Кандидатстване

За придобиване на образователната и научна степен “доктор” могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър”. Обучението за придобиване на образователната и научна степен “доктор” се извършва в редовна, задочна и самостоятелна форма.
Процедурата за прием на редовни и задочни докторанти се открива с решение на Академичния съвет за обявяване на конкурс. В решението се определят формата на обучение и срокът за подаване на документи. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет-страницата на Бургаския свободен университет.

Кандидатите подават в посочения срок:

  • заявление за допускане до участие в конкурса;
  • автобиография;
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
  • списък на публикациите, ако има такива;
  • квитанция за платена такса за кандидатстване.
  • Документите се подават в Учебен отдел.

Кандидатите се допускат до участие в конкурса от комисия, назначена със заповед на ректора. Допуснатите кандидати полагат изпит по специалността и по чужд език, избран от кандидата. 
Изпитът по специалността е писмен и устен. До устен изпит се допускат кандидати с успех не по-нисък от “много добър 4,50”. Успешно издържали са кандидатите с общ успех от писмения и устния изпит най-малко “много добър 4,50” и на това основание се допускат до изпит по чужд език. 
Изпитът по чужд език се състои от превод на предварително подготвен от кандидата текст и свободен разговор. Изпитът е успешно положен, ако кандидатът е получил оценка най-малко „много добър 4,50”.

Лицата, разработили основната част на дисертационен труд, могат да бъдат зачислени в самостоятелна форма на обучение на докторанти без конкурсен изпит през цялата академична година. Приема се, че кандидатът е подготвил основната част на дисертационния труд, когато представи подробен проект на дисертационния труд, разработена съществена част от труда и библиография.

Процедурата за прием на докторанти е регламентирана в Правилника за развитието на академичния състав в БСУ  


За контакти 
Дарина Димитрова
Пом.-ректор УД и акредитация
+359 56 900 426
БСУ, стая 309
darina@bfu.bg