Предучилищна и начална училищна педагогика

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Педагог, Детски учител, Начален учител
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността:
Бакалавърът по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е с висока професионална подготовка, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начален етап на обучение; владее основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; познава особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.

Обучението е ориентирано към съвременния подход за различните роли на детския и на началния учител, свързани с разбирането за целите на възпитателно-образователния процес в ДГ и в НУ и насочени към пълноценно разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен участник в педагогическото взаимодействие, съобразно неговите собствени възможности.

 

Практики и стажове:
Провежда се в образователни институции – детски градини и училища, в центрове за работа с деца, ресурсни центрове под формата на наблюдения и реално участие в процеса на възпитание и обучение. Специализиращата практическа подготовка е елемент от учебния план по специалността. Практическата подготовка се реализира под ръководството на преподаватели. Към Центъра по хуманитарни науки функционира Лаборатория за психологически, педагогически и социални изследвания, чрез които е осигурена възможност на студентите да се практикуват и изследват още по време на своето обучение. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм.

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университети-партньори на БСУ.

Професионална реализация:
Бакалавърът по Предучилищна и начална училищна педагогика може да заема следните длъжности: предучилищен (детски) учител; начален учител; учител-възпитател; възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни детски градини и училища.

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми