Такси

Заповед №ФСО-86 гр. Бургас 16.05.2022 г.

На основание чл.12 от Правилника за дейността на Бургаския свободен университет и на основание Правилника за развитието на академичния състав в БСУ определям:

I. Следния размер на таксите за прием и обучение за придобиване на ОНС "доктор":

Видове такси Български граждани Чуждестранни граждани
1. Такси за кандидатстване    
    В редовна и задочна форма 600 лв. 500 €
    В самостоятелна форма - за обсъждане на ръкопис 1000 лв. 600 €
2. Семестриални такси    
    За редовна форма 1900 лв. 2250 €
    За задочна форма 1800 лв. 1750 €
    За самостоятелна форма 1800 лв. 1750 €
3. Такси за защита на дисертационен труд    
    За предварително обсъждане  800 лв. 600 
    За защита пред научно жури и придобиване на ОНС “Доктор“ 3000 лв. 2500 

 

II. Следния размер на таксите за придобиване на научна степен "доктор на науките":

Видове такси Български граждани Чуждестранни граждани
    За предварително обсъждане на дисертационен труд 2200 лв. 1500 
    За защита пред научно жури 6700 лв. 5100 

 

III. Следния размер на таксите за кандидатстване по процедури за академични длъжности:

Видове такси Размер
    За участие в конкурс за академична длъжност "главен асистент" 1500 лв.
    За участие в конкурс за академична длъжност "доцент" 4500 лв.
    За участие в конкурс за академична длъжност "професор" 5100 лв.

 

IV. Когато обучението на докторанта се осъществява на чужд език, той заплаща по 500 евро допълнително към всички такси с изключение на таксата за кандидатстване.

V. Когато кандидатът за академична длъжност работи на основен трудов договор в БСУ, таксата еднократно е за сметка на БСУ. На кандидати, заплатили такса по процедура за академична длъжност, които са утвърдени от Научния съвет на БСУ и сключат трудов договор с БСУ, се възстановява пълния размер на заплатената такса.

VI. Заплащането на таксите да става по банкови сметки на БСУ в „Алианц  Банк България”:
За плащане в лева: IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF
За плащане в EUR: IBAN BG53BUIN78551480025826, SWIFT BUINBGSF

Тази заповед отменя заповед №ФСО 113/09.10.2018 г., ФСО 63/28.06.2018 г. и ФСО 57/01.06.2021 г.

За контакти 
Дарина Димитрова
Пом.-ректор УД и акредитация
+359 56 900 426
БСУ, стая 26
darina@bfu.bg