Монографии
 • E. Nikolova, V. Jecheva, Chapter The Decoding Algorithms as Techniques for Creation the Anomaly Based Intrusion Detection Systems, 2009

 

Студии
 • Я. Желев, А. Тошков, Е. Николова, М. Желева, Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Резултати и продукти, разработени в рамките на проекта , Списание "Бизнес посоки" бр.1, 2015
 • Я. Желев, А. Тошков, Е. Николова, М. Желева, Бизнес конкурентноспособност чрез наука с помощта на ОТТ , Електронно списание Компютърни науки и комуникации, 2015
 • E. Nikolova, M. Neicheva, Strategic Behavior and Game Theory , STRATEGIC BUSINESS DECISIONS IN A RISKY AND RAPIDLY CHANGING ENVIRONMENT, FLAT-BURGAS, 2014
 • Желев, Тошков, Николова, Желева, Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Необходимост, концептуален модел и логическа рамка (първа част), Бизнес посоки, бр. 2, 2014

 

Статии
 • Евгения Николова, Веселина Жечева, Основни функции, роли и отговорности в напълно разгърнат център за върхови технологии, ХайТек, 2019
 • Evgeniya Nikolova, Veselina Jecheva, BASIC FUNCTIONS AND USER INTERFACE OF INNOMODEL–BUSINESS MODEL CREATION TOOL, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2019
 • Yanislav Zhelev, Evgeniya Nikolova, Mariya Monova-Zheleva, MARKET RELEVANT VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ON STANDARDIZATION IN BULGARIA - NEEDS AND REQUIREMENTS, Бизнес посоки, 2017
 • V Jecheva, E Nikolova, Some Clustering-Based Methodology Applications to Anomaly Intrusion Detection Systems, International Journal of Security and Its Applications 10 (1), 215-228, 2016
 • E. Nikolova, V. Jecheva, Classification tree and Kullback-Leibler distance-based anomaly intrusion detection approach, Компютърни науки и комуникации, том 3,№1, БСУ, 2014
 • Evgeniya Nikolova, Veselina Jecheva, An adaptive approach of clustering application in the intrusion detection systems, Open Journal of Information Security and Applications, Volume 1, Number 3, pp.1-10, 2014
 • E. Nikolova, V. Jecheva, A Semi-Supervised Clustering Methodology for Anomaly Based Intrusion Detection, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS & DATA COMMUNICATION, vol.3, No. 3, 20 Oct., 2013, pp. 40-46, 2013
 • Evaluation of the Effectiveness of Anomaly IDS Based on the Clustering Algorithm and Data Mining Techniques, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, No 3 (2013), стр.24-30, БСУ, Бургас, 2013
 • Е. Николова, В. Жечева, Оценка на ефективността на системи за откриване на нарушения, основани на класификационни дървета и разстояние на Кулбек-Лейблер, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 2, No 2 (2013), стр.62-68, БСУ, Бургас, 2013
 • Е. Николова, В. Жечева, Приложение на техники от клъстерния анализ в системите за откриване на нарушения, сп."Компютърни науки и комуникации", бр.1, стр.42-47, БСУ, Бургас, 2012
 • E.Nikolova, V. Jecheva, SOME SIMILARITY COEFFICIENTS AND APPLICATION OF DATA MINING TECHNIQUES TO THE ANOMALY-BASED IDS, Springer, Telecommunication Systems, 50 (2), 127-135, 2012
 • Evgeniya Nikolova, Veselina Jecheva, Evaluations of the Effectiveness of Anomaly Based Intrusion Detection Systems Based on an Adaptive KNN algorithm, Годишник на БСУ, 2011
 • Jecheva V., E. Nikolova, Evaluation of the Effectiveness of Anomaly IDS Based on the Max-log MAP Algorithm, Електротехника и Електроника E+E, Vol.1-2, 2009, 2009
 • Jecheva, Nikolova, Classification trees as a technique for creating anomaly-based IDS, Serdica Journal of Computing, 2009
 • V. Jecheva, E. Nikolova, An Adaptive Approach to Anomaly Intrusion Detection Based on Data Mining and String Metrics, International Review on Computers and Software , 2008
 • Dodunekova R., S. Dodunekov, and E. Nikolova, A survey on proper codes. , Discrete Applied Mathematics, 156, no. 9, 1499-1509, 2008, 2008
 • Nikolova E., V. Jecheva, Anomaly Based Intrusion Detection Based on the Junction Tree Algorithm, Journal of Information Assurance and Security, 2007
 • V.Jecheva, E.Nikolova, Learning Problem and BCJR Decoding Algorithm in Anomaly-based Intrusion Detection Systems, Journal of software, Academy Publisher, Finland, 2007
 • Е.Николова, С.Желева, Система за самообучение по линейна алгебра, Годишник на БСУ, том 13, 2005
 • Dodunekova R., E. Nikolova, Sufficient conditions for the monotonicity of the undetected error probability for large channel error probabilities. , Problemy Peredachi Informatsii 41, no. 3, 3–16, 2005. (Russian.) English translation in Problems InformTransmission 41, no. 3, 187–198, 2005, 2005
 • E.Nikolova, A sufficient condition for properness of a linear error-detecting code and its dual, Proc. 34 Spring Conf. of the UBM, 2005
 • Dodunekova R., Dodunekov S. M., Nikolova E., On the error-detecting performance of some classes of block codes,, Preprint No. 2004:13, Dept. Math. Science, Chalmers University of Technology and Geoteborg University, 2004,, 2004
 • R.Dodunekova, E.Nikolova, Interval of properness for binary linear error-detecting codes, Preprint DMS Chalmers University, 2004
 • R.Dodunekova, S.Dodunekov, E.Nikolova, On the error-detecting preformance of some classes of block codes, Problems Information Transmition, 2004
 • R.Dodunekova, S.Dodunekov, E.Nikolova, A survey on proper codes, Preprint DMS Chalmers Unniversity, 2003
 • R.Dodunekova, E.Nikolova, Sufficient conditions for interval properness of binary linear error-detecting codes, Problems Information Transmition, 2003

 

Доклади
 • Integrating the training in standardization in University curricula – European dimensions and challenges, ERAZ 2020, 2020
 • Changing the Assessment Process in Mathematics for Students in Engineering, MIPRO 2020, 2020
 • Data Cleaning Techniques in Detecting Tendencies in Software Engineering, MIPRO 2020, 2020
 • An approach for fostering TEL quality assurance processes in Kazakh higher education institutions, EDULEARN20, 2020
 • P. Georgieva, E. Nikolova, D. Orozova, TENDENCIES IN SOFTWARE ENGINEERING EDUCATION,ISBN , ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 2019
 • V. Jecheva, M. Baltov, A. Toshkov, E. Nikolova, ENHANCING INNOVATION CAPACITY OF SMES IN BALKAN-MEDITERRANEAN AREA THROUGH REGIONAL BASED CENTERS OF EXCELLENCE AS TECHNOLOGY DRIVERS , ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 2019
 • *P. Georgieva, E. Nikolova, D. Orozova, V. Jecheva, CERTIFICATION IN TEACHING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ENGINEERING GRADUATES , ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 2019
 • PV Georgieva, EP Nikolova, Enhancing Communication Competences through Mathematics in Engineering Curriculum, 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 2019
 • V.Jecheva, A.Toshkov, E.Nikolova, G.Kirova, Fostering the innovation capacity of SMEs by esteblishing a Centre of excellence and development of related tools, Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“ - БСУ, списание Компютърни науки и комуникации , 2018
 • Е. Николова, Стохастични модели и софтуерни технологии в екологичните изследвания, Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“ - БСУ, списание Компютърни науки и комуникации, 2018
 • Янислав П. Желев, Евгения П. Николова, Мария Хр. Монова-Желева, За някои проблеми на електронното професионално обучение по стандартизация в България, Национална конференция с международно участие “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2017”, 2017
 • MARIYA MONOVA-ZHELEVA; EVGENIYA NIKOLOVA; YANISLAV ZHELEV, NEEDS AND GAPS OF VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAINING AND E-LEARNING FOCUSED ON STANDARDIZATION IN BULGARIA, The 11th MAC 2017, 2017
 • Веселина Жечева, Евгения Николова, Приложение на дърво на решенията в системите за откриване на нарушения, ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО", БСУ, 2016
 • Evgeniya Nikolova, Veselina Jecheva, Applications of Clustering Methods to Anomaly-Based Intrusion Detection Systems, IEEE, 2015 8th International Conference on Database Theory and Application (DTA), 2015
 • Veselina Jecheva, · Evgeniya Nikolova, · Mariya Neycheva, Electronic and Blended Learning Approaches to Training in Strategic Business Decision-Making, Proceedingsofthe18thInternationalMulticonference INFORMATIONSOCIETY–IS2015, Volume F, Kognitonika Cognitonics, October12th–13th,2015, Ljubljana,Slovenia, 2015
 • Е. Николова, Умните проекти на иновативните университети, Burgas Smart City, Бизнес инкубатор, Бургас, 2015
 • Е. Николова, Тенденции за развитието на офис за технологичен трансфер към БСУ, Конференция на ОТТ, “Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион”, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 3, № 4 (2014), БСУ, Бургас, 1-4, 2015
 • В. Жечева, Е. Николова, Приложения на клъстерния анализ в системите за откриване на нарушения, Международна научна конференция ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТО, БСУ, 2015, 2015
 • гл.ас. д-р Я. Желев, доц. д-р Е. Николова, доц. д-р М. Желева, проф. д-р А. Тошков, Подпомагане на интеграцията на триъгълника на знанието и иновациите чрез изграждането на Офис за технологичен трансфер в Бургаски свободен университет, Международна научна конференция ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТО, БСУ, 2015, 2015
 • Veselina Jecheva, Evgeniya Nikolova, Maria Neycheva, Web-Based and Blended Learning for Interdisciplinary Studies in Universities, The 6th International Conference on Multimedia, Computer, Graphics and Broadcasting, Hainan, China, 2014
 • Е. Николова, Актуализиране на учебната програма по Изследване на операциите за постигане на практическа насоченост на обучението, НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО, 2014
 • Е. Николова, М. Нейчева, Уеб-базирано обучение с интердисциплинарен и проектно-ориентиран подход – един ефикасен подход в обучението на студентите, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 3, № 3 (2014), БСУ, Бургас, 62-65, 2014
 • R. Dodunekova, E. Nikolova. Probability of undetected error - an important measure of the performance of error detecting codes., XVI-th International Summer Conference on Probability and Statistics, June 2014, 2014
 • Евгения Николова, Офис за технологичен трансфер към БСУ – пресечна точка на бизнес с наука, Научна конференция с международно участие „Знанието-традиции, иновации, перспективи” - БСУ, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 3, № 1 (2014), БСУ, Бургас , 40-44, 2013
 • E.Nikolova, V. Jecheva, Classification tree and Kullback-Leibler distance based anomaly intrusion detection approach, Научна конференция с международно участие „Знанието-традиции, иновации, перспективи”, 14-15.06.2013, БСУ, стр.160-166, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 3, № 1 (2014), БСУ, Бургас , 40-44, 2013
 • E.Nikolova, V. Jecheva, A Clustering-Based Unsupervised Approach to Anomaly Intrusion Detection, 2nd International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (3CA 2013), December 1-2, 2013, Singapore, pp.154-160, 2013
 • И. Кунева, Е. Николова, Методологически аспекти на обучението по международен маркетинг в електронна среда, Международна конференция „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения”, БСУ, том 1, 2011,434-442, 2011
 • V. Jecheva, E. Nikolova, An adaptive knn algorithm for anomaly intrusion detection, Международна конференция „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения”, БСУ, 2011
 • Irena Kuneva, Evgeniya Nikolova, Transforming the education in international markeing from traditional training to partial self-training with instructor's help using open source software: the experience of Burgas Free University, The International Educational Technology Conference - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY, 1208-1214, 2011
 • E. Nikolova, V. Jecheva, The Bayesian receiver operating characteristic curve - an effective approach to evaluate the IDS performance, Международна научна конференция Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза, БСУ, 248-254, 2010
 • Nikolova E., V. Jecheva, Anomaly Based Intrusion Detection Using Data Mining and String Metrics, 2009 International Conference on Communications and Mobile Computing (CMC 2009), Kunming, Yunnan, China, 2009
 • Nikolova E., V. Jecheva, An Adaptive Approach of String Metrics Application in the Intrusion Detection Systems, 2009 World Congress on Computer Science and Information Engineering (CSIE 2009), Los Angeles/Anaheim, USA, 2009
 • Nikolova, E., Jecheva, V., An application of Dice coefficient and data mining to anomaly-based intrusion detection systems, , XVIth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA 2009, 2009
 • Nikolova E., V. Jecheva, Some Evaluations of the Effectiveness of Anomaly Based Intrusion Detection Systems Based on the Junction Tree Algorithm, Proceedings of the 5th International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (CITSA 2008), International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation (IMETI 2008), June 29th - July 2nd, 2008, Orlando, Florida, 2008
 • Е. Николова, Д. Орозова, В. Жечева, Електронно изпитване - нова компетентност на бъдещите учители по информатика, Национална Конференция Образователни технологии 2008 - Сливен, 2008
 • Николова Е., Орозова Д., Мобилното обучение (m-learning) - следващата фаза в развитието на електронното обучение, НК "Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование", БСУ, 2008, 2008
 • Д.Орозова, Е.Николова, Формиране на компетентности в бъдещите учители по информатика, Национален Семинар Обучението по Информатика, 2007
 • Nikolova E., V. Jecheva, The intrusion detection using the max log-MAP decoding algorithm, Proceedings of the Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, 16-22.06.2007, pp.189-193, 2007
 • Nikolova E., V. Jecheva, Anomaly Based Intrusion Detection Based on the Junction Tree Algorithm, Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology (IMCSIT), 2nd International Workshop on Secure Information Systems (SIS'07), Wisla, Poland, October 15-17 2007, 2007
 • Жечева В., Е. Николова, Избор на характеристики при проектиране на система за откриване на нарушения, Съвременни технологии 07, БСУ, 2007
 • Zhecheva V., E. Nikolova, Decoding Efficiency of the MAP and the Max-Log MAP Algorithm as a Strategy in Anomaly-Based Intrusion Detection Systems, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech 07, 2007
 • Nikolova E., V. Jecheva, BCJR Algorithm, Gradient Method and Anomaly Based Intrusion Detection Systems, Пролетна конференция на СМБ, 2007, 2007
 • Jecheva V., Nikolova E., An Application of Learning Problem in Anomaly-based Intrusion Detection Systems, Proceedings of the Second International Conference of Availability, Reliability and Security (ARES 2007), Vienna, Austria, 10-13.04.2007, IEEE Computer Society, 2007
 • Е.Николова, Й.Атанасова, Система за самообучение по аналитична геометрия, НПК Математика, информатика и компютърни науки, В.Търново, 2006
 • E.Nikolova, V.Jecheva, An application of two decoding algorithms in anomaly-based intrusion detection, Annual Workshop Coding theory and applications, 2006
 • V.Jecheva, E.Nikolova, About some applications of Raviv algorithm in anomaly based intrusion detection sistems, НПК Математика, информатика и компютърни науки, В.Търново, 2006
 • E.Nikolova, V.Jecheva, Hidden Markov model and related problems and algorithms, БСУ НК Съвременни технологии - 06, 2006
 • E.Nikolova, V.Jecheva, The learning problem in Hidden Markov model and some approaches to its solving, БСУ МК Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи, 2006
 • E. Nikolova, Proper binary codes - some recent results, IC Pioneers of Bulgarian Mathematics - L.Tschakaloff, N. Obrechkoff, Sofia, 2006
 • E. Nikolova, Properness of two families of equidistant codes and their duals, 4 International Workshop Optimal codes and Related topics, 2005
 • Dodunekova R., Nikolova E., Properness of binary linear error-detecting codes in terms of basic parameters, 4 International Workshop Optimal codes and Related topics, 2005
 • E. Nikolova, A sufficient condition for properness of a linear error-detecting code and its dual, 34 Spring Conf. of the UBM, 2005
 • E. Nikolova, Some binary proper codes are better for error detection than the average code, Annual Workshop Coding theory and applications, 2005
 • П. Петров, Е. Николова, Използването на пакета Statistica в обучението по теория на вероятностите, БСУ МК Предизвикателствата пред образованието и на, 2004
 • П. Георгиева, Е. Николова, Internet в обучението по висша математика, БСУ МК Предизвикателствата пред образованието и на, 2004
 • Dodunekova, S. M. Dodunekov, E. Nikolova, Non-linear binary codes for error detection, Proceedings of the Ninth International Workshop ACCT, 19-25 June, 2004, Kranevo, Bulgaria, pp. 125– 130, 2004
 • М. Маринов, П. Петров, Е. Николова, Пакета Математика като средство за преподаване и решаване на задачи по вероятности и статистика, НК “Съвременни технологии-03”, БСУ, 2003, 26-31, 2003

 

Учебници и помагала
 • Въведение в статистиката , 2019
 • Е. Николова, П. Георгиева, Методика на обучението по математиката в прогимназиален и гимназиален етап , 2019
 • П. Георгиева, Е. Николова, Формули по висша математика - трето преработено и дпълнено издание, 2018
 • Е. Николова, Лекции и упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия, 2017
 • Е. Николова, Статистика и приложение, 2016
 • Цончев, Петров, Николова, Курс по количествени методи за икономисти и мениджъри, 2010
 • Дурева-Тупарова Д., Е. Николова, Д. Орозова, Електронното обучение. Ръководство за учители по информатика и информационни технологии, 2009
 • Николова Е., Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична гоеметрия, 2009
 • П. Георгиева, Е. Николова, Справочник по математика, 2008
 • П. Петров, Е. Николова, Лекции и упражнения по теория на вероятностите и математическа статистика, 2008

 

Научно-изследователски проекти
 • Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика, Национален научен или образователен, Фонд научни изследвания
 • InnoPlatform, Международен друг, Balkan Mediterenean Area
 • Умения за корпоративно предприемачество SCOPE, Международен научен или образователен, Erasmus+
 • Насърчаване на Казахски университети в процесите за осигуряване на качеството на технологично-подпомогнатото обучение /KUTEL/, Международен научен или образователен, Erasmus+
 • Immersive Learning in Information Security (MISSILE), Международен научен или образователен, Erasmus+
 • Момичета, технологии, програмиране (GITEC), Международен научен или образователен, Erasmus+
 • InnoPlatform, , Balkan Mediterenean Area
 • Умения за корпоративно предприемачество (SCOPE), , Erasmus+
 • ACADEMICA, , Erasmus+
 • International standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA), , Erasmus+
 • InnoPlatform, , Balkan Mediterenean Area
 • International standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA), , Erasmus+
 • „Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет”, , ОП Развитие на човешките ресурси
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, , ОП Развитие на човешките ресурси 2013-2014
 • Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда, , Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми 2014
 • Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион , , BG161PO003-1.2.02
 • Разработване на електронен курс по Международен Маркетинг, , БСУ
 • Процедури за списъчно декодиране за редуциране и извличане на данни при системи за откриване на нарушения, , БСУ
 • Формиране на компетентност в бъдещите учители по информатика и ИТ за работа със системите за управление на обучението, , БСУ
 • Приложение на декодиращи алгоритми и техники за решаване на обучителен проблем при системи за откриване на нарушения, , БСУ
 • Използване на пакета STATISTIKA за обучение и придобиване на практически навици за извършване на статистически изследвания, , БСУ
 • Научни изследвания и обучение с използване на средствата за компютърна алгебра, , БСУ