Монографии
  • Договорът за факторинг в българското право, 2017

 

Статии
  • Някои промени във връзка с правния режим за прехвърляне на ТП, сп. Юридически сборник т.15, 2007
  • Някои аспекти при продажбата на търговски предприятия и правноорганизационни последици за страните, БСУ, Юридически сборник, т.13, 2004
  • Процедури във връзка със задържане и освобождаване на кораби според изискванията на ГПК и КТМ, Морски вестник - в пет поредни броя, 2003

 

Доклади
  • Някои особености при изпълнение на сложни договори с трайно изпълнение, Научна конференция Софийски арбитражен съд при МАПА, 2017
  • Някои аспекти при договора за факторинг в българското право от гледище на неговата правна същност, сборник с доклади от научна конференция в ЮЗУ, 2015
  • Някои аспекти относно предмета на договора за факторинг и развалянето му, международна конференция в БСУ, 2015