Специалност „Системно инженерство в индустрията и туризма”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Електроинженер
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността:
Студентите, завършили бакалавърска степен по специалност „Системно инженерство в индустрията и туризма”, получават интердисциплинарна подготовка в различни инженерни области. Те придобиват умения: да управляват сложни инженерни проекти през пълния им жизнен цикъл и процесите на функциониране на енергийните, механичните, строителните, компютърните, софтуерните и други системи; да внедряват съвременни хардуерни и софтуерни системи за роботизация, мониторинг и енергийна ефективност. Те се изграждат като специалисти, познаващи всички аспекти на даден проект, като например: енергийни характеристики; характеристики на инженеринговите системи, конструктивни характеристики; системи за автоматизация; софтуерни приложения и енергиен мениджмънт.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността и практическо обучение в различни инженерингови фирми. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Могат да участват в клубовете към Центъра по информатика и технически науки, както и да получат международен сертификат за мрежови специалисти в CISCO академията в БСУ.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция и Турция.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалност „Системно инженерство в индустрията и туризма” могат да се реализират като ръководни специалисти на инженерингови дейности във фирми от индустрията и туризма; могат да изпълняват функциите на технически, ръководен персонал на промишлени предприятия, транспортни, строителни и туристически фирми; могат да работят в областта на енергийния мениджмънт и енергийната ефективност;могат да се реализират като експертни специалисти в областта на теорията на развитието и приложението на рисковите технологични системи и в академичен план да продължат научните си изследвания; да прилагат практически комплексните си знания и умения в различни области на реалния бизнес, консултантска дейност, и в различни области на инженерната практика, фирменото управление, държавната и местна администрация като организатори и ръководители на различни звена изискващи техническа подготовка.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Системно инженерство в индустрията и туризма” става с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми