Срокове за плащане

Ред и график за внасяне на студентските такси за летен семестър на учебната 2014-2015 година
(извлечение от Заповед №ФСО144 от 16.12.2014 г.на Президента на БСУ)

І. Еднократно плащане

1. Редовно обучение – всички специалности и курсове 04.03 – 20.03.2015 г. вкл.
   
2. Задочно обучение:  
Център по икономически и управленски науки  
 • Бакалавърски програми – всички специалности и курсове
16.02 – 27.02.2015 г. вкл.
 • Магистърски програми – всички специалности и курсове
16.02 – 27.02.2015 г. вкл.
   
Център по юридически науки  
 • Специалност „Право" – всички курсове
02.02 – 13.02.2015 г. вкл.
 • Бакалавърски програми – всички специалности и курсове
16.02 – 27.02.2015 г. вкл
 • Магистърски програми – всички специалности и курсове
16.02 – 27.02.2015 г. вкл
   
Център по хуманитарни науки  
 • Бакалавърски програми – всички специалности и курсове
23.02 – 06.03.2015 г. вкл.
 • Магистърски програми - всички специалности и курсове
09.02 – 20.02.2015 г. вкл.
   
Център по информатика и технически науки  
 • Бакалавърски програми – всички специалности, І курс
16.02 – 20.02.2015 г. вкл
 • Бакалавърски програми – всички специалности, ІІ и ІІІ курс
23.02 – 27.02.2015 г. вкл
 • Бакалавърски програми – всички специалности, ІV курс
04.03 – 09.03.2015 г. вкл
 • Магистърски програми – всички специалности и курсове
09.03 – 13.03.2015 г. вкл.
  3. Дистанционно обучение  
Център по хуманитарни науки  
Магистърски програми - всички специалности и курсове 09.02 – 20.02.2015 г. вкл.
   
4. Магистърски програми – дипломанти от летен семестър, всички специалности и форми на обучение   04.03 – 20.03.2015 г. вкл.

 

ІІ. Разсрочено плащане

 

Първа вноска – всички специалности, курсове и степени в сроковете по т. І.
Втора вноска:  
1. Редовно обучение  
всички специалности с изключение на  ІV к., ОКС Бакалавър 11.05 – 22.05.2015 г. вкл.
всички специалности, ІV курс, ОКС Бакалавър 14.04 – 24.04.2015 г. вкл.
   
1.    Задочно обучение – всички специалности, курсове и степени 14.04 – 24.04.2015 г. вкл.
   
2.    Дистанционно обучение – всички курсове, ОКС Магистър 14.04 – 24.04.2015 г. вкл.
   
3.    Дипломанти от летен семестър, магистърски програми 11.05 – 22.05.2015 г. вкл.

 


Внесената семестриална такса да се възстановява при отказ на студента от обучение в БСУ след подаване на молба до Ректора, в срокове и размери съгласно чл.56, ал.3 от Правилника за дейността на БСУ, както следва:
 

Семестриалните такси да се внасят в офиса на „Алианц Банк България” – клон Бургас в сградата на БСУ.
На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер както следва:

 • 1,70 лева за всеки просрочен ден при еднократно заплащане на таксата;
 • 0,90 лева за всеки просрочен ден при разсрочено заплащане на таксата на две вноски.

 

 • 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
 • 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
 •  след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.