Семестриални такси и намаления

Заповед ФСО-48 от 12.02.2018 г.; Заповед ФСО-143 от 11.10.2019 г.; Заповед ФСО-41 от 14.02.2020 г.; Заповед ФСО-79 от 20.07.2021 г.; Заповед ФСО-87 от 16.05.2022 г.

На основание чл.12  от Правилника за дейността на Бургаския свободен университет:

І. Определям следния размер на семестриалните такси за студентите в БСУ:

Програма, обучение и специалност   Еднократно заплащане Разсрочено заплащане
1. Бакалавърски програми    
Редовно обучение 1300,00 лв. 2 вноски по 700,00 лв.
Задочно обучение 1150,00 лв. 2 вноски по 615,00 лв.
     
2. Специалност „Право”    
Редовно обучение 1500,00 лв. 2 вноски по 800 лв.
Задочно обучение  1400,00 лв. 2 вноски по 740 лв.
     
3. Магистърски програми    
Всички специалности и форми на обучение с изкл. на спец. "Право" и спец. "Здравен мениджмънт" 1150,00 лв. 2 вноски по 615,00 лв.
Спец. "Здравен мениджмънт" 1330,00 лв. 2 вноски по 715,00 лв.
     
4. За разработка и защита на дипломна работа – всички специалности, ОКС и форми на обучение   1150,00 лв. 2 вноски по 615,00 лв.
     
5. Семестриални такси за чуждестранни студенти    
За всички специалности, редовно обучение 1500 евро  
За всички специалности, задочно обучение 1200 евро  
За езикова и специализирана подготовка 1200 евро  
     
6. При студентска мобилност и трансфер на образователни кредити, размерът на доплащането при допълнителни кредити и на дължимата семестриална такса при признаване на кредити да се изчислява на основата на броя изучавани кредити за семестъра със следната стойност на един кредит:
  • 50,00 лева за всички специалности, ОКС и форми на обучение;
  • 50,00 евро за чуждестранни студенти с такса по т. 5.

 

ІІ. Определям следния ред за намаляване на семестриалните такси:

 

1. Намалена семестриална такса, равняваща се на 80% от семестриалната такса за всяка специалност, да заплащат следните студенти:

  • Братя, сестри или родители от едно семейство и съпрузи, ако се обучават едновременно в БСУ. Тези студенти представят документи, удостоверяващи семейната връзка между тях.
  • Работещите на основен трудов договор в БСУ, както и деца или съпрузи на работещи на основен трудов договор в БСУ. Тези студенти представят служебна бележка от ФСО.
  • Обучаващите се едновременно в две специалности. Тези студенти представят молба до Ректора, която се заверява от инспекторите в УО. Такива студенти се обучават по учебния план на випуска и за тях не се съставя индивидуален учебен план с намаления на семестриалната такса по него. Обучаващите се по втора специалност в ОКС „Бакалавър” заплащат намалена с 20% семестриалната такса и след завършването на първата специалност.

2. Студентите, които отговорят на повече от едно от условията на т. 1., могат да ползват намаление на семестриалната такса само по едно от тях.

3. Студентите, които имат право на намалена такса по реда на т. 1. и едновременно с това се обучават по индвидуален учебен план с намаление на семестриалната такса за семестъра по него, могат да ползват само едното намаление. В тези случаи студентите ползват по-голямото от двете намаления.

4. Студентите, ползващи намаление на семестриалната такса по реда на т. 1., следва да заплащат семестриална такса еднократно.

 

ІІІ.  На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер на:

- 1,70 лева за всеки просрочен ден при еднократно заплащане на таксата;

- 0,90 лева за всеки просрочен ден при разсрочено заплащане на таксата на две вноски.

 

ІV. При отказ на студента от обучение в БСУ внесена такса да се възстановява съгласно чл.55 ал.3 и ал.4 от Правилника за дейността на БСУ само, ако семестриалната такса е внесена еднократно в пълен размер.

Настоящата заповед отменя заповеди №ФСО80/15.08.2014 г. и всички последващи заповеди за изменения и допълнения.