Монографии
 • Ръководство по машинни елементи и механизми, 2015

 

Студии
 • Образованието и иновациите в основата на конкурентната икономика или /мястото на университетите в създаването на иновации и конкурентноспособност/, "Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион", 2014

 

Статии
 • Формирование колеса из циклопередачи с большем передаточное число , II международная научно-практическая конференция "Горячкински чтения", российский государственный аграрный университе -МСХА имени К.А.Тимирязева, 17-18 апреля 2018 г. , 2018
 • Управление на риска при опасни събития , Годишник на БСУ , 2018
 • ФАСАДНИТЕ ПОЧИСТВАЩИ РОБОТИ СРЕДСТВО/ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ПРИ ПОЖАР НА ТАНКЕР , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (ЧИСТЯЩИЕ РОБОТЫ) ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И БОЛЬШИХ СТЕКЛЯННЫХ ЗДАНИЙ , 2017
 • СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА СХЕМИТЕ НА ЗАДВИЖВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЗВЕНА НА РОБОТИ С ОГРАНИЧЕН ЪГЪЛ НА ЗАВЪРТАНЕ , XХVI MНТК „АДП-2017” , 2017
 • ОЩЕ ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, Годишник на БСУ , 2017
 • РЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ , Годишник на БСУ , 2017
 • Възможности пред студентите от Центъра по информатика и технически науки в Бургаския свободен университет, Юбилейна научна конференция на Великотърновския университет „25 години ФМИ“, 2016
 • Профiлювання формуваннi колеса для обробки фасонних колеса iз зовнiшнiми зубами скоригованой циклопередачей гiпо-iнформацi? зачеплення , Тези доповiдей, нацiональний технiчний унiверситет Укра?ни „Ки?вський полiтехнiчний iнститут, 2015
 • "Эффективность применения фотовольтаических систем в строительстве" , Опубликовано в Донбаська Академия Будiвництва i Архiтектури, Макеевка, Донецька обл., Украiна, 2015
 • Профiлювання формуваннi колеса для обробки фасонних колеса з внутрiшнiми зубами iз скориговано? циклопередачей литиий , Тези доповiдей, нацiональний технiчний унiверситет Укра?ни „Ки?вський полiтехнiчний iнститут, 2015
 • Профiлювання формуваннi колеса для обробки фасонних колеса iз зовнiшнiми зубами скоригованой циклопередачей гiпо-iнформацi? зачеплення , Тези доповiдей, нацiональний технiчний унiверситет Укра?ни „Ки?вський полiтехнiчний iнститут, 2015
 • NEW FRICTION MECHANICAL TRANSMISSION , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING INVENTION, VOLUME 3, ISSUE 7 /FEBRUARY 2014, 2014
 • MODELING AND SIMULATION RESEARCH ON CYCLOID GEARS , JILININI, SLOVAKIA, 19-21.XI.2014, 2014
 • "Проектиране и компютърно моделиране на фрикционни планетни предавки " , БСУ, Научна конференция 2014, 2014
 • МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ВЕИ , ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ НА ЦИТН ЗА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, БР. 3, 2013г., 2013
 • СТЕНД ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ , ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ НА ЦИТН ЗА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, БР. 2, 2013г., 2013
 • МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНА КПТС В БСУ , ГОДИШНИК НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ , 2013
 • МОДЕЛИРАНЕ НА РЕДУКТОР С ПРОФИЛНО/ВЕРИЖНЖНО/-ЕПИЦИКЛОИДНО ЗАЦЕПВАНЕ , ГОДИШНИК НА БСУ, 2013
 • МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ , ГОДИШНИК НА БСУ, 2013
 • СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ , ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ ЗА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2012
 • ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИ ЗА СЛЪНЧЕВО ПРОСЛЕДЯВАНЕ , Годишник БСУ, ТОМ XXVII, 2012
 • 3-D МОДЕЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ СЪС ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ , Годишник БСУ, ТОМ XXVII, 2012
 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ АВТОМОБИЛ – СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ И ЕКОЛОГИЧНОСТ, Списание Управление и устойчиво развитие, 2011
 • ANALYSIS UPON THE FUNCTION AND LOAD OF THE PELLETS IN A PELLET MECHANICAL GEAR, Алманах на ВСУ, 2010, 2010
 • Аналитична интерпритация на построението на Bobillier за определяне на центъра кривина на окръжност на инфлексия, Сп. Механика на машините, изд.ТУ-Варна, 2009
 • Систематика на конусовидни пространствени циклоиди, Годишник на БСУ- , 2009
 • Математически модел на конусовидни циклоиди от пространствени зъбни предавки, МК по ОМК -Русе, 2009
 • Геометрични пресмятания на верижно-епициклоидна предавка, Сп. Механика на машините.ТУ-Варна,кн 5, 2009
 • TIME VARIANT DOPPLER FREQUENCY OF MOVING TARGET IN ISAR APPLICATIONS, БСУ - Годишник, 2009
 • Моделиране на мотор-редуктор с профилно-епициклоидно зацепване, Годишник на БСУ- , 2008
 • Варианти за задвижване на промишлен робот, Сп. Механика на машините- кн. 7, 2008
 • Приложение на позиционния анализ за състоянието на пазара на автомобили в България, Сп. Управление и устойчиво развитие-т1, 2008
 • Задвижване на промишлен робот за обслужване, Годишник на БСУ- , 2007
 • Структурен и кинематичен анализ на фрикционна предавка с един в друг съставни елементи, Годишник на БСУ- , 2006
 • Мотор-редуктор за задвижване на специализирани роботи- GRIPMAT 1 , Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка, Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка, Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • Проектиране и моделиране на мотор-редуктор с профилно-епициклоидно зацепване, Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • ЗАДВИЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТЬОР ЗА СТРУЖКИ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩА МАШИНА , Год. БСУ-том ХIII, 2005
 • Апроксимиране профила на зъбодълбачни колела, Годишник на БСУ- том ХI, 2004
 • Апроксимиране профила на зъбодълбачни колела, БСУ - годишник, 2004
 • Долчинков Р., Определяне ъгъла на зацепване в хипоциклоидно-профилна зъбна предавка, БСУ- Годишник VII том, 2002
 • Долчинков Р., Мотор-редуктор с хипоциклоидно- профилно зацепване, сп. "Механика на машините", 2002
 • Долчинков Р.,Генов Г., Контактни взаимодействия и методика за изследване износването на профилите, сп."Маш. т-ка и техн."НТС В-на, 2002
 • Dolchinkov R. Genov G. Analysis upon the and load of the pellets in a pellet mechanical gear, MEET/MARIND Varna str. 11-114, 2002
 • Долчинков Р.,Генов Г. Пневматично изпълнително устройство с двустранно действие, МНК "Транспорт 2002" -София, 2002
 • Долчинков Р., Получаване и приложение на конусовидни циклоиди в пространствени зъбни предавки, МНК "Транспорт 2002" -София, 2002
 • Долчинков Р., Определяне ъгъла на предаване на силата в хипоциклоидно-профилна зъбна предавка, БСУ- Годишник VII том, 2002
 • Долчинков Р., Верижно-епициклоидна предавка с високо предавателно отношение, МНК"ТЕ-УР" ЕкоВарна 293-297стр, 2002
 • Генов Г., Долчинков Р. Предавателно устройство за дробинкови механични предавки, БСУ - Годишник том VI 80-84, 2001
 • Генов Г., Долчинков Р. Върху една коаксиална механична предавка с голяма редукция, ЮНК с межд. участие БСУ том I, 2001
 • Долчинков Р., Геометрия и формообразуване на профилни зъбни колела от коригирани цикло-предавки, "Ирита" Казанлък, 2001
 • Генов,Г., Р.Долчинков. Подавателна устройство за дробинкови механ. придавки, БСУ - Годишник, том VI, 2001
 • Долчинков Р., Коригирани циклопредавки с две линии на зацепване-особ. и характер на зацепване, БСУ - Годишник, том II, 1999
 • Добчинков Р., Н. Николов, Получ. на профила на зъба на проф. колело от епи-проф. цикл. пред., БСУ - Годишник, том I, 1998

 

Доклади
 • МЕТОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ В ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ КЪСИ СЪЕДИНЕНИЯ , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКА , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МЕТОДА НА CEL , Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ , 2018
 • Метод на преподаване на дисциплината технически експертен анализ на механични конструкции в БСУ , "ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ""НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО"" 20-21 септември 2016 г. " , 2016
 • Циклоидите и тяхното приложение в планетните предавки, "ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ""НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО"" 20-21 септември 2016 г. " , 2016
 • Практическо приложение на оборотите на планетното колело от планетни предавки, "ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ""НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО"" 20-21 септември 2016 г. " , 2016
 • Практическо приложение на принципа на планетните колела , МНК “70 години МТФ”, Созопол, 2015
 • Формообразуване на профилите на зъбните колела на циклопредавки, НКМУ, Сливен, 2015
 • Кинематичен преглед на планетни предавки с две зъбни колела , НКМУ, БСУ , 2015
 • Систематика на равнинни циклоидни зъбни колела , НКМУ, БСУ, 2015
 • Структурен и кинематичен анализ на робот – състояние и тенденции за развитие , МНК “70 години МТФ”, Созопол, 2015
 • Кинематика и компютърно моделиране на фрикционни планетни предавки , Фундаментални науки и приложения, списание на ТУ-София, филиал Пловдив, том 21, книга 2, 2015
 • Структурен и кинематичен анализ на планетни предавки с две зъбни колела , Национална конференция по машиностроене и машинознание, МДУ „Ф.Ж.Кюри”, Варна, 8-9 септември, 2015
 • ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ В NX - СЪВРЕМЕННА CAD СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ , Национална научно-практическа конференция Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето, БСУ, 2014
 • ИНОВАЦИИ В АЛТЕРНАТИВНИТЕ ВЪЗОБНОВЯЕМЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ , ПРОИНОВАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ НА ОБЩИНА БУРГАС-СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННА МРЕЖА , 2013
 • NEW FRICTION MECHANICAL TRANSMISSION , 2-nd Electronic Internacional Interdisciplinary Conference 2013 /EIIC/, 2013
 • TEACHING METHODS IN COMPUTER DESIGN OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS , 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESERCH AND INOVATION, 2013
 • ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ , БСУ- НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ" , 2013
 • АНАЛИЗ И КОНСТРУКЦИИ НА ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ , НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - СЛИВЕН , 2013
 • ПРОЕКТИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ФРИКЦИОННА МЕХАНИЧНА ПРЕДАВКА , БСУ- НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ЗНАНИЕТО-ИНОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ" , 2013
 • АНАЛИЗ И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ФРИКЦИОННИ МЕХАНИЧНИ ПРЕДАВКИ , ДНИ НА МЕХАНИКАТА - ВАРНА , 2013
 • СФЕРИЧНИ ЕПИ- И ХИПОЦИКЛОИДИ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ , "ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ"-ПЛОВДИВ , 2013
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ , НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ , 2013
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК , Конференция Управление и устойчиво развитие-Лесотехнически университет , 2013
 • ПЕРСПЕКТИВИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕХАТРОНИКА В ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ , СБОРНИК ДОКЛАДИ ЦИТН, БСУ, 2012
 • РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ- ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО МАСОВО НАВЛИЗАНЕ , XIV МНК-УУР-ЮНДОЛА, 2012
 • МЕТОДИКА ЗА КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ , TRAINING WORKSHOP, BSU , 2012
 • ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО CAD СИСТЕМИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ , СБОРНИК ДОКЛАДИ ЦИТН, БСУ , 2012
 • ЕКВИДИСТАНТИ НА СФЕРИЧНИ ЦИКЛОИДИ, Международна конференция на БСУ-том III, 2011
 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ АВТОМОБИЛ - СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ И ЕКОЛОГИЧНОСТ, XVI НТК с международно участие-Варна, 2010, 2010
 • Екотаксите-регулатор на търсенето на марка автомобили?, XI МНК-УУР-Юндола, 2009
 • Усъвършенстване на транспортната техника в зависимост от екологичните норми, НТК с МУ-ТЕУР-Варна, 2009
 • Техники за подпомагане на анализа на пазара на автомобили в България, БСУ-ЦИУН-конф., 2009
 • Класификация на фрикционни предавки с два съставни елемента-част 1, МНУ -ТЕХСИС-2009, 2009
 • Класификация на фрикционни предавки с два съставни елемента-част 2, МНУ -ТЕХСИС-2009, 2009
 • Перспективи на обучението по Мехатроника в техническите специалности на университетите, НК с МУ на БСУ,т. трети, 2008
 • Образованието и обучението по CAD системи в университетите, НК с МУ на БСУ,т. трети, 2008
 • Определяне на центъра на тежестта на тренажор по метода на максимално свитата еволюта, НК с МУ на БСУ,т. трети, 2008
 • Класификация на фрикционни предавки с два един в друг съставни елемента, НК - ЦИТН-БСУ, 2007
 • Анализ и конструкции на фрикционни механични предавки със стандартни търкалящи елементи, Национална конференция с МУ Сливен, 2006
 • Рационални структури на тренажори за лицеви опори, Межд. Конф.-БСУ, 2006
 • Структурен и кинематичен анализ на фрикционна предавка с два един след друг съставни елемента, ЮНК,ТУ-София,фил.П-в, 2006
 • Верижен електротелфер с цикло редуктор, Национална конференция по ТММ, Варна, 2005
 • Систематика и синтез и на епициклоидни и хипоциклоидни зъбни предавки. , ХХХII Национален семинар по Динамика на механичните системи, Варна, 2005
 • Лагерен редуктор, Научна сесия на РУ/СУ - Русе, 2004
 • Мотор-редуктор с хипоциклоидно-верижно зацепване и голямо предавателно число, МК-БСУ, 2004
 • Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка, Нац. сименар - Сливен, 2004
 • Мотор-редуктор с хипоциклоидно-верижно зацепване и голямо предавателно число, Международна конференция, 2004
 • Еволвентно-епициклоиден мотор-редуктор с голямо предавателно число, Девета научно-техн. конференция, 2003
 • Малогабаритна монтажна лебедка, Девета научно-техн. конференция, 2003
 • Ефективен ъгъл на припокриване и ефективен коефициент наприпокриване, Научна конференция, 2003
 • Dolchinkov R.,Galabov V.,Nikolov N., Research on the character of meshing .., Jahorina-IRMES Volume2 727-732, 2002
 • Nikolov N., Dolchinkov R., Galabov V., Sintesis of epi-cycloid gears,, Jahorina-IRMES Volume2 721-726, 2002
 • Долчинков Р., Методика за геометрично пресмятане на верижно-епициклоидни...., МНК УНИТЕХ Габрово, 2002
 • Долчинков Р., Генов Г., Напрегнато състояние в елементите на дробинкова..., МНК УНИТЕХ Габрово, 2002
 • Долчинков Р., Генов Г., Многостепенни дискретни предавки с челно зацепване, НС на РУ/СУ - Русе, 2002
 • Долчинков Р., Дискретна предавка с челно зацепване, НС на РУ/СУ - Русе, 2002
 • Долчинков Р., Верижно-епициклоиден редуктор, 6 НК сп Механика Варна, 2002
 • Долчинков Р., Редуктор с дискретна механична предавка, 6 НК сп Механика Варна, 2002
 • Долчинков,Р. Мотор-редуктор с хипоциклоидно профилно зацепване, 9 НК по ТПМ, Варна, 2001
 • Долчинков,Р. Върху една коаксиална механична предавка с голяма редукция, БСУ - юбил. сесия, 2001

 

Учебници и помагала
 • Помагало по приложна механика , 2016
 • Ръководство по приложна механика , 2016
 • Визуализация и симулация на 2D и 3D обекти за оптимизиране на процеса на обучение по компютърно моделиране, 2015
 • ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНИЧНИ КОНСТРУКЦИИ, 2015
 • Ръководство за лабораторни упражнения по МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ, 2015
 • РЪКОВОДСТВО ПО МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ , 2013
 • МАШИНОЗНАНИЕ - ПЕТО ИЗДАНИЕ , 2013
 • Бъди "PR" на себе си или как да се представим успешно на интервю за работа, 2010
 • МАШИНОЗНАНИЕ- четвърто издание, 2010
 • Ръководство за решаване на задачи по Теоретична Механика, 2009
 • Помагало за работа с CAD системата Solid Edge, 2009
 • МАШИНОЗНАНИЕ- трето преработено издание , 2008
 • Ръководство за работа със CAD система Solid Edge, 2006
 • МАШИНОЗНАНИЕ- второ преработено издание , 2005
 • МАШИНОЗНАНИЕ- първо издание , 2004
 • Ръководство за курсови задачи по МАШИНОЗНАНИЕ, 2002
 • Долчинков, Р., Кр. Петков. Ръководство за решаване на задачи по теоретична .., 2001
 • Пенков Г., Ю. Маринова, Р. Долчинков, Пом. за самост. раб. по Основи на конст, 1999

 

Научно-изследователски проекти
 • BizMOOC , международен проект, Еразъм+ ключова дейност 2 „Сътрудни-чество за иновации и обмен на добри практики“, мярка „Алианси на познанието“
 • Договор за отпускане на финансова подкрепа № 2015-1-BG01-KA103-013730 , международен проект, Еразъм+
 • NEW POWER BY THE WIND , международен проект, "ХОРИЗОНТ 2020" SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system - Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за ниско-въглеродна и ефективна енергийна система
 • BizMOOC, Международен проект, Еразъм+ ключова дейност 2 „Сътрудни-чество за иновации и обмен на добри практики“, мярка „Алианси на познанието“
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на топла вода за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • "ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0003 „Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Външен проект, БСУ
 • BG051PO001 - 3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”, Външен проект, БСУ
 • Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на електроенергия за нуждите на БСУ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ С ВЕРТИКАЛНА ОС, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ С МЕХАНИЧЕН ТРАКЕР ЗА СЛЕДЕНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ОРБИТА, Вътрешноуниверситетски, БСУ
 • Технологични и методологични аспекти на компютърното проектиране на технологични системи, Вътрешно-университ., БСУ
 • Компютърна симулация на механизми в технологични системи, Вътрешно-университ., БСУ
 • Проектиране на задвижване на манипулатор за леярската промишленост, , SPESIMA-София

 

Цитирания
 • Ташев, М., Тодоров, Т.. Dolchinkov, R., Galabov, V., Nikolov, N., Latinovic, V. Synthesis of Hipocycloidal Gears, 2005
 • Ташев, М.. Dolchinkov, R., Galabov, V., Nikolov, N. Research on the character of meshing in epi-cycloid gears, 2005
 • Ташев, М.. Dolchinkov, R., Galabov, V., Nikolov, N., Latinovic, V. Synthesis of Hipocycloidal Gears, 2005
 • Маринов, М.. Долчинков, Р., Методика за геометрични пресмятания на верижно-епициклоидни предавки,, 2005
 • Маринов, М.. Долчинков, Р., Методика за геометрични пресмятания на верижно-епициклоидни предавки , 2004