Монографии
 • Защита на правата на човека - публичноправни аспекти, дисертационен труд. ВСУ. 2015. 673 стр., 2015
 • Българските общности зад граница - правни аспекти, С., 2009, 371 стр., 2009
 • Migration Austian, Bulgarian and EU, 2003, p. 96, 2005
 • Аз гражданинът на Република България и на ЕС, С., 2005, 94 стр., 2005
 • Омбудсманът - общественият посредник в Република България., С. 2004, 230 стр., 2004
 • Българското гражданство - материалноправни и процесуални аспекти. С., 2004, 203 стр. - второ преработено и допълнено издание, 2004
 • Коментар на дискусионни публичноправни въпроси., С., 2003, стр. 96, 2003
 • Българско гражданство - материално правни и процесуални аспекти., С., 2000; 203 стр., 2000
 • Право на убежище и статут на бежанец в Република България., С., 1998, 1998

 

Статии
 • Единение на българите през ХХI век. Перспективи и възможности за реализация., ПУ "П. Хилендарски", 2020
 • Преглед на съдебна практика по дела с предмет търсещи особена закрила по реда на Закона за убежището и бежанците и анализ на актуалните тенденции, АМВР - гр. София, 2020
 • Правни основи на местното самоуправление и местната администрация, ЦЮН- БСУ, 2020
 • Интеграция на лицата, получили закрила в РБългария / политикоправни аспекти/, Юридически сборник , том XXV, 2018
 • Българските общности зад граница. Актуални политико - правни аспекти, Годишник на БСУ, 2017
 • Международноправна уредба на статута на различните от мнозинството, в частност на общностите зад граница в правни актове на Съвета на Европа и в дейността на Венецианската комисия, ЦЮН, БСУ, 2017
 • Въздействие на Правото на ЕС върху националното миграционно законодателство и практики. НБУ, доклад и мултимедийна презентация, Сборник посветен на 10 години Република България в ЕС. 10 11 2017, 2017
 • Миграционната криза и предизвикателствата пред Европейския съюз и Република България (дискусионни политико-правни въпроси), Публикация в реферирано издание 2017 London, 2017
 • Миграционната криза и предизвикателствата пред ЕС и РБ (дискусионни политикоправни въпроси), ВСУ, 2016
 • Приложение на "Soft law" в Бежанското право, ПУ, 2016
 • Миграционната криза и предизвикателствата пред България, БСУ, 2016
 • Правно положение на лицата без гражданство в Република България, Юбилеен сборник - ПУ, 2012

 

Доклади
 • Аналитичен преглед на възможностите мигранти и бежанци да се интегрират в българското общество и да допринесат за намаляване на демографския срив, Конференция на БАН, 2018
 • Международни и европейски стандарти за гражданство, за предотвратяване на липса на гражданство и правната уредба в България, ВКБООН - 24.11.2016, 2016
 • Правно положение на лицата без гражданство - актуални правни аспекти, Национален, 2014
 • Сравнителен анализ на възможностите за присъединяване на Република България към Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство от 1954г. и към Конвенцията на ООН за намаляване на случаите на лица без гражданство от 1961г., Научна конференция, БСУ, 2011

 

Учебници и помагала
 • Предоставяне на статут на лице без гражданство в РБългария- глава от Учебник, 2018
 • Миграционно и Бежанско право, С., 2011, 275 стр. /съавтор на увод и глава І; автор на глави V, VІ, VІІ/., 2011
 • Бежанско право, С., 2006, 230 стр, 2006