Специалност „Софтуерно инженерство”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Информатик
Форма на обучение: редовно,  задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността: 
Студентите в бакалавърската програма по специалност „Софтуерно инженерство” получават знания и практически умения за проектиране, внедряване и поддържане на софтуерни системи; получават практически опит при разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за изграждане на сложни софтуерни решения. Изучават се обектно-ориентирано програмиране, визуално програмиране, мрежово програмиране, програмиране на Java, Web програмиране, анализ и проектиране на бази от данни, визуализация и валидиране на софтуер, операционни системи, компютърни мрежи, 3D моделиране и анимация, дизайн на потребителски интерфейс, електронна търговия, информационна сигурност и др.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността и практическо обучение във фирми от IT сектора. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Могат да участват в Клуб по състезателно програмиране, Академия за таланти по програмиране и роботика и др., както и да получат международен сертификат за мрежови специалисти в CISCO академията към Центъра по информатика и технически науки.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция и Турция.  

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалността „Софтуерно инженерство” могат да заемат всяка позиция в организациите, разработващи софтуерни системи, а също и в бизнес организации или в публичната администрация – като аналитици, проектанти, разработчици, тестери, отговарящи за контрола на качеството, ръководители на екипи, експерти, консултанти и други. Друга възможна реализация е научноизследователска и преподавателска работа в областта на софтуерното инженерство.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Софтуерно инженерство” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми