90,00 лева
11.2. За резултатите от класирането 450,00 лева

 

Настоящата заповед отменя заповед № ФСО 01/07.01.2010 г. вкл. всички последващи заповеди в допълнение и изменение.