Специалност „Компютърни системи и технологии”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Компютърен инженер
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността:
В бакалавърската програма по специалност „Компютърни системи и технологии” студентите получават подготовка, свързана с използването и внедряването на компютърни системи и информационни технологии във всички сфери на стопанската дейност. Студентите получават фундаментални инженерни знания и специализирани знания и умения по електронна, цифрова и микропроцесорна техника, програмиране, операционни системи, бази от данни, компютърни мрежи и комуникации, оптични комуникации, мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване, контрол и диагностика на компютърни системи, кодиране и защита на информацията. Предвидени са широк кръг от избираеми учебни курсове в областта на комуникационната техника, компютърното проектиране и програмирането.  

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността и практическо обучение във фирми от IT сектора. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Могат да участват в Клуб по състезателно програмиране, Академия за таланти по програмиране и роботика и др., както и да получат международен сертификат за мрежови специалисти в CISCO академията към Центъра по информатика и технически науки.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция и Турция.  

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалност „Компютърни системи и технологии”  получават квалификация компютърен инженер и могат да работят в промишлеността, в организации и фирми за научно развитие, изследване и производство на компютърната техника, компютърни системи и компютърни технологии. Компютърният инженер може да работи както в специализирани фирми, така и във всички области стопански и нестопански сфери  -  бизнеса, банките, науката и образованието, армията и полицията, промишлеността и стопанска дейност, социални дейности, медицинското обслужване и др.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Компютърни системи и технологии” става с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми