Докторска програма "Социална психология"

Докторска програма: „Социална психология”
Основно звено: Център по хуманитарни науки 
Образователна и научна степен: Доктор 
Научно направление: 3.2. Психология
Форма на обучение: редовна и задочна форма на обучение, и докторантура на самостоятелна  подготовка


 Описание на програмата
Докторската програма по „Социална психология”  от професионално направление 3.2. Психология се създава с цел да отговори на нуждите на динамично променящата се социална среда, социална политика и предлаганите социалнопсихологически услуги в региона и страната, и тяхното хармонизиране с европейските практики. 
Овладяването и прилагането на добри практики в социалнопсихологическата сфера в началото на 21-ви век потвърди необходимостта от задълбочено научно проучване на нейната проблематика (обща и частна). Необходим е научен подход към актуалните организационни отношения и организационно развитие на институции, организации, групи и общности, както и създаване на иновативни модели за социално планиране и управление на социалнопсихологическите процеси. 
Значимостта на програмата се определя и от нейната насоченост – проучване на  социалнопсихологически процеси, които протичат в съвременното българско общество и са породени от динамиката на развитие на социалната среда - етническа, религиозна, професионална, културна, групова и личностна . Всички актуални проблеми, стоящи пред обществото и цивилизацията като цяло, имат своите социално психологични проекции – глобализацията, мултикултурализмът и културният плурализъм с техните позитиви и негативи, проблемите за акултурацията на имигрантските общности, радикализацията, етноцентризма и социалното неравенство, интеграцията на малцинствените социални групи, изграждането на позитивни нагласи за социално отговорно поведение в различни посоки – екология, правов ред, здравеопазване, образование, политическа сфера. Всички тези аспекти изискват задълбочени изследвания на процесите и механизмите, които определят индивидуалното и груповото поведение на съвременния човек.

 

Компетенции на завършилите програмата
В процеса на своето обучение и изследователска дейност докторантът придобива компетенции за: самостоятелна научна и изследователска дейност в областта на социалнопсихологическата  теория и практика; научна и приложна дейност в институции и организации чрез внедряване на резултати от собствени изследвания по организация и управление на социалнопсихологическите отношения; научно-преподавателска работа във висшите училища по специалности от професионално направление 3.2. Психология (социална психология, организационна психология, трудова психология и др.); управленческа дейност в социалната сфера за длъжности, които изискват съответното равнище на квалификация; експертна дейност за длъжности, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи и проблеми в областта на националната сигурност.

 

Дипломиране 
Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

 

Професия и възможни заемани длъжности
Дипломираният и защитил “Доктор” може да се реализира като експерт в различни направления, изискващи специални компетенции по  управлението и организацията им,  като: университетски преподавател (асистент по социална психология или др.) във висше училище, колеж или др.; ръководител на държавни и общински социални институции и организации; експерт в различни изследователски институти или центрове (научно-изследователски институти, неправителствени организации и др.); консултант при разработване и реализация на проекти, свързани с различни значими социалнопсихологични теми (например, акултурация на имигрантски общности, интеграция на малцинствени групи и др.); експерт в правозащитни организации и правоохранителни държавни институции, включително структури от системата на националната сигурност.