Студии
 • Bulgaria, FEDMA - Legal Fact Pack - Data Protection & Marketing - Legislation in Europe and the United States, 2010
 • Bulgaria, Data Protection Laws of the World (Sweet & Maxell), 2008

 

Статии
 • Понятието за определението като един от съдебните актове, постановявани от първоинстанционния съд в исковото производство по граждански дела, Юридически сборник, БСУ, 2017
 • Bulgaria`s exoanding blacklist of illegal gaming operators, World Online Gambling Law - www.e-comlaw.com, 2013
 • Bulgaria adopted the decrees of Directive 2007/64/EC, e-Finance&Payments Law&Policy, 2009
 • Data Protection and Labour Relations in Bulgaria, www.dataguidance.com, 2008
 • Bulgaria: Proposed Online Gambling Regulation Changes, World Online Gambling Law Report - www.e-comlaw.com/woglr/index.asp, 2008
 • Customer Data Bases, www.dataguidance.com, 2007
 • Electronic Commerce, www.dataguidance.com, 2007
 • Съвременните тенденции в консенсуалното приключване на делата по гражданскоправни спорове, Юридически сборник т.13, 2003
 • Процесуално положение на съпрузите в гражданския процес, т.6, Годишник на БСУ, 2001
 • Някои процесуални проблеми при реализиране на средствата за келективна защита на правата на потребит, т.5, Годишник на БСУ, 2001
 • Производството пред арбитражния съд, 2001
 • Законът за държавния служител и европейското законодателство, в печат, 2000

 

Доклади
 • Възможностите за "поправка" на определението", Българска академия на науките, Институт за държавата и правото, 2017
 • Събирането на доказателства пред въззивната и касационната инстанция в производството по обжалване на определения, постановени по реда на ГПК, "Актуални проблеми на частното право" - катедра Гражданскоправни науки при ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 2015
 • Изменение на съдебното решение по граждански дела в частта за разноските, Международна научна конфоренеция БСУ, Бургас, 2015
 • Обжалването на определения, постановявани по граждански дела, в практиката на Върховния касационен съд на Република България, Юбилейна научна конференция на тема "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа", УНСС, София, 2014
 • Обжалване на определенията - основни моменти, научна конференция БСУ, 2013
 • Новите моменти в правната уредба на определенията в новия ГПК , Международна научна конференция в БСУ, 2010
 • Data Protection in Bulgaria, 3rd Annual European Data Protection Intensive, 2009
 • Data Protection in Bulgaria, 2nd European Data Protection Intensive, 2008
 • Data Protection in Bulgaria, European Data Protection Intensive, 2007
 • Някои бележки по закона за медиацията, конференция ЦЮН, 2005
 • Някои процесуални проблеми при реализиране на средствата за колективна защита съгласноЗакона за защита на потребителите и правилата за търговия, конференция 10-години БСУ, 2001

 

Научно-изследователски проекти
 • Country Profile - Bulgaria - Environment, Health and Safety Regulatory Requirements Applicable to Industry, научно изследване, ENHESA