Семестриални такси и намаления

Размер на семестриалните такси и вноските по разсрочено плащане
(Заповед №ФСО80 от 15.08.2014г. на Президента на БСУ)

Програма, обучение и специалност   еднократно заплащане Разсрочено заплащане
1. Бакалавърски програми    
Редовно обучение 1000 лв. 2 вноски по 550 лв.
Задочно обучение 850 лв. 2 вноски по 465 лв.
     
2. Специалност „Право”    
Редовно обучение 1100 лв. 2 вноски по 600 лв.
Задочно обучение – І, ІІ, ІІІ, ІV курс 1000 лв. 2 вноски по 550 лв.
Задочно обучение – V курс 950 лв. 2 вноски по 515 лв.
     
3. Магистърски програми    
с двугодишен курс на обучение – І година 850 лв. 2 вноски по 465 лв.
с двугодишен курс на обучение – ІІ година 920 лв. 2 вноски по 500 лв.
с едногодишен курс на обучение - всички програми с изключение на случаите по т. 3.4. 920 лв. 2 вноски по 500 лв.
Магистърски програми с едногодишен курс за КСТ след КТКМ и за КТКМ след КСТ   1050 лв. 2 вноски по 565 лв.
4. За разработка и защита на дипломна работа – всички специалности, степени и форми на обучение   920 лв. 2 вноски по 500 лв.
5. Семестриални такси за чуждестранни студенти    
За всички специалности, редовно обучение 1500 евро  
За всички специалности, задочно обучение 1200 евро  
За езикова и специализирана подготовка 1200 евро  
6. При студентска мобилност, трансфер и признаване на образователни кредити, размерът на допълнителната или намалена семестриална такса да се изчислява на основата на стойността от:
 • 35,00 лева за един кредит при еднократно заплащане на таксата
 • 40,00 лева за един кредит при разсрочено заплащане на таксата на две равни вноски
 • 50,00 евро за един кредит за студентите, които заплащат такса по т. 5.

 

Ред за намаление на семестриалните такси:

 1. Намалена семестриална такса, равняваща се на 2/3 от семестриалната такса за всяка специалност, да заплащат следните студенти:
  • Братя, сестри или родители от едно семейство и съпрузи, ако следват едновременно в БСУ. Тези студенти представят документи, удостоверяващи семейната връзка между тях.
  • Работещите на основен трудов договор в БСУ, както и деца или съпрузи на работещи на основен трудов договор в БСУ. Тези студенти представят служебна бележка от ФСО.
  • Студенти с трайно намалена или загубена работоспособност (инвалидност) със степен над 90% (първа група). Тези студенти представят решение на ТЕЛК.
  • Обучаващите се едновременно в две специалности от различни професионални направления в ОКС „Бакалавър” или спец. „Право” и обучаващите се едновременно в две специалности в ОКС „Магистър”. Тези студенти представят молба, която се заверява от  инспекторите в УО.  Такива студенти се обучават по учебния план на випуска и за тях не се съставя индивидуален учебен план с намаления на семестриалната такса по него. 
 2. Студенти, които се обучават по втора специалност от същото професионално направление в ОКС „Бакалавър”, се записват по индивидуален учебен план с допълнителни кредити за дисциплините от втората специалност. Допълнителните кредити за дисциплините от втората специалност се заплащат с намаление в размер на 1/3.
 3. Студентите, които отговорят на повече от едно от условията на т. 1 и т. 2., могат да ползват намаление на семестриалната такса само по едно от тях. 
 4. Студентите, които имат право на намалена такса по реда на т. ІІ и едновременно с това се обучават по индивидуален учебен план с намаление на семестриалната такса за семестъра по него, могат да ползват само едното намаление. В тези случаи студентите ползват по-голямото от двете намаления. 
 5. Студентите, ползващи намаление на семестриалната такса по реда на т. ІІ, следва да заплащат семестриална такса еднократно в пълен размер.

На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер на:
- 1,70 лева за всеки просрочен ден при еднократно заплащане на таксата;
- 0,90 лева за всеки просрочен ден при разсрочено заплащане на таксата на две вноски.

При отказ на студента от обучение в БСУ внесена такса да се възстановява съгласно чл.56 ал.3 от Правилника за дейността на БСУ само ако семестриалната такса е внесена еднократно в пълен размер.