Статии
 • Изследване енергийната ефективност на лабораторен компютърен клъстер, Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 7, No 1, БСУ (NRS), 2018
 • Изследване параметъра скалируемост на компютърни системи и влиянието му върху някои техни характеристики , Годишник БСУ, 2018
 • Висше техническо образование и дистанционни технологии, Годишник БСУ, 2011
 • Специфични особености при тарифиране на електрическа енергия, Годишник БСУ, 2011
 • Технологии и тенденции на дистанционното обучение във висшето образование, ШУ, "Еп. К. Преславски", 2010
 • Съвременно състояние на системата за дистанционно обучение, ШУ "Еп. К. Преславски, 2010
 • Частна методика за организиране и провеждане на занятия по учебната дисциплина "Надеждност и тестване на КС", ВВУАПВО "П.Волов", Шумен, 2000

 

Доклади
 • Integrated Laboratory Complex, MIPRO 2020, IEEE, Опатия, 2020
 • , International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH 2019, Sofia, 2019
 • A study of the energy efficiency of a computer cluster, 7th International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, 2018, Barcelona (ACM=Association for Computing Machinery; IEEE Xplore Digital Library), 2018
 • Изследване енергийната ефективност на лабораторен компютърен клъстер, Международна научна конференция СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНЬО РАЗВИТИЕ, Бургаски свободен университет, Бургас, 1-2 юни 2018, 2018
 • FAULT-TOLERANCE OF A LABORATORY COMPUTER CLUSTER, 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA) (Scopus; IEEE Xplore Digital Library), 2018
 • LABORATORY MODEL FOR RESEARCH ON COMPUTER CLUSTER SYSTEMS, 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) (Scopus; IEEE Xplore Digital Library ), 2018
 • Лабораторен стенд за изпитване на дефектно токови защити, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Еп. К.Преславски" , 2012
 • Интелигентно светодиодно осветление, Международната НК "МАТТЕХ 2012", ШУ "Еп. К.Преславски" , 2012
 • Отразяване характеристиките на качеството на електрическата енергия при тарифиране, Годишник БСУ, 2012
 • Енергоефективно светодиодно осветление с възобновяем източник на енергия, Годишник БСУ, 2012
 • Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012
 • Образуване на цените на електрическата енергия в България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ, 2012
 • Дистанционно обучение на студентите в техническите вузове, БСУ, 2010
 • Web-базирана среда за обучение на студентите в инженерните специалности, БСУ, 2010
 • Проблеми на дистанционното образование, БСУ, 2010
 • Компютърна микроскопия - анализ и възможности , Сливен, 2009
 • Системи за анализ на микроскопски изображения, Сливен, 2009
 • Използване на анализатор на изображение за образователни цели, НК с межд. участие "Образователни технологии",2008, 2009
 • Процедури за диагностика на РС с използване на POST карти, НК с межд. участие "Образователни технологии",2008, 2009
 • Сравнителен анализ на POST карти за диагностика на PC, Научна конференция, БСУ, 2008
 • Simulation of modulus control iin performance of ALU operations , Сборник научни трудове,БСУ, 2007
 • Program simulation of modulus control in performance of ALU operatios for education purposes, ТУ София-ИПФ Сливен, 2007
 • Анализ на средствата за реализиране на отказоустойчиви компютри, Научна конференция"Съвременни технологии-07",БСУ, 2007
 • Процедурите POST и BIST в съвременните компютри, Научна конференция,БСУ, 2006
 • Хардуерната проблематика в училищния курс по информатика и информационни технологии, Междунариден семинар "Образование за всички",Варна, 2004
 • Simulators for education in diagnosing computers using Expert systems, Нац. конф. "Автоматика и информатика '96", София, 1996

 

Учебници и помагала
 • Контрол и диагностика на компютърни системи, 2006
 • Компютърни архитектури, 2003
 • Надеждност и тестване на компютърни системи, 2002
 • Компютърни системи :Организация на компютъра,Компютърни архитектури, 2001
 • Пособие за практически занятия по надеждност и тестване на компютърни системи, 2000

 

Научно-изследователски проекти
 • ISAR наблюдение и изобразяване на астероиди: алгоритми и числено моделиране, , БСУ
 • ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ, , МОН
 • Лабораторен модел на високопроизводителен отказоустойчив компютърен клъстер, , БСУ
 • Обработка на комплексни изображения на ASAR за превенция и оценка на последствията на природни бедствия, , БСУ
 • Енергоефективно осветление на база възобновяем източник на енергия, , БСУ
 • Системи за анализ на микроскопски изображения, НИП, БСУ
 • Обработка на комплексни изображения,получени с ASAR-ENVISAT за превенция и оценка на последствията от природни бедствия, НИП, БСУ
 • Анализатор на изображение за микрообекти в динамичен режим, НИП, БСУ
 • Методи и алгоритми за получаване на радиолокационни изображения на движещи се обекти със сложна геометрия, НИП, БСУ
 • Оптичен /микроскопски/ анализатор на изображение, НИП, БСУ
 • ISAR и SAR технологии за възстановяване на образи с висока разделирелна способност, , БСУ

 

Цитирания
 • Лецковска С., П. Рахнев, Ст. Моллова,. Специфични особености при тарифиране на електрическата енергия, 2012
 • Сейменлийски К., Ст. Моллова, П. Рахнев. Състояние на тарифната политика в електроенергийната система на България, 2012
 • Сейменлийски К., Ст. Моллова, С. Лецковска. Сейменлийски К., Ст. Моллова, С. Лецковска, Образуване на цените на електрическата енергия в България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”-2012, 2012