Монографии
 • Касационно производство в административното правосъдие, 2017
 • Административно правосъдие и обществен интерес /Съдебното оспорване на административни актове проява на обективно правосъдие/, 2015

 

Студии
 • Допустими и редовни жалба и протест в касационното производство пред Върховния административен съд, сп. Правна мисъл, кн. 3, 2008
 • Основания за оспорване в касационното производство пред Върховния административен съд, Юридически сборник, Бургас, БСУ, том ХV, 2006-2007 г., 2007

 

Статии
 • Общи устройствени планове, списание Сиела Норма, бр. 1, 2019
 • Незаконно строителство и културни ценности, Studia Iuris онлайн списание, бр.1, 2019
 • Подробни устройствени планове - предназначение и видове, Общество и право, бр. 4/2019 -София: Съюз на юристите в Бъргария, 2019
 • Общият интерес за правилно приложение на закона - основна задача на касационната инстанция, Юридически сборник, том ХХІІІ, 2016
 • Обществен и личен интерес в касационното производство в административното правосъдие, Електронно списание "STUDIA IURIS", ЮФ на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" бр. 2, 2015
 • Служебна проверка на изискванията за законосъобразност на административните актове, Електронно списание "Право, политика и администрация", ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград, Правно-исторически факултет, Катедра "Публичноправни науки", бр. 2, 2014
 • Липсата на суспензивен ефект на жалбата и протеста срещу административен акт, Електронно списание „Studia iuris", ЮФ на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", бр. 2, 2014
 • Обща клауза за обжалване на административните актове, Юридически сборник, том ХІХ, 2012
 • "За" или "против" намаляване броя на административните съдилища, Юридически сборник, том ХVІІІ, 2011
 • Държавният съвет в историята на българското административно правосъдие, Годишник на Бургаски свободен университет, 2011
 • Отмяна на влезли в сила съдебни актове и касационно производство по АПК - историкоправни и процесуалноправни моменти, Годишник на Бургаски свободен университет , 2010
 • Из историята на касационното производство пред ВАС: Върховното съдилище за административни тъжби в Източна Румелия като въззивна инстанция в административното правосъдие, Годишник на Бургаски свободен университет, 2009

 

Доклади
 • Административен контрол по устройство на територията и строителството, Сборник научни четения, посветени на 140-годишнината от приемането Търновската конституция , 2019
 • Споразумението - форма на решаване на административно-правни спорове по ЗУТ, Съвременното място и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС - Международна научна конференция Велико Търново, 09-10 ноември 2018 г./ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", ЮФ, 2019
 • Застрояване. Видове застрояване., Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината: сборник с доклади от Национална научна кръгла маса, 20 април 2018. Икономически университет - Варна: Наука и икономика, 2018
 • Засилено присъствие на организациите на гражданите при издаването на общи и нормативни административни актове, Сборник "Правото - традиции и преспективи", Юбилейна научна конференция по повод 25 години от създаването на Юридически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 19 и 20 септември 2017, 2018
 • Ролята на организациите в административния процес, "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба." Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, Организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС, том ІІ, Публично право. Икономика, 2017
 • Необоснованост на съдебното решение като касационно основание по чл. 209, т.3 АПК, Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 20-21 септември 2016, Бургаски свободен университет, том ІІ, 2016
 • Обективната страна на производствата за обезщетения, Сборник с доклади от Научна конференция - Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически разтеж, Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев, София, УНСС, 2016
 • Ролята на прокурора в административното правосъдие, Годишна научна канференция на Юридически факултет на ниверситетза национално и световно стопанство "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България", Посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров, том 2, София, 2015
 • Контролно-отменителен характер на чл. 193, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 100 години Върховен административен съд - Сборник доклади от Научна конференция в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет 17 октомври 2013, 2014
 • Аргументи в подкрепа на чл. 24 от отменения Закон за ВАС, Сборник от Юбилейна конференция 20 години ЮФ на ПУ "Правото - изкуство за доброто и справедливото" - ПУ "Паисий Хилендарски",, 2013
 • Спецификата на административноправния спор - спор само относно законосъобразност, Сборник статии и доклади ат Международна научна конференция - "Развитие на публичното право/Традиции и съвременност" - Юридически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", 23 май 2012, 2013
 • Безсрочно оспорване на нормативните административни актове, Научна конференция на Бургаски свободен университет "Знанието - традиции, иновации, преспективи", том ІІ, 14-15 юни 2013, 2013
 • Относно действието на съдебното решение в административното правосъдие, Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на правно-историческия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", Международна научна конференция "Право, управление и медии през ХХІ век", том І, 2012
 • Особеният характер на административния орган като ответник по административни дела, Сб. "Правната наука. Традиции и актуалност." - Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", 30 септември - 1 октомври, Пловдив, 2011
 • Оспорването на нормативни административни актове като проява на обективно правосъдие, Международна конференция на Бургаски свободен университе " Взаимодействието теория - практика: Ключови проблеми и решения", том втори, 24-25 юни 2011, 2011
 • За правния интерес от оспорване на нормативни административни актове, Международна конференция "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", Бургаски свободен университет, том трети, 25-26 юни 2010, 2010
 • Из историята на касационното производство пред ВАС: Първият закон за административно правосъдие от 1912 г., Сборник научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 47, серия 7, Правни науки, 2008
 • Един случай на административна юрисдикция в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование. Сборник от Научна конференция на Бургаски свободен университет, 13-15 юни 2008, Бургас, Том трети, 2008
 • Чл. 39 ЗВАС - едно различие между касационното обжалване и процеса за отмяна в административното съдопроизводство, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията". Сборник с доклади. Том трети, Бургас, 2004
 • За приноса на княз Дондуков в полагане основите на българското съдоустройство, Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878 г. Сборник с доклади от научна конференция на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2-4.ІІІ.2003, 2003