Монографии
 • Индивидуални претенции по колективен трудов договор, 2017

 

Студии
 • Трудовото право в България, Годишник на Института за източноевропейско право, Мюнхен, Германия, 2016

 

Статии
 • Отношения по сключване на трудов договор и други, регулирани от колективен трудов договор, Годишник на Бургаски свободен университет 2020, 0
 • Отношения по сключване на трудов договор и други, регулирани от колективен трудов договор, Годишник на Бургаски свободен университет 2020, 0
 • Отношения по сключване на трудов договор и други, регулирани от колективен трудов договор, Годишник на Бургаски свободен университет 2020, 0
 • За задължението на работодателя да преговаря за сключването на колективен трудов договор, Юридически сборник, БСУ, 2017
 • Функции на колективния трудов договор, Годишник на БСУ, 2015
 • Проблеми на сключването на колективния трудов договор, сп. "Теза" на Асоциацията на прокурорите в България, 2014
 • Правни механизми за защита на интересите на работниците и служителите, Бизнесюг, БТПП, 2013
 • Колективно договаряне на работната заплата, Бизнесюг, БТПП, 2013
 • Корпоративна социална отговорност. Актуални проблеми., Бизнесюг, БТПП, 2013
 • "Страни в преговорите за сключване на колективен трудов договор. Правни проблеми“, ЮЗУ „Н. Рилски“ ,конференция, 2012
 • "Недопускане на дискриминация при колективното преговаряне”, сп."Бизнесюг" БсТПП, 2012
 • Роля на работодателските организации при сключването на колективен трудов договор по общини, Бизнес ЮГ, БсТПП, 2011
 • Работодателските организации като страна в колективен трудов договор на отраслово и браншово ниво, Бизнес ЮГ, БсТПП, 2011
 • Управление на конфликти чрез преговори, посредничество и медиация, сп.Бизнеспосоки, БСУ, 2011
 • Управлението на персонала по време на финансова криза , сп."Бизнеспосоки", БСУ, 2008
 • Възстановяването на трудовото правоотношение след признаване на уволнението на работник или служител за незаконно и отмяната му , Юридически сборник на БСУ, 2008
 • Необходимост от колективното трудово преговаряне.Придобиване на благоприятни трудови условия от работниците и служителите, страна по колективния трудов договор , Годишника на Бургаски свободен университет, 2008
 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя в срока на предизвестието, отправено от работник или служител, сп. Юридически сборник т.15, 2007
 • Незаконност на уволнението по бл. 328, т. 8 от КТ на работник или служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за въстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, Годишник на БСУ, т.14, 2007
 • Управлението на персонала.Правни проблеми. , "Форум Русе" предстои издаване, 2006
 • Несъответствието по чл.107а ал.1 от Кодекса на труда като основание за прекратяване на трудовото правоотношение , подготвена за издаване, 2006
 • Отговорност на работодателя да встъпи в преговори за сключване на колективен трудов договор по реда на чл.52 от Кодекса на труда.Преддоговорна отговорност. , сп."Бизнеспосоки"БСУ, 2006
 • Криза в правораздаването, Юридически сборник т.13, 2004
 • Криза в правораздаването. Трудово правораздаване в Годишник за източно-европейско право бр.43 Герман, Институт за източно-европейско, 2002

 

Доклади
 • Колективният трудов договор и договорите за временна работа по реда на чл. 107р-107ч КТ. Правни проблеми., НК" Право и интернет" БСУ, 2016
 • Договори за професионална квалификация и преквалификация, сключвани на осн. Чл. 234, ал.1 КТ., НК " Новата идея в образованието", БСУ, 2016
 • Колективнодоговорната обвързаност. Проблеми на правната уредба, НК" Право и бизнес-усъвършенстване на правната уредба", УНСС, 2016
 • Обща рамка на трудовоправните и осигурителноправните отношения , БТПП, 2013
 • Правни механизми за защита на интересите на работниците и служителите , БТПП, 2013
 • Управление на конфликти чрез преговори, посредничество, медиация и арбитраж, БсТПП, Регионална служба по заетост, Бургас, 2012
 • Страни в преговорите за сключване на колективен трудов договор, научна конференция ЮЗУ, 2012

 

Учебници и помагала
 • Трудово право и обществено осигуряване, 1998
 • Трудово и осигурително право, 1996
 • Трудово и осигурително право, 1995

 

Научно-изследователски проекти
 • Трудово право за магистърска програма " Здравен мениджмънт", Национален научен или образователен, Бургаски свободен университет
 • Трудово право за магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт", Национален научен или образователен, Бургаски свободен университет
 • Трудово право за квалификационен курс "Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт", Национален научен или образователен, Бургаски свободен университет
 • Трудово право, Здравен мениджмънт, дистанционно обучение, БСУ
 • Нетипичните трудови договори, ,
 • Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношение и и превантивни действия за ограничаването й“, , БсТПП
 • Проект Европейски информационен център “Европа директно“, , БсТПП
 • Проект „Бизнес и иновации без граници“ , , БсТПП
 • Проект по програма ТГС България-Турция“ Мобилен агроцентър за иновационни практики, устойчиво развитие и превенция на риска“, ,
 • Проект "Подкрепа за достоен труд" , участие в разработка на проект,
 • Проект" Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й", , Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд
 • Проект"Мобилен трансграничен агроцентър за иновативни практики, устойчиво развитие и превенция на рисковете" , ,
 • Колективен трудов договор, научно изследване,