Организация и управление на социалните дейности

Докторска програма: „Организация и управление на социалните дейности”
Основно звено: Център по хуманитарни науки 
Образователна и научна степен: Доктор 
Научно направление: 3.4. Социални дейности 
Форма на обучение: задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна  подготовка

 

Описание на програмата: 
Докторската програма по „Организация и управление на социалните дейности”се създава с цел да отговори на нуждите на динамично променящата се социална среда, социална политика и предлаганите социални услуги в региона и страната, и тяхното хармонизиране с европейските практики. Учебният план на програмата се определя от нейната насоченост – организация и управление на социалните дейности, които се отнасят както до хора в социално, здравно и емоционално неблагополучие, така и до подпомагане на развитието на личния и професионален потенциал на всеки член на съвременното общество. 
Докторантите имат възможност да се запознаят с научни подходи към актуалните организационни отношения и организационно развитие на социалните услуги, както и със създаване на иновативни модели за социално планиране и управление на социалните дейности и социалните институции.  Овладяването и прилагането на добри практики в социалната сфера в началото на 21-ви век потвърждава необходимостта от задълбочено научно проучване на нейната проблематика (обща и частна). 

 

Компетенции на завършилите програмата:
В процеса на своето обучение и изследователска дейност докторантът се подготвя за доказване на компетенции в личната и професионална култура по посока на:
Самостоятелна научноизследователска дейност в областта на социалната теория и практика;
Научно-внедрителска дейност в съответните социални институции и организации чрез внедряване на резултати от собствени изследвания по организация и управление на социалните дейности;  
Научно-преподавателска работа във висшите училища по специалности от професионално направление 3.4. Социални дейности;
Управленческа дейност в социалната система за длъжности, които изискват съответното равнище на квалификация;
Експертна дейност за длъжности, които изискват съответното равнище на  квалификация, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи и проблеми.

 

Дипломиране 
Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

 

Професия и възможни заемани длъжности:
Дипломираният и защитил ОНС “Доктор” по „Организация и управление на социалните дейности” може да се реализира като специалист или експерт в различни направления на социалните дейности, изискващи специални компетенции по спецификата на управлението и организацията им  като:
университетски преподавател (асистент по социални дейности или др.) във висше училище, колеж или др., 
експерт към МТСП, ръководител на държавни и общински социални институции и организации.;
специалист в различни изследователски институти или центрове (научно-изследователски институти, медии, неправителствени организации и др.).