Такси

 

Кандидатите за образователна и научна степен „Доктор“ – български и чужди граждани да заплащат такси за кандидатстване и обучение както следва:
  български граждани чужди граждани
Такса за кандидатстване - за редовна и задочна докторантура 300 лв. 200 €
Такса за обсъждане на представен ръкопис  - за докторантура на самостоятелна подготовка 600 лв. 600 €
Годишна такса за обучение     

Редовна докторантура

3000 лв.

/платима на две равни части/

4500 

Задочна докторантура

2800 лв.

/платима на две равни части/

3500 

Докторантура на самостоятелна подготовка

2500 лв.

/платима на две равни части/

3500 

Такса за предварително обсъждане 
600 лв. 600 
Такса за защита пред научно жури и издаване на диплом за ОНС“Доктор“ 2200 лв. 2500 

Когато обучението на докторанта се осъществява на чужд език, той заплаща по 500 евро допълнително към всички такси с изключение на таксата за прием на документи.

За контакти 
Нели Проданова
Ръководител „ТРЗ и кадрово развитие”
+359 56 900 486
БСУ, стая 206
prodanova@bfu.bg