Студентско кредитиране

Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти. Той е гарантиран от държавата, без обезпечение, нисколихвен, без такси и с гратисен период до една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит. Студентските кредити се отпускат по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. 


Кои студенти и докторанти могат да кандидатстват за студентски кредит? 
Всички, които отговарят едновременно на следните изисквания: 

 • български граждани, граждани на държава членка на ЕС, на държава от европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария; 
 • не са навършили 35 години; 
 • обучават се в редовна форма; 
 • нямат придобита същата образователно-квалификационна степен; 
 • не са отстранени и не са прекъснали обучението си. 

 

Кои банки отпускат студентски кредити? 

 • Студентски кредити отпускат само банките, подписали типов договор с министъра на образованието и науката: „Алианц Банк България“ АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Райфанзенбанк (България)“ ЕАД ,  „Юробанк България“ АД. 

 

Какви видове студентски кредити има? 

 • Кредит за заплащане на таксите за обучение. 
 • Кредит за издръжка. 

 

Какъв е размерът на кредита за заплащане на таксите за обучение? 

 • Размерът е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. 

 

Какъв е размерът на кредита за издръжка и кой има право на този кредит? 

 • Размерът на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя. 
 • Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър. 
 • Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. 
 • Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само единият. 

 

Какъв е размерът на лихвата? 

 • Лихвата е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7%; 
 • Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита. 

 

Какви документи се изискват при кандидатстването за отпускане на кредит? 

 • Копие от документ за самоличност; 
 • Документ, удостоверяващ качеството на студент или докторант с право да се запише за следващ семестър (Уверение за кредит, което се издава от университета.)
 • Декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен (попълва се в банката)

 

Как банката ще изплаща сумите по таксите за обучение? 

 • Кредитът за заплащане на таксите за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище; 
 • За новоприетите студенти средствата за таксата, дължима за първия семестър от обучението, се възстановяват по сметката на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ за платена такса. 

 

Как банката ще изплаща парите по кредита за издръжка? 

 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит. 

 

Кога и как студентът или докторантът ще трябва да връща кредита? 

 • Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителния план, уговорен между страните. 
 • Общият размер на кредита се погасява на равни месечни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период. Гратисният период продължава до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план.

 

Кога се отсрочва изпълнението на задълженията на кредитополучателя? 

 • При настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто – за срока, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, но за не повече от три години от датата на инвалидизиране. 
 • При записване в редовна форма на обучение за придобиване на следваща образователно-квалификационна или образователна и научна степен. 

 

Кога държавата заплаща непогасената част от общия размер на задължението? 

 • Смърт на кредитополучателя; 
 • Настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от 3 години; 
 • Раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период (това право се ползва само от единия родител). 

 

Къде да получа допълнителна информация: 

 • за кандидат-студенти – в БСУ, стая 19, тел. 056 900 419, тел. 056 900 449, priem@bfu.bg 
 • за студенти - в Учебен отдел.