Монографии
 • Общите стопански престъпления по българското наказателно право, 2010
 • Документните престъпления по българското наказателно право, 2009
 • Амнистията по НК на НРБ, 1989
 • Общественото мнение за наказателния закон, § 13 и 15, 1987
 • Риск и наказателна отговорност - дисертационен труд, 1981
 • Наказателната политика (подготвена за печат),

 

Студии
 • Оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като средство за борба с пренаселеността в българските затвори, Бургас, изд. Бряг, 2009
 • Реформата в наказателното право и принципите на наказателната политика, Министрество на правосъдието, 2006
 • Може ли да бъде ефективна съдебната система, Бюлетин на асоц. на прокурорит, 2000
 • Strafrechtsentwicklung in Europa. Band I. Landesberichte 1984 - 1986, 79 - 105, Hrsg. Albin Eser, Barbara Huber. Freiburg i. Br. , 1988

 

Статии
 • Глобализация и престъпност, V-ти Общоруски конгрес по наказателно право - "Научные основы уголовного права и процессы глобализации", Москва, 27 - 28 май 2010 г. - под печат с материалите за конгреса, 2010
 • Роль Верховного Суда в толковании уголовно-правовых норм, сб. Роль Верховного суда в процессе толкования и применения норм материального уголовного права, Върховен съд на РФ и Министерство на правосъдието на РФ, М., 2010
 • Глобализация - уголовноправовые проблемы?. В сб. "Научные основы уголовного права и процессы глобализации", стр. 324 и сл., Московски държавен университет, 2010
 • Реформата в българското наказателно право и правораздаване - за или против, сборник от научна конференция "Реформите в наказателното правосъдие: "за" или "против"", Пловдив, унив. изд."П. Хилендарски", 2006
 • Как да се помогне на висшето юридическо образование, сб. "Реформа в юридическото образование", С., изд. Министерство на правосъдието , 2006
 • Освобождаване от наказание и освобождаване от отговорност, сп. Адвокатски преглед, 2004
 • Някои размисли за разширителното тълкуване и прилагане на чл. 282 НК, сп. "Адвокатски преглед", бр. 7, С., 2002
 • Die neueste Novellen im StGb Bulgariens, ZtStW, Nr. 3-4, 2001
 • Може ли да стане ефективно наказателното правораздаване, Бюлетин на Асоциацията на прокурорите, бр. 4, С., 2000
 • Die neueste Strafgesetzgebung in Bulgarien (Най-новото в наказателното законодателство на България), Teil № 1, 1998
 • Kriminalpolitik in Bulgarien-positive und negative Tendenzen (Наказателната политика на България -, Kriminalpolitik nr.9, 1998
 • Stafrechtsentwicklung in Bulgarien - neueste Loesungen (Развитие на наказателното право в Б-я - нови, Jurafakultaet, Greifswald, 1998
 • От кръпките в Наказателния кодекс печелят само престъпниците, сп. "Сега", бр. 27, С., 1997
 • По повод измененията в Наказателния кодекс, сп. "Закон", бр. 3, С., 1993
 • Общите стопански престъпления и тяхната бъдеща регламентация , сп. "Съвременно право", бр. 6, С., 1991
 • Състояние и тенденции в развитието на наказателната политика, сп. "Правна мисъл", бр. 1, С., изд. БАН, 1991
 • Някои тенденции в развитието на наказателната политика , Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, книга 2, том 82, 1989

 

Доклади
 • Длъжник ли е правото на образованието, Научна конференция, БСУ, 2008
 • Законодателни аспекти на финансовите престъпления, Юбилейна международна научна конференция "Теория и практика на финансовите престъпления", 29 - 30. ХІ. 2007 г., УНСС, 2007
 • Европейските стандарти и реформата в българското наказателно право и правораздаване, Научна конференция с международно участие, БСУ, 2006
 • Реформата в българското наказателно право и правораздаване - за и против, межд. конференция - Пловдив, 2006
 • Как може да се подобри юридическото образование, семинар- Br. Counsil и Св. бан, 2004
 • Трансгранично сътрудничество в борбата срещу трафика на жени, конференция, 2003
 • Предизвикателства пред законодателството в проц. на присъединяване на Б-я към ЕС, конференция Община Б-с, 2003
 • Мястото на прокуратурата в съдебната система, конференция на Асоц. на прокур, 2000

 

Учебници и помагала
 • Учебно помагало по "Наказателно право" за спец. ПА, 2006
 • Съставът на престъплението в българското наказателно право, Справочник на съдебния заседател, стр. 50 - 57, С., 2006
 • Книга на Гинес за престъпленията, 238 стр. (предговор и научна редакция), С., 2001
 • Учебно помагало по особената част на НК (глави VІІ - ХІ),

 

Научно-изследователски проекти
 • Достъп до правосъдие, , МФ
 • Политическите затворници в Азърбейджан - създаване на система за ефективен граждански контрол, проект, Права на човека в 21в. - Азърбейджан, Prison Watch
 • Въвеждане на практическо обучение по право, правна клиника, Институт "Отворено общество"

 

Цитирания
 • А. Гиргинов. Коментар на Наказат. кодекс, 2002
 • Ал. Стойнов. Наказателно право(обща част), 2000
 • Б. Йотов. Обща част на наказателното пра,