Монографии
 • Осъдени без вина, С., 2011
 • Малките тайни на криминалистиката, С., 1993
 • Криминалистически експертизи, С., 1986
 • Микротрасология, С.Ведомствено издание на МВР. Рег. номер: 2143 от 10/10/1981 г., 1981
 • „Механоскопни следи”, С. 1977, Ведомствено издание на МВР. Рег. номер: 1012 от 08/10/1977 г., 1977
 • Следи от ръце, С., 1976
 • Справочник по криминалистика, (в съавторство), С., 1976

 

Студии
 • Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система, (в съавторство), С., 1995
 • Основни компоненти на самоделни взривни устройства и оглед на местопроизшествията при взривявания с тях, С., ВИ "Г. Димитров", 1985
 • Съдебна балистика, (в съавторство), С., 1985
 • Някои особености при извличане на дактилоскопни формули по десетопръстната класификационна система, С., НИКК - ДНМ, 1973

 

Статии
 • Разработване и прилагане на специални знания за събиране и изследване на съдебни доказателства, Изд. фонд. "Сигурност" на българско-шведска програма, 2016
 • Разследване на екологични престъпления, Сп. Български полицай, С., 2015
 • Криминалистична реконструкция на местопроизшествие при извършване на терористичен акт, МНК - 10 години образование по сигурност в НБУ, С., НБУ, 2013
 • Взаимодействие между разследващите и оперативни органи на МВР при разкриване и разследване на престъпления, сп. Юридически сборник, т. 19, 2012
 • Използване на нови технологии в криминалистическия лабораторен анализ, сп. Юридически преглед, ЮЗУ, 2012
 • Използване на специални знания в наказателното и гражданското производство – състояние и проблеми, Юридически сборник, т. ХVІІІ, Бургас, БСУ, 2011
 • Криминалистична реконструкция на местопроизшествието, Трудове НИКК-МВР, 2010
 • Четиридесет години Научноизследователски Институт по Криминалистика и Криминология (НИКК) - начало и развитие, Трудове на НИКК-МВР, т. ХХІХ, С., 2008
 • Умишлени действия, възпрепятстващи разследването и начини за тяхното преодоляване, Юридически сборник, т. ХVІ, Бургас, БСУ, 2008
 • Разследване на престъпления, извършени от организирани групи, Трудове на НИКК-МВР, т. ХХVІІ, С., 2006
 • Сравнителни образци и тяхното използване при криминалистическа идентификация на личността, Трудове на НИКК-МВР, т. ХХVІ, С., 2004
 • Quelques aspects essentiels de l'accomplissement de l'observation des scenes de crime en presence d'un cadavre, Bordeaux, 2003
 • Съвременни постижения при криминалистическата и съдебномедицинската идентификация, (в съавторство), ИБ на НИКК-МВР, бр. 107-108, ІІІ Национален конгрес по съдебна медицина и криминалистика, С., 2002
 • Методика за разследване на престъпления, свързани с наркотици, Трудове на НИКК-МВР, т. ХХV, С., 2002
 • Особености при разследване на компютърни престъпления, Трудове на НИКК-МВР, т. ХХІV, С., 2001
 • Някои особености при разследване на убийства по поръчка, Трудове на НИКК-МВР, т. ХХІІІ, С., 2000
 • Examination of Transparent Objects Using Coherent Light for Determining Prior integrity, Journal of Forensic Identification, vol. 48, № 1, 1998
 • An approach to defining criteria for the identification of fingerprint ridge characteristics, Durham, № 3, 1997
 • Fingerprints and Factors Affecting Their Condition, Journal of Forensic Identification, vol. 45, № 2, 1995
 • Значение на извънпроцесуалните криминалистически изследвания, Трудове на НИКК-МВР, т. ХХ, С., 1994
 • Координиране на експертните изследвания при производството на комплексни експертизи, Съдебна медицина и криминалистика, С., 1989
 • Исследование пересекающих штрихов сканирующим электронноым микроскопом, (в съавторство), Экспертная техника. Современные методы судебно-технической экспертизы документов, вып. 95., 1986
 • Вероятностно-статистическая оценка идентификационной значимости пороскопических и эджеоскопических признаков, Экспертная практика и новые методы исследования, выпуск 5, ВНИСЭ МЮ СССР, 1982
 • Podstatowowe problemy mikrotrasеologii. Cz II., Problemy kriminalistyki, XXVII, 149, 1981
 • Электроннолучевое профилографирование механоскопических микроследов, Экспертная практика, выпуск 17, М., 1981
 • Podstatowowe problemy mikrotrasеologii. Cz I., Problemy kriminalistyki, XXV, 147-148, 1980
 • Problemy organizace vedecke cinnosti organu Lidove bezpecnosti BLR, Ceskoslovenska kriminalistika, X, № 4, 1977

 

Доклади
 • Използване на специални знания в наказателното и гражданското производство – състояние и проблеми, Научна конференция, БСУ, 2011
 • Forensic laboratory information system for evidence-tracking, Rapport on the Triennial Conference of EAFS - Helsinki, 2006
 • Современные методы криминалистической экспертизы для идентификации личности. Международный симпозиум, сп. "Актуальные проблемы криминалистических исследований и использования их результатов в практике борьбы с преступностью", М., 1994

 

Учебници и помагала
 • Криминалистика, Трето издание, 2009
 • Криминалистика, Второ издание, 2006
 • Криминалистика, 2001