Такси

Заповед: №.ФСО-75 гр. Бургас 30.04.2018 год. и Заповед: №.ФСО-113 гр. Бургас 09.10.2018 год.

Кандидатите за образователна и научна степен „Доктор“ – български и чужди граждани да заплащат такси за кандидатстване и обучение както следва:
  български граждани чужди граждани
Такса за кандидатстване - за редовна и задочна докторантура 500 лв. 500 €
Такса за обсъждане на представен ръкопис  - за докторантура на самостоятелна подготовка 800 лв. 600 €
Годишна такса за обучение     

Редовна докторантура

3400 лв.

/платима на две равни части/

4500 

Задочна докторантура

3200 лв.

/платима на две равни части/

3500 

Докторантура на самостоятелна подготовка

3000 лв.

/платима на две равни части/

3500 

Такса за предварително обсъждане 
700 лв. 600 
Такса за защита пред научно жури и издаване на диплом за ОНС“Доктор“ 2500 лв. 2500 
За НС "Доктор на науките"    

Такса за предварително обсъждане на представен ръкопис

1500 лв. 1500

Такса за защита пред научно жури и издаване на диплом за НС“Доктор на науките“

6000 лв. 5100

Когато обучението на докторанта се осъществява на чужд език, той заплаща по 500 евро допълнително към всички такси с изключение на таксата за прием на документи.

Заплащането на таксите да става по разплащателната сметка на БСУ в „Алианц  Банк България” АД.
За плащане в лева: IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF
За плащане в EUR: IBAN BG53BUIN78551480025826, SWIFT BUINBGSF

Тази заповед отменя заповед №.ФСО-102/03.11.2015 год.

За контакти 
Нели Проданова
Ръководител „ТРЗ и кадрово развитие”
+359 56 900 486
БСУ, стая 206
prodanova@bfu.bg